Модуль:Wikidata

З пляцоўкі Вікіпедыя
Перайсці да навігацыі Перайсці да пошуку

Дакументацыю да гэтага модуля можна стварыць у Модуль:Wikidata/Дакументацыя

-- settings, may differ from project to project
local fileDefaultSize = '267x400px';
local outputReferences = true;

-- sources that shall be omitted if any preffered sources exists
local deprecatedSources = {
	Q36578 = true, -- Gemeinsame Normdatei
	Q63056 = true, -- Find a Grave
	Q15222191 = true, -- BNF
};
local preferredSources = {
	Q5375741 = true, -- Encyclopædia Britannica Online
	Q17378135 = true, -- Great Soviet Encyclopedia (1969—1978)
};


-- Спасылкі на якія выкарыстоўваюцца модулі, якія запатрабуюцца ў 99% выпадкаў загрузкі старонак (каб мець навідавоку пры пераназванні)
local moduleSources = require( 'Module:Sources' )
local WDS = require( 'Module:WikidataSelectors' );

-- Канстанты
local contentLanguageCode = mw.getContentLanguage():getCode();

local p = {};
local config = nil;

local formatDatavalue, formatEntityId, formatRefs, formatSnak, formatStatement,
	formatStatementDefault, formatProperty, getSourcingCircumstances,
	getPropertyDatatype, getPropertyParams, throwError, toBoolean;

local function copyTo( obj, target, skipEmpty )
	for k, v in pairs( obj ) do
		if skipEmpty ~= true or ( v ~= nil and v ~= '' ) then
			target[k] = v;
		end
	end
	return target;
end

local function min( prev, next )
	if ( prev == nil ) then return next;
	elseif ( prev > next ) then return next;
	else return prev; end
end

local function max( prev, next )
	if ( prev == nil ) then return next;
	elseif ( prev < next ) then return next;
	else return prev; end
end

local function getConfig( section, code )
	if config == nil then
		config = require( 'Module:Wikidata/config' );
	end;
	if not config then
		config = {};
	end

	if not section then
		return config;
	end
	if not code then
		return config[ section ] or {};
	end

	if not config[ section ] then
		return nil;
	end
	return config[ section ][ code ];
end

local function getCategoryByCode( code )
	local value = getConfig( 'categories', code );
	if not value or value == '' then
		return '';
	end
	return '[[Category:' .. value .. ']]';
end

local function splitISO8601(str)
	if 'table' == type(str) then
		if str.args and str.args[1] then
			str = '' .. str.args[1]
		else
			return 'unknown argument type: ' .. type( str ) .. ': ' .. table.tostring( str )
		end
	end
	local Y, M, D = (function(str)
		local pattern = "(%-?%d+)%-(%d+)%-(%d+)T"
		local Y, M, D = mw.ustring.match( str, pattern )
		return tonumber(Y), tonumber(M), tonumber(D)
	end) (str);
	local h, m, s = (function(str)
		local pattern = "T(%d+):(%d+):(%d+)%Z";
		local H, M, S = mw.ustring.match( str, pattern);
		return tonumber(H), tonumber(M), tonumber(S);
	end) (str);
	local oh,om = ( function(str)
		if str:sub(-1)=="Z" then return 0,0 end; -- ends with Z, Zulu time
		-- matches ±hh:mm, ±hhmm or ±hh; else returns nils
		local pattern = "([-+])(%d%d):?(%d?%d?)$";
		local sign, oh, om = mw.ustring.match( str, pattern);
		sign, oh, om = sign or "+", oh or "00", om or "00";
		return tonumber(sign .. oh), tonumber(sign .. om);
	end )(str)
	return {year=Y, month=M, day=D, hour=(h+oh), min=(m+om), sec=s};
end

local function parseTimeBoundaries( time, precision )
	local s = splitISO8601( time );
	if (not s) then return nil; end

	if ( precision >= 0 and precision <= 8 ) then
		local powers = { 1000000000 , 100000000, 10000000, 1000000, 100000, 10000, 1000, 100, 10 }
		local power = powers[ precision + 1 ];
		local left = s.year - ( s.year % power );
		return { tonumber(os.time( {year=left, month=1, day=1, hour=0, min=0, sec=0} )) * 1000,
			tonumber(os.time( {year=left + power - 1, month=12, day=31, hour=29, min=59, sec=58} )) * 1000 + 1999 };
	end

	if ( precision == 9 ) then
		return { tonumber(os.time( {year=s.year, month=1, day=1, hour=0, min=0, sec=0} )) * 1000,
			tonumber(os.time( {year=s.year, month=12, day=31, hour=23, min=59, sec=58} )) * 1000 + 1999 };
	end

	if ( precision == 10 ) then
		local lastDays = {31, 28.25, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
		local lastDay = lastDays[s.month];
		return { tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=1, hour=0, min=0, sec=0} )) * 1000,
			tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=lastDay, hour=23, min=59, sec=58} )) * 1000 + 1999 };
	end

	if ( precision == 11 ) then
		return { tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=s.day, hour=0, min=0, sec=0} )) * 1000,
			tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=s.day, hour=23, min=59, sec=58} )) * 1000 + 1999 };
	end

	if ( precision == 12 ) then
		return { tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=s.day, hour=s.hour, min=0, sec=0} )) * 1000,
			tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=s.day, hour=s.hour, min=59, sec=58} )) * 1000 + 19991999 };
	end

