Модуль:String2

З Вікіпедыі, свабоднай энцыклапедыі

Дакументацыю да гэтага модуля можна стварыць у Модуль:String2/Дакументацыя

--[[
  Сякія-такія дадатковыя функцыі для радкоў
]]
local M = {
  bs=function(f)-- першы параметр да пачатку другога параметру (ці да канца, калі ён не сустрэўся)
    --неабав. 3-ці параметр - з якога па нумары (з 1) сімвала пачынаць пошук.
    return mw.ustring.sub(f.args[1], 1, (mw.ustring.find(f.args[1],f.args[2],tonumber(f.args[3] or 1),true) or 0)-1)
  end;
  as=function(f)-- першы параметр пасля пачатку другога параметру
    return mw.ustring.sub(f.args[1], (mw.ustring.find(f.args[1],f.args[2],1,true) or 0)+1)
  end;
  Tr=function(s,f,t,cf,df,sf)-- транслітарацыя першага параметру шляхам замены сімвалаў з другога параметру сімваламі з трэцяга.
  -- Асобнымі параметрамі можна перадаваць сцягі c, d і s, як у Perl; дыяпазоны ў замене не працуюць, толькі ў левай частцы
  -- (г.зн. злучок трэба перадаваць першым ці апошнім). Другі вынік - колькасць замененых сімвалаў
    local r, l, l2 = {}, mw.ustring.len(f), mw.ustring.len(t);
    for i = 1, l do
      r[mw.ustring.sub(f,i,i)] = i<=l2 and mw.ustring.sub(t,i,i) or df and '' or mw.ustring.sub(t,l2,l2)
    end
    local n2=0;
    local res, n = mw.ustring.gsub(
      s,
      ('[%s%s]%s'):format(
        cf and '^' or '',
        f:gsub('%','%%'):gsub(']','%]'):gsub('^%^','%^'),
        sf and '+' or ''
      ),
      sf and function(cc)
        n2 = n2+mw.ustring.len(cc)-1;
        return mw.ustring.gsub(cc,'.',r)
      end or r
    )
    return res, n+n2
  end;
  -- tr = function(f) return (M.Tr(f.args[1],f.args[2],f.args[3],f.args['c'],f.args['d'],f.args['s'])) end;-- транслітараваць
  -- trс = function(f) return ({M.Tr(f.args[1],f.args[2],f.args[3],f.args['c'],f.args['d'],f.args['s'])})[2] end;-- палічыць сімвалы
  Trg = function(s,t,f,fi)-- Вырабляе замену радкоў адвольнай даўжыні (калі з fi, рэгістр не ўлічвае).
  -- Прыярытэт - па парадку ў табліцах.
    for n,p in ipairs(t) do
      t[n] = {fi and mw.ustring.upper(p) or p,mw.ustring.len(p)}
    end
    local r,i,l,N = {},1,mw.ustring.len(s),0
    while i<=l do
      (function()
        for n,p in ipairs(t) do
          if ( fi and mw.ustring.upper(mw.ustring.sub(s,i,i+p[2]-1)) or mw.ustring.sub(s,i,i+p[2]-1) ) == p[1] then
            table.insert(r,f[n]);
            i = i+p[2]; N=N+1;
            return
          end
        end
        table.insert(r,mw.ustring.sub(s,i,i));
        i=i+1;
        return
      end)()
    end
    return table.concat(r),N
  end;
  trg = function(frame)--Працуе з нумарнымі аргументамі шаблона, калі зададзены параметр u, інакш са сваімі.
    -- Замяняе ў першым аргуменце аргументы 2, 4, 6... на аргументы 3, 5, 7...
    local tf, t, f, i= frame.args['u'] and frame.getParent() or f, {}, {}, 1;
    while tf.args[2*i] do t[tf.args[2*i]]=tf.args[2*i+1] or '' end
    return ( M.Trg(tf.args[1],t,f,(frame.args['i'] or '')~='') )
  end;
  join = function (f) --аб'ядноўвае нумараваныя аргументы выклікалага шаблона
  -- ад from ці 1 да to ці першага адсутнага
  -- праз першы параметр invoke. Апошні элемент можна далучаць інакш, задаўшы другі параметр.
  -- Па змоўчанні ',' & 'і'
  -- Калі 3-ці параметр invoke — "s", радкі з прабелаў ігнаруюцца; калі "_", ігнаруюцца пустыя радкі
  	local t, tf, i = {}, f:getParent(), tonumber(f.args.from) or 1
  	local k,j,m = tonumber(f.args.to),i,f.args[3]
  	while k and i<=k or tf.args[i] do
  		if (
  			({
  				['_']=function(s)return s~=''end;
  				['s']=function(s)return not tostring(s):match("^%s*$")end
  			})[m] or function() return true end
  		)(tf.args[i]) then
  			t[j]=tf.args[i];
  			j=j+1
  		end;
  		i=i+1
  	end
  	return mw.text.listToText(t,f.args[1],f.args[2] or f.args[1])
	end
}

function M.formatRound(frame) --фарматуе колькасць, каб яно мела order знакаў пасля коскі
 		
	return string.format("%0."..frame.args[2].."f",tonumber(frame.args[1]));
 	
end
return M