Модуль:Transclude

З пляцоўкі Вікіпедыя
Jump to navigation Jump to search

Дакументацыю да гэтага модуля можна стварыць у Модуль:Transclude/Дакументацыя

local M={}
---------------------------------------------------------
-- Функцыі для працы з параметрамі выклікалага шаблона --
---------------------------------------------------------
function M.uni(f) -- Уніфікуе абарот да шаблона, пераўтворыць усе імёны параметраў да ніжняга рэгістра
  --        і дазваляе задаваць зручныя псеўданімы (уводзіць параметрамі ў ніжнім рэгістры)
  local tf, cs=f:getParent(), {};
  local findcs=function(a) cs[a]=f.args[a] end;
  (f.args['|фіксрэг'] or f.args['|fixreg'] or ''):gmatch(' *([^%n]+) *', findcs);
  -- {{!}}фіксрэг = спіс падзеленых новымі радкамі аргументаў, рэгістр якіх не змяняць
  local args,am={};
  for a,v in pairs(tf.args) do
    am = a:lower():gsub('[_ ]+',' ');
    args[ cs[a] and a or ( f.args[am] or am ) ] = v
  end
  return tf:expandTemplate{title=f.args[1]; args=args}
end

M['forall'] = function(f)-- Ужывае шаблон, перададзены першым параметрам invoke,
  -- да ўсіх аргументаў задзірлівага шаблона ці іх групам, можна задаваць дад. опцыі
  -- Калі пасля імя шаблона паставіць "#", наступная частка параметру будзе падзельнікам, па змоўчанні нічога
   local tf,ac,res,tln,sep,gl=f:getParent(),{},{},f.args[1]:match('^%s*([^#]-)%s*#(.*)$'),tonumber(f.args[2]) or 1;
   if not tln then tln,sep=f.args[1]:match('^%s*(.-)%s*$'),'' end
   for p,k in pairs(f.args) do if type(p)=='string' then ac[p]=k end end
   local ans,i,ablk={},1;
   while tf.args[i] do
     if gl==1 then
       ans[i] = tf:expandTemplate{ title=tln; args={tf.args[i], unpack(ac)} }
     else
       ablk={}; for j = 0, gl-1 do ablk[j] = tf.args[i*gl+j] end;
       for k,v in pairs(ac) do ablk[k]=v end;
       ans[i] = tf:expandTemplate{ title=tln; args=ablk }
     end
     i = i+1
   end
   return table.concat(ans,sep)
end

function M.escapeparams(f) -- Вяртае параметры праз '|' з заменай = на {{=}} і | на {{!}}
  -- Мяркуецца калісьці забяспечыць інтэлектам для незамены палачак у вікі-спасылках і сартаванні
  local i,ac,acn=0,{},{};
  local function repl(s)
    return s:gsub('{{','{{Х'):gsub('}}',"{{ЪЪ}}"):gsub('{{Х','{{ХХ}}')--: --замена фігурных дужак
      :gsub('=','{{=}}'):gsub('|','{{!}}') 
  end
  for k,v in pairs(f:getParent().args) do
    if type(k)=='number' then ac[k]=repl(v); i=i+1
    else acn[repl(k)]=repl(v)end
  end
  if i ~= #ac-1 then --нумараваныя параметры не суцэльныя
    for k,v in pairs(ac) do
      if k>i then acn[tostring(k)] = v; ac[k]=nil end-- выдаляць у pairs можна
    end
  end
  for k,v in pairs(acn) do
    table.insert(ac, table.concat(f.args[2] or "\n ", k, f.args[3] or ' = ', v, f.args[4] or '') )
  end
  return table.concat(ac,'|')
end

function M.npc(f)-- Итератор по именованно-нумерованным параметрам.
  local tf, ac, ns = f:getParent(), {}, {};
  for k,v in pairs(tf.args) do
    local b,n = string.match(k,"^(.-)%s*(%d*)$");
    n = tonumber(n);
    if n then
      if f.args[b] then
        if not ac[n] then
          ac[n] = mw.clone(f.args)
          setmetatable( ac[n], nil ) -- metatable ломает expandTemplate
          table.insert(ns,n)
        end
        ac[n][b] = v
      end--if f.args[b]
    end--if n
  end--for
  table.sort(ns);
  local tmod = #f.args-1
  for n,i in ipairs(ns) do
    ns[n]=tf:expandTemplate{ title=f.args[n % tmod+1]; args=ac[i] }
  end
  return table.concat(ns)
end