	if ( precision == 13 ) then
		return { tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=s.day, hour=s.hour, min=s.min, sec=0} )) * 1000,
			tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=s.day, hour=s.hour, min=s.min, sec=58} )) * 1000 + 1999 };
	end

	if ( precision == 14 ) then
		local t = tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=s.day, hour=s.hour, min=s.min, sec=0} ) );
		return { t * 1000, t * 1000 + 999 };
	end

	error('Unsupported precision: ' .. precision );
end

--[[ 
 Пераўтворыць радок у булева значэнне

 Прымае: радковае значэнне (можа адсутнічаць)
 Вяртае: булева значэнне true ці false, калі атрымліваецца распазнаць значэнне, ці defaultValue ва ўсіх астатніх выпадках
]]
local function toBoolean( valueToParse, defaultValue )
	if ( valueToParse ~= nil ) then
		if valueToParse == false or valueToParse == '' or valueToParse == 'false' or valueToParse == '0' then
			return false
		end
		return true
	end
	return defaultValue;
end

--[[ 
 Функцыя для атрымання сутнасці (еntity) для бягучай старонкі
 Падрабязней пра сутнасці гл. d:Wikidata:Glossary/ru

 Прымае: радковы ідэнтыфікатар (тыпу P18, Q42)
 Вяртае: аб'ект табліцу, элементы якой індэксуюцца з нуля
]]
local function getEntityFromId( id )
	local entity;
	local wbStatus;

	if id then
		wbStatus, entity = pcall( mw.wikibase.getEntityObject, id )
	else
		wbStatus, entity = pcall( mw.wikibase.getEntityObject );
	end

	return entity;
end

--[[ 
 Внутрення функцыя для фарміравання паведамлення пра памылку
 
 Прымае: ключ элемента ў табліцы config.errors (напрыклад entity-not-found)
 Вяртае: радок паведамлення
]]
local function throwError( key )
	error( getConfig( 'errors', key ) );
end

--[[ 
 Функцыя для атрымання ідэнтыфікатара сутнасцей 

 Прымае: аб'ект табліцу сутнасці
 Вяртае: радковы ідэнтыфікатар (тыпу P18, Q42)
]]
local function getEntityIdFromValue( value )
	local prefix = ''
	if value['entity-type'] == 'item' then
		prefix = 'Q'
	elseif value['entity-type'] == 'property' then
		prefix = 'P'
	else
		throwError( 'unknown-entity-type' )
	end
	return prefix .. value['numeric-id']
end

-- праверка на наяўнасць спецыялізаванай функцыі ў опцыях
local function getUserFunction( options, prefix, defaultFunction )
  -- праверка на ўказанне спецыялізаваных апрацоўнікаў у параметрах,
  -- перададзеных пры выкліку
	if options[ prefix .. '-module' ] or options[ prefix .. '-function' ] then
  	-- праверка на пустыя радкі ў параметрах ці іх адсутнасць 
		if not options[ prefix .. '-module' ] or not options[ prefix .. '-function' ] then
			throwError( 'unknown-' .. prefix .. '-module' );
		end
    -- дынамічная загруза модуля з апрацоўнікам паказаным у параметры
		local formatter = require( 'Module:' .. options[ prefix .. '-module' ] );
		if formatter == nil then
			throwError( prefix .. '-module-not-found' )
		end
		local fun = formatter[ options[ prefix .. '-function' ] ]
		if fun == nil then
			throwError( prefix .. '-function-not-found' )
		end
		return fun;
	end

	return defaultFunction;
end

-- Выбірае ўласцівасці па property id, дадаткова фільтруючы іх па рангу
local function selectClaims( context, options, propertySelector )
	if ( not context ) then error( 'context not specified' ); end;
	if ( not options ) then error( 'options not specified' ); end;
	if ( not options.entity ) then error( 'options.entity is missing' ); end;
	if ( not propertySelector ) then error( 'propertySelector not specified' ); end;

	result = WDS.filter( options.entity.claims, propertySelector );

	if ( not result or #result == 0 ) then
		return nil;
	end

	if options.limit and options.limit ~= '' and options.limit ~= '-' then
		local limit = tonumber( options.limit, 10 );
		while #result > limit do
			table.remove( result );
		end
	end

	return result;
end

--[[ 
 Функцыя для атрымання значэння ўласцівасці элемента ў зададзены момант часу.

 Прымае: кантэкст, элемент, часавыя межы, табліца ID уласцівасці
 Вяртае: табліцу адпаведных значэнняў уласцівасці
]]
local function getPropertyInBoundaries( context, entityId, boundaries, propertyIds, selectors )
	if (type(entityId) ~= 'string') then error('type of entityId argument expected string, but was ' .. type(entityId)); end

	local results = {};

	if not propertyIds or #propertyIds == 0 then
		return results;
	end

	for _, propertyId in ipairs( propertyIds ) do
		local selector = selectors[_];
		local propertyClaims = mw.wikibase.getAllStatements( entityId, propertyId );
		local fakeAllClaims = {};
		fakeAllClaims[propertyId] = propertyClaims;
		
		local filteredClaims = WDS.filter( fakeAllClaims, selector .. '[rank:preferred, rank:normal]' );
		if filteredClaims then
			for _, claim in pairs( filteredClaims ) do
				if not boundaries then
					table.insert( results, claim.mainsnak );
				else
					local startBoundaries = p.getTimeBoundariesFromQualifier( context.frame, context, claim, 'P580' );
					local endBoundaries = p.getTimeBoundariesFromQualifier( context.frame, context, claim, 'P582' );

					if ( (startBoundaries == nil or ( startBoundaries[2] <= boundaries[1]))
							and (endBoundaries == nil or ( endBoundaries[1] >= boundaries[2]))) then
						table.insert( results, claim.mainsnak );
					end
				end
			end
		end

		if #results > 0 then
			break;
		end
	end

	return results;
end

--[[
	TODO
]]
function p.getTimeBoundariesFromQualifier( frame, context, statement, qualifierId )
	-- only support exact date so far, but need improvment
	local left = nil;
	local right = nil;
	if ( statement.qualifiers and statement.qualifiers[qualifierId] ) then
		for _, qualifier in pairs( statement.qualifiers[qualifierId] ) do
			local boundaries = context.parseTimeBoundariesFromSnak( qualifier );
			if ( not boundaries ) then return nil; end
			left = min( left, boundaries[1] );
			right = max( right, boundaries[2] );
		end
	end

	if ( not left or not right ) then
		return nil;
	end

	return { left, right };
end

--[[
	TODO
]]
function p.getTimeBoundariesFromQualifiers( frame, context, statement, qualifierIds )
	if not qualifierIds then
		qualifierIds = { 'P582', 'P580', 'P585' };
	end

	for _, qualifierId in ipairs( qualifierIds ) do
		local result = p.getTimeBoundariesFromQualifier( frame, context, statement, qualifierId );
		if result then
			return result;
		end
	end

	return nil;
end

local CONTENT_LANGUAGE_CODE = mw.language.getContentLanguage():getCode();
local getLabelWithLang_DEFAULT_PROPERTIES = { "P1813", "P1448", "P1705" };
local getLabelWithLang_DEFAULT_SELECTORS = {
	'P1813[language:' .. CONTENT_LANGUAGE_CODE .. ']',
	'P1448[language:' .. CONTENT_LANGUAGE_CODE .. ']',
	'P1705[language:' .. CONTENT_LANGUAGE_CODE .. ']'
};

--[[
 Функцыя для атрымання меткі элемента ў зададзены момант часу.

 Прымае: кантэкст, элемент, часавыя межы
 Вяртае: тэкставую метку элемента, мова меткі
]]
function getLabelWithLang( context, options, entityId, boundaries, propertyIds, selectors )
	if (type(entityId) ~= 'string') then error('type of entityId argument expected string, but was ' .. type(entityId)); end
	if not entityId then
		return nil;
	end

	local langCode = CONTENT_LANGUAGE_CODE;

	-- name from label
	local label = nil;
	if ( options.text and options.text ~= '' ) then
		label = options.text;
	else
		if not propertyIds then
			propertyIds = getLabelWithLang_DEFAULT_PROPERTIES;
			selectors = getLabelWithLang_DEFAULT_SELECTORS;
		end

		-- name from properties
    local results = getPropertyInBoundaries( context, entityId, boundaries, propertyIds, selectors );
		
		for _, result in pairs( results ) do
			if result.datavalue and result.datavalue.value then
				if result.datavalue.type == 'monolingualtext' and result.datavalue.value.text then
					label = result.datavalue.value.text;
					langCode = result.datavalue.value.language;
					break;
				elseif result.datavalue.type == 'string' then
					label = result.datavalue.value;
					break;
				end
			end
		end
		
		if (not label) then
			label, langCode = mw.wikibase.getLabelWithLang( entityId );
			if not langCode then
				return nil;
			end
		end
	end

	return label, langCode;
end

--[[
 Функцыя для афармлення сцвярджэнняў (statement)
 Падрабязней пра сцвярджэнні гл. d:Wikidata:Glossary/ru

 Прымае: табліцу параметраў
 Вяртае: радок аформленага тэксту, прызначанага для адлюстравання ў артыкуле
]]
local function formatProperty( options )
  -- Атрыманне сутнасці па ідэнтыфікатары
  local entity = getEntityFromId( options.entityId )
  if not entity then
    return -- throwError( 'entity-not-found' )
  end
	-- праверка на прысутнасць у сутнасці заяў (claim)
	-- падрабязней пра заявы гл. d:Вікідадзеныя:Гласарый
  if (entity.claims == nil) then
    return '' --TODO error?
  end

	-- improve options
	options.frame = g_frame;
	options.entity = entity;
	options.extends = function( self, newOptions )
		return copyTo( newOptions, copyTo( self, {} ) )
	end

	if ( options.i18n ) then
		options.i18n = copyTo( options.i18n, copyTo( getConfig( 'i18n' ), {} ) );
	else
		options.i18n = getConfig( 'i18n' );
	end

	-- create context
	local context = {
		entity = options.entity,
		formatSnak = formatSnak,
		formatPropertyDefault = formatPropertyDefault,
		formatStatementDefault = formatStatementDefault }
	context.cloneOptions = function( options )
		local entity = options.entity;
		options.entity = nil;

		newOptions = mw.clone( options );
		options.entity = entity;
		newOptions.entity = entity;
		newOptions.frame = options.frame;

		return newOptions;
	end;
	context.formatProperty = function( options )
		local func = getUserFunction( options, 'property', context.formatPropertyDefault );
		return func( context, options )
	end;
	context.formatStatement = function( options, statement ) return formatStatement( context, options, statement ) end;
	context.formatSnak = function( options, snak, circumstances ) return formatSnak( context, options, snak, circumstances ) end;
	context.formatRefs = function( options, statement ) return formatRefs( context, options, statement ) end;
	
	context.parseTimeFromSnak = function( snak )
			if ( snak and snak.datavalue and snak.datavalue.value and snak.datavalue.value.time ) then
				return tonumber(os.time( splitISO8601( tostring( snak.datavalue.value.time ) ) ) ) * 1000;
			end
			return nil;
		end
	context.parseTimeBoundariesFromSnak = function( snak )
			if ( snak and snak.datavalue and snak.datavalue.value and snak.datavalue.value.time and snak.datavalue.value.precision ) then
				return parseTimeBoundaries( snak.datavalue.value.time, snak.datavalue.value.precision );
			end
			return nil;
		end
	context.getSourcingCircumstances = function( statement ) return getSourcingCircumstances( statement ) end;
	context.selectClaims = function( options, propertyId ) return selectClaims( context, options, propertyId ) end;

	return context.formatProperty( options );
end

function formatPropertyDefault( context, options )
	if ( not context ) then error( 'context not specified' ); end;
	if ( not options ) then error( 'options not specified' ); end;
	if ( not options.entity ) then error( 'options.entity missing' ); end;

	local claims;
	if options.property then -- TODO: Чаму тут можа не быць property?
		claims = context.selectClaims( options, options.property );
	end
	if claims == nil then
		return '' --TODO error?
	end

	-- Абыход усіх заяў сцвярджэння і з накапленнем оформленых пераважных 
	-- заяў у табліцы
	local formattedClaims = {}

	for i, claim in ipairs(claims) do
		local formattedStatement = context.formatStatement( options, claim )
		-- тут можа вярнуцца або аформлены тэкст заявы або радок памылкі nil здаецца ніколі не вяртаецца
		if ( formattedStatement and formattedStatement ~= '' ) then
			formattedStatement = '<span class="wikidata-claim" data-wikidata-property-id="' .. string.upper( options.property ) .. '" data-wikidata-claim-id="' .. claim.id .. '">' .. formattedStatement .. '</span>'
			table.insert( formattedClaims, formattedStatement )
		end
	end

	-- стварэнне тэкставага радка са спісам оформленых заяў з табліцы 
	local out = mw.text.listToText( formattedClaims, options.separator, options.conjunction )
	if out ~= '' then
		if options.before then
			out = options.before .. out
		end
		if options.after then
			out = out .. options.after
		end
	end

	return out
end

--[[
 Функцыя для афармлення аднаго сцвярджэння (statement)

 Прымае: аб'ект-табліцу сцвярджэнне і табліцу параметраў
 Вяртае: радок аформленага тэксту з заявай (claim)
]]
function formatStatement( context, options, statement )
	if ( not statement ) then
		error( 'statement is not specified or nil' );
	end
	if not statement.type or statement.type ~= 'statement' then
		throwError( 'unknown-claim-type' )
	end

	local functionToCall = getUserFunction( options, 'claim', context.formatStatementDefault );
	return functionToCall( context, options, statement );
end

function getSourcingCircumstances( statement )
	if (not statement) then error('statement is not specified') end;

	local circumstances = {};
	if ( statement.qualifiers
			and statement.qualifiers.P1480 ) then
		for i, qualifier in pairs( statement.qualifiers.P1480 ) do
			if ( qualifier
					and qualifier.datavalue
					and qualifier.datavalue.type == 'wikibase-entityid'
					and qualifier.datavalue.value
					and qualifier.datavalue.value['entity-type'] == 'item' ) then
				local circumstance = qualifier.datavalue.value.id;
				if ( 'Q5727902' == circumstance ) then
					circumstances.circa = true;
				end
				if ( 'Q18122778' == circumstance ) then
					circumstances.presumably = true;
				end
			end
		end
	end
	if ( statement.qualifiers
			and statement.qualifiers.P3831 ) then    -- role
		for i, qualifier in pairs( statement.qualifiers.P3831 ) do
			if ( qualifier
					and qualifier.datavalue
					and qualifier.datavalue.type == 'wikibase-entityid'
					and qualifier.datavalue.value
					and qualifier.datavalue.value['entity-type'] == 'item' ) then
				local role = qualifier.datavalue.value.id;
				if ( 'Q1050607' == role ) then
					circumstances.caretaker = true;
				end
			end
		end
	end
	return circumstances;
end

--[[ 
 Функцыя для афармлення аднаго сцвярджэння (statement)

 Прымае: аб'ект-табліцу сцвярджэнне, табліцу параметраў,
 аб'ект-функцыю афармлення ўнутраных структур сцвярджэння (snak) і
 аб'ект-функцыю афармлення спасылкі на крыніцы (reference)
 Вяртае: радок аформленага тэксту з заявай (claim)
]]
function formatStatementDefault( context, options, statement )
	if (not context) then error('context is not specified') end;
	if (not options) then error('options is not specified') end;
	if (not statement) then error('statement is not specified') end;

	local circumstances = context.getSourcingCircumstances( statement );

	options.qualifiers = statement.qualifiers;

	local result = context.formatSnak( options, statement.mainsnak, circumstances );
	
  if ( options.qualifier and statement.qualifiers and statement.qualifiers[ options.qualifier ] ) then
  	local qualifierValues = {};
		for _, qualifierSnak in pairs( statement.qualifiers[ options.qualifier ] ) do
			local snakValue = context.formatSnak( options, qualifierSnak );
			if snakValue and snakValue ~= '' then
				table.insert( qualifierValues, context.formatSnak( options, qualifierSnak ) );
			end
		end
		if ( #qualifierValues ) then
	    result = result .. ' (' .. table.concat( qualifierValues, ', ' ) .. ')';
    end
  end

	if ( result and result ~= '' and options.references ) then
		result = result .. context.formatRefs( options, statement );
	end

	return result;
end

--[[ 
 Функцыя для афармлення часткі сцвярджэнні (snak)
 Падрабязней о snak гл. d:Вікідадзеныя:Гласарый

 Прымае: табліцу snak аб'екта (main snak ці ж snak ад кваліфікатара) і табліцу опцый
 Вяртае: радок аформленага вікітэксту
]]
function formatSnak( context, options, snak, circumstances )
	circumstances = circumstances or {};
	local hash = '';
	local mainSnakClass = '';
	if ( snak.hash ) then
		hash = ' data-wikidata-hash="' .. snak.hash .. '"';
	else
		mainSnakClass = ' wikidata-main-snak';
	end

	local before = '<span class="wikidata-snak ' .. mainSnakClass .. '"' .. hash .. '>'
	local after = '</span>'

	if snak.snaktype == 'somevalue' then
		if ( options['somevalue'] and options['somevalue'] ~= '' ) then
			result = options['somevalue'];
		else
			result = options.i18n['somevalue'];
		end
	elseif snak.snaktype == 'novalue' then
		if ( options['novalue'] and options['novalue'] ~= '' ) then
			result = options['novalue'];
		else
			result = options.i18n['novalue'];
		end
	elseif snak.snaktype == 'value' then
		result = formatDatavalue( context, options, snak.datavalue, snak.datatype );

		if ( circumstances.presumably ) then
			result = options.i18n.presumably .. result;
		end
		if ( circumstances.circa ) then
			result = options.i18n.circa .. result;
		end
		if ( circumstances.caretaker ) then
			result = result .. options.i18n.caretaker;
		end
	else
		throwError( 'unknown-snak-type' );
	end
	
	if ( not result or result == '' ) then
		return nil;
	end

	return before .. result .. after;
end

--[[ 
 Функцыя для афармлення аб'ектаў-значэнняў з геаграфічнымі каардынатамі

 Прымае: аб'ект-значэнне і табліцу параметраў,
 Вяртае: радок аформленага тэксту
]]
function formatGlobeCoordinate( value, options )
	-- праверка на патрабаванне ў параметрах выкліку на зварот сырога значэння 
	if options['subvalue'] == 'latitude' then -- шыроты
		return value['latitude']
	elseif options['subvalue'] == 'longitude' then -- даўготы
		return value['longitude']
	elseif options['nocoord'] and options['nocoord'] ~= '' then
		-- калі перададзены параметр nocoord, тое не выводзіць каардынаты
		-- звычайна гэта робіцца пры выкарыстанні некалькіх картак на старонцы
		return ''
	else
		-- у адваротным выпадку фарміруюцца параметры для выкліку модуля {{coord}}
		-- трэба дапісаць у дакументацыі модуля, што ён адгэтуль выклікаецца, і што
		-- любое змяненне яго параметраў павінна быць узгоднена з кодам тут
		
		coord_mod = require( "Module:Coordinates" );
		
		local globe = options.globe or ''
		if globe == '' and value['globe'] then
			globes = require( 'Module:Wikidata/Globes' )
			globe = globes[value['globe']] or ''
		end
		
		g_frame.args = {tostring(value['latitude']), tostring(value['longitude']), globe = globe, type = options.type and options.type or '', display = options.display and options.display or 'title' }
  	if options['subvalue'] == 'plain' then
	    return coord_mod.getPlainLon(g_frame) .. ', ' .. coord_mod.getPlainLat(g_frame)
		else
			return coord_mod.coord(g_frame)
  	end
	end
end

--[[ 
 Функцыя для афармлення аб'ектаў-значэнняў з выявамі з Вікісховішча

 Прымае: аб'ект-значэнне і табліцу параметраў,
 Вяртае: радок аформленага тэксту
]]
function formatCommonsMedia( value, options )
	local image = value;

	local caption = '';
	if options[ 'caption' ] and options[ 'caption' ] ~= '' then
		caption = options[ 'caption' ];
	elseif options[ 'description' ] and options[ 'description' ] ~= '' then
		caption = options[ 'description' ];
	end
	if caption ~= '' then
		caption = '<span data-wikidata-qualifier-id="P2096" style="display:block">' .. caption .. '</span>';
	end

	if not string.find( value, '[%[%]%{%}]' ) then
		image = '[[File:' .. value;
		if options[ 'border' ] and options[ 'border' ] ~= '' then
			image = image .. '|border';
		end

		local size = options[ 'size' ];
		if size and size ~= '' then
			if not string.match( size, 'px$' )
				and not string.match( size, 'пкс$' ) -- TODO: выкарыстоўваць пераклад для мовы вікі 
			then
				size = size .. 'px'
			end
		else
			size = fileDefaultSize;
		end
		image = image .. '|' .. size;

		if options[ 'alt' ] and options[ 'alt' ] ~= '' then
			image = image .. '|' .. options[ 'alt' ];
		end
		image = image .. ']]';

		if caption ~= '' then
			image = image .. '<br>' .. caption;
		end
	else
		image = image .. caption .. getCategoryByCode( 'media-contains-markup' );
	end

	return image
end

--[[
	Fonction for render math formulas

	@param string Value.
	@param table Parameters.
	@return string Formatted string.
]]
function formatMath( value, options )
	return options.frame:extensionTag{ name = 'math', content = value };
end

--[[ 
 Функцыя для афармлення знешніх ідэнтыфікатараў

 Прымае: аб'ект-значэнне і табліцу параметраў,
 Вяртае: радок аформленага тэксту
]]
local function formatExternalId( value, options )
	local formatter = options.formatter;

	if not formatter or formatter == '' then
		local wbStatus, propertyEntity = pcall( mw.wikibase.getEntity, options.property:upper() )
		if wbStatus == true and propertyEntity then
			local isGoodFormat = false;
			local statements = propertyEntity:getBestStatements( 'P1793' );
			for _, statement in pairs( statements ) do
				if statement.mainsnak.snaktype == 'value' then
					local pattern = mw.ustring.gsub( statement.mainsnak.datavalue.value, '\\', '%' );
					pattern = mw.ustring.gsub( pattern, '{%d+,?%d*}', '+' );
					if ( string.find( pattern, '|' ) or string.find( pattern, '%)%?' )
							or mw.ustring.match( value, '^' .. pattern .. '$' ) ~= nil ) then
						isGoodFormat = true;
						break;
					end
				end
			end

			if ( isGoodFormat == true ) then
				statements = propertyEntity:getBestStatements( 'P1630' );
				for _, statement in pairs( statements ) do
					if statement.mainsnak.snaktype == 'value' then
						formatter = statement.mainsnak.datavalue.value;
						break
					end
				end
			end
		end
	end

	if formatter and formatter ~= '' then
		local link = mw.ustring.gsub( mw.ustring.gsub( formatter, '$1', value ), ' ', '%%20' )

		local title = options.title
		if not title or title == '' then
			title = '$1'
		end
		title = mw.ustring.gsub( title, '$1', value )

		return '[' .. link .. ' ' .. title .. ']'
	end

	return value
end

--[[ 
 Функцыя для афармлення лікавых значэнняў

 Прымае: аб'ект-значэнне і табліцу параметраў,
 Вяртае: радок аформленага тэксту
]]
local function formatQuantity( value, options )
	-- дыяпазон значэнняў
	local amount = string.gsub( value['amount'], '^%+', '' );
	local lang = mw.language.getContentLanguage();
	local langCode = lang:getCode();

	local function formatNum( number, sigfig )
		sigfig = sigfig or 12 -- акругленне да 12 знакаў пасля коскі, на 13-м узнікае памылка ў дакладнасці
		local mult = 10^sigfig;
		number = math.floor( number * mult + 0.5 ) / mult;

		return string.gsub( lang:formatNum( number ), '^-', '−' );
	end

	local out = formatNum( tonumber( amount ) );
	if value.upperBound then
		local diff = tonumber( value.upperBound ) - tonumber( amount )
		if diff > 0 then -- часавая провека, пакуль у большасці значэнняў не будзе прыбрана ±0
			out = out .. ' ± ' .. formatNum( diff )
		end
	end

	if options.unit and options.unit ~= '' then
		if options.unit ~= '-' then
			out = out .. ' ' .. options.unit
		end
	elseif value.unit and string.match( value.unit, 'http://www.wikidata.org/entity/' ) then
		local unitEntityId = string.gsub( value.unit, 'http://www.wikidata.org/entity/', '' );
		local wbStatus, unitEntity = pcall( mw.wikibase.getEntity, unitEntityId );
		if wbStatus == true and unitEntity then
			if unitEntity.claims.P2370 and
				unitEntity.claims.P2370[1].mainsnak.snaktype == 'value' and
				not value.upperBound and
				options.siConversion
			then
				conversionToSIunit = string.gsub( unitEntity.claims.P2370[1].mainsnak.datavalue.value.amount, '^%+', '' );
				if math.floor( math.log10( conversionToSIunit )) ~= math.log10( conversionToSIunit ) then
					-- Калі не ступені дзясяткі (перакладаць сантыметры ў метры не трэба!)
					outValue = tonumber( amount ) * conversionToSIunit

					if ( outValue > 0 ) then
						-- Спрабуем зразумець да якога знаку акругляць
						local integer, dot, decimals, expstr = amount:match( '^(%d*)(%.?)(%d*)(.*)' )
						local prec 
						if dot == '' then
							prec = -integer:match('0*$'):len()
						else
							prec = #decimals
						end
						local adjust = math.log10( math.abs( conversionToSIunit )) + math.log10( 2 )
						local minprec = 1 - math.floor( math.log10( outValue ) + 2e-14 );
						out = formatNum( outValue, math.max( math.floor( prec + adjust ), minprec ));
					else
						out = formatNum( outValue, 0 )
					end
					unitEntityId = string.gsub( unitEntity.claims.P2370[1].mainsnak.datavalue.value.unit, 'http://www.wikidata.org/entity/', '' );
					wbStatus, unitEntity = pcall( mw.wikibase.getEntity, unitEntityId );
				end
			end

			local writingSystemElementId = 'Q8209';
			local langElementId = 'Q7737';
			local label = getLabelWithLang( context, options, unitEntity.id, nil, { "P5061", "P5061", "P558", "P558" }, {
				'P5061[language:' .. langCode .. ']',
				'P5061[language:mul]',
				'P558[P282:' .. writingSystemElementId .. ', P407:' .. langElementId .. ']',
				'P558[!P282][!P407]'
			} );

			out = out .. ' ' .. label;
		end
	end

	return out;
end

local DATATYPE_CACHE = {}
--[[
	Get property datatype by ID.

	@param string Property ID, e.g. 'P123'.
	@return string Property datatype, e.g. 'commonsMedia', 'time' or 'url'.
]]
local function getPropertyDatatype( propertyId )
	if not propertyId or not string.match( propertyId, '^P%d+$' ) then
		return nil;
	end
	
	local cached = DATATYPE_CACHE[propertyId];
	if (cached ~= nil) then return cached; end

	local wbStatus, propertyEntity = pcall( mw.wikibase.getEntity, propertyId );
	if wbStatus ~= true or not propertyEntity then
		return nil;
	end
	mw.log("Loaded datatype " .. propertyEntity.datatype .. " of " .. propertyId .. ' from wikidata, consider passing datatype argument to formatProperty call or to Wikidata/config' )

	DATATYPE_CACHE[propertyId] = propertyEntity.datatype;
	return propertyEntity.datatype;
end

local function formatLangRefs( options )
	local langRefs = ''
	if ( options.qualifiers and options.qualifiers.P407 ) then
		for i, qualifier in pairs( options.qualifiers.P407 ) do
			if ( qualifier
					and qualifier.datavalue
					and qualifier.datavalue.type == 'wikibase-entityid' ) then
				local langRefEntity = getEntityFromId( qualifier.datavalue.value.id )
				if ( langRefEntity and langRefEntity.claims ) then
					local langRefCodeClaims = WDS.filter( langRefEntity.claims, 'P218' )
					if langRefCodeClaims then
						for _, claim in pairs( langRefCodeClaims ) do
							if ( claim.mainsnak
									and claim.mainsnak
									and claim.mainsnak.datavalue
									and claim.mainsnak.datavalue.type == 'string' ) then
								local langRefCode = claim.mainsnak.datavalue.value
								langRefs = langRefs .. '&#8203;' .. options.frame:expandTemplate{ title = 'ref-' ..langRefCode }
							end
						end
					end
				end
			end
		end
	end

	return langRefs
end

local function getDefaultValueFunction( datavalue, datatype )
	-- выклік апрацоўнікаў па змоўчанні для вядомых тыпаў значэнняў
	if datavalue.type == 'wikibase-entityid' then
		-- Entity ID
		return function( context, options, value ) return formatEntityId( context, options, getEntityIdFromValue( value ) ) end;
	elseif datavalue.type == 'string' then
		-- String
		if datatype and datatype == 'commonsMedia' then
			-- Media
			return function( context, options, value )
				if ( not options.caption or options.caption == '' )
						and ( not options.description or options.description == '' )
						and options.qualifiers and options.qualifiers.P2096 then
					for i, qualifier in pairs( options.qualifiers.P2096 ) do
						if ( qualifier
								and qualifier.datavalue
								and qualifier.datavalue.type == 'monolingualtext'
								and qualifier.datavalue.value
								and qualifier.datavalue.value.language == contentLanguageCode ) then
							options.caption = qualifier.datavalue.value.text
							options.description = qualifier.datavalue.value.text
							break
						end
					end
				end
				if options['appendTimestamp'] and options.qualifiers and options.qualifiers.P585 and options.qualifiers.P585[1] then
					local moment = formatDatavalue (context, options, options.qualifiers.P585[1].datavalue, 'time')
					if not options.caption or options.caption == '' then 
						options.caption = moment
						options.description = moment
					else
						options.caption = options.caption .. ', ' .. moment
						options.description = options.description .. ', ' .. moment
					end
				end
				return formatCommonsMedia( value, options )
			end;
		elseif datatype and datatype == 'external-id' then
			-- External ID
			return function( context, options, value )
				return formatExternalId( value, options )
			end
		elseif datatype and datatype == 'math' then
			-- Math formula
			return function( context, options, value )
				return formatMath( value, options )
			end
		elseif datatype and datatype == 'url' then
			-- URL
			return function( context, options, value )
				local moduleUrl = require( 'Module:URL' )
				local langRefs = formatLangRefs( options )
				if not options.length or options.length == '' then
					options.length = math.max( 18, 25 - #langRefs )
				end
				return moduleUrl.formatUrlSingle( context, options, value ) .. langRefs
			end
		end
		return function( context, options, value ) return value end;
	elseif datavalue.type == 'monolingualtext' then
		-- монамоўны тэкст (радок з указаннем мовы)
		return function( context, options, value )
			if ( options.monolingualLangTemplate == 'lang' ) then
				if ( value.language == contentLanguageCode ) then
					return value.text;
				end
				return options.frame:expandTemplate{ title = 'lang-' .. value.language, args = { value.text } };
			elseif ( options.monolingualLangTemplate == 'ref' ) then
				return '<span class="lang" lang="' .. value.language .. '">' .. value.text .. '</span>' .. options.frame:expandTemplate{ title = 'ref-' .. value.language };
			else
				return '<span class="lang" lang="' .. value.language .. '">' .. value.text .. '</span>';
			end
		end;
	elseif datavalue.type == 'globecoordinate' then
		-- геаграфічныя каардынаты
		return function( context, options, value ) return formatGlobeCoordinate( value, options ) end;
	elseif datavalue.type == 'quantity' then
		return function( context, options, value ) return formatQuantity( value, options ) end;
	elseif datavalue.type == 'time' then
		return function( context, options, value )
			local moduleDate = require( 'Module:Wikidata/date' )
			return moduleDate.formatDate( context, options, value );
		end;
	else
		-- ва ўсіх стальных выпадках вяртаем памылку
		throwError( 'unknown-datavalue-type' )
	end
end

--[[ 
 Функцыя для афармлення значэнняў (value)
 Падрабязней пра значэнні гл. d:Wikidata:Glossary/ru

 Прымае: аб'ект-значэнне і табліцу параметраў,
 Вяртае: радок аформленага тэксту
]]
function formatDatavalue( context, options, datavalue, datatype )
	if ( not context ) then error( 'context not specified' ); end;
	if ( not options ) then error( 'options not specified' ); end;
	if ( not datavalue ) then error( 'datavalue not specified' ); end;
	if ( not datavalue.value ) then error( 'datavalue.value is missng' ); end;

  -- праверка на ўказанне спецыялізаваных апрацоўнікаў у параметрах,
  -- перададзеных пры выкліку
	context.formatValueDefault = getDefaultValueFunction( datavalue, datatype );
	local functionToCall = getUserFunction( options, 'value', context.formatValueDefault );
	return functionToCall( context, options, datavalue.value );
end

local DEFAULT_BOUNDARIES = { os.time() * 1000, os.time() * 1000};

--[[ 
 Функцыя для афармлення ідэнтыфікатара сутнасці

 Прымае: радок ідэнтыфікатара (тыпу Q42) і табліцу параметраў,
 Вяртае: радок аформленага тэксту
]]
function formatEntityId( context, options, entityId )
	-- атрыманне лакалізаванай назвы
	local boundaries = nil
	if options.qualifiers then
		boundaries = p.getTimeBoundariesFromQualifiers( frame, context, { qualifiers = options.qualifiers } )
	end
	if not boundaries then
		boundaries = DEFAULT_BOUNDARIES;
	end
	local label, labelLanguageCode = getLabelWithLang( context, options, entityId, boundaries )

	-- вызначэнне адпаведнай паказванаму элементу катэгорыі
	local category = p.extractCategory( context, options, { id = entityId } )

	-- атрыманне спасылкі па ідэнтыфікатары
	local link = mw.wikibase.sitelink( entityId )
	if link then
		if mw.ustring.match( link, '^' .. mw.site.namespaces[ 14 ].name .. ':' ) then
			link = ':' .. link
		end
		if label and not options.rawArticle then
			local a = link == label and ('[[' .. link .. ']]') or '[[' .. link .. '|' .. label .. ']]';
			if ( contentLanguageCode ~= labelLanguageCode ) then
				return a .. getCategoryByCode( 'links-to-entities-with-missing-local-language-label' ) .. category;
			else
				return a .. category;
			end
		else
			return '[[' .. link .. ']]' .. category;
		end
	end

	if label then
		-- чырвоная спасылка
		-- TODO: разабрацца, чаму не заўсёды ёсць options.frame
		local title = mw.title.new( label );
		if title and not title.exists and options.frame then
			if ( contentLanguageCode ~= labelLanguageCode and 'mul' ~= labelLanguageCode ) then
				category = category .. getCategoryByCode( 'links-to-entities-with-missing-local-language-label' );
			end
			return '[[' .. label .. ']]<sup>[[:d:' .. entityId .. '|[d]]]</sup>' .. category;
		end

		-- TODO: перанесці да праверкі на існаванне артыкула
		local sup = '';
		if ( not options.format or options.format ~= 'text' )
				and entityId ~= 'Q6581072' and entityId ~= 'Q6581097' -- TODO: перапісаць на format=text
				then
			sup = '<sup class="plainlinks noprint">[//www.wikidata.org/wiki/' .. entityId .. '?uselang=' .. contentLanguageCode .. ' [d&#x5d;]</sup>'
		end

		-- аднайменны артыкул ужо існуе - выводзіцца тэкст і спасылка на ВД
		return '<span class="iw" data-title="' .. label .. '">' .. label
			.. sup
			.. '</span>' .. category
	end
	-- паведамленне пры адсутнасці лакалізаванай назвы
	-- not good, but better than nothing
	return '[[:d:' .. entityId .. '|' .. entityId .. ']]<span style="border-bottom: 1px dotted; cursor: help; white-space: nowrap" title="У Вікідадзеных няма беларускага подпісу да элемента. Вы можаце дапамагчы, паказаўшы беларускі варыянт подпісу.">?</span>' .. getCategoryByCode( 'links-to-entities-with-missing-label' ) .. category;
end

function p.extractCategory