function M.call(f) -- Проста выклікае шаблон з аргументамі задзірлівага
  return f:getParent():expandTemplate{ title=f.args[1]; args=f:getParent().args }
end

function M.join(f) --версія forall без шаблона, аб'ядноўвае нумараваныя аргументы ад from ці 1 да to ці першага адсутнага
  --праз першы параметр invoke. Апошні элемент можна далучаць інакш, задаўшы другі параметр. Па змоўчанні ',' & 'і'
  -- Калі 3-ці параметр invoke — "s", радкі з прабелаў ігнаруюцца; калі "_", ігнаруюцца пустыя радкі
  local t, tf, i = {}, f:getParent(), tonumber(f.args.from) or 1
  local k,j,m = tonumber(f.args.to),i,f.args[3]
  while k and i<=k or tf.args[i] do
  	if (
  		({
  			['_']=function(s)return s~=''end;
  			['s']=function(s)return not tostring(s):match("^%s*$")end
  		})[m] or function() return true end
  	)(tf.args[i]) then
  		t[j]=tf.args[i];
  		j=j+1
  	end;
  	i=i+1
  end
  return mw.text.listToText(t,f.args[1],f.args[2] or f.args[1])
end
-------------------------------------------------------
-- Функцыі для працы з параметрамі шаблона ў invoke --
-------------------------------------------------------
function M.split(f) -- Разразае радок (трэці параметр) паказаным падзельнікам (другі параметр)
  -- і перадае кавалкі шаблона (першы параметр)
  local tf, ac, oldi, i, e =f:getParent(), {}, 1, f.args[3]:find(f.args[1],1,true)
  while i do
    table.insert( ac, f.args[3]:sub(oldi, i-1) ); oldi=e+1
  end
  table.insert( ac, f.args[3]:sub(oldi, #f.args[3]-1) )
  return f:getParent():expandTemplate{ title=f.args[1]; args=ac }
end

function M.cycle(f) --Дзейнічае аналагічна forall па лікавай зменнай,
  -- зменлівай ад 1 да другога параметру. Іншы пачатак можна задаць у відзе -10..10.
  -- Таксама можна задаць мяжу цыклу ў відзе імя шаблона (калі другога параметру няма 
  -- ці ён мае від "1..", шаблон расчыняецца, пакуль не пусты). Не захапіцеся!
  -- Заўвага: нумары нумараваных параметраў шаблона пры запісе павялічыць на 1
  local tf,ac=f:getParent(),{};
  for p,k in pairs(f.args) do
    if type(p)=='number' then
      if p>2 then ac[p-1]=k end
    else ac[p]=k
    end
  end
  local s,fh = f.args[2]:match('^%s*(%-?%d+)%s*%.%.') or 1,
    f.args[2]:match('%.%.%s*(%S.*)%s*$') or f.args[2] or '';
  fh=tonumber(fh) or fh:match('^%s*(.-)%s*$');
  local acr={};
  if not tonumber(s) then error('Пачатак цыклу «'..s..'» — не колькасць') end
  local function dc()
      local r=tf:expandTemplate{ title=f.args[1]; args={s,unpack(ac)} }
      s=s+1;
      if r~='' then table.insert(acr,r); return r end
  end
  if type(fh)=='number' then 
    while s<fh do dc() end
  elseif fh~='' then
    while tf:expandTemplate{ title=fh; args={s,unpack(ac)} } do dc() end
  else
    while dc() do end
  end
  return table.concat(acr)
end

function M.pass(f) -- перадае шаблону параметры без падрэзкі
  local ac,i={},1;
  while f.args[2*i] do ac[ f.args[2*i] ] = ac[ f.args[2*i+1] ]; i=i+1 end;
  return f:getParent():expandTemplate{ title=f.args[1]; args=ac }
end

return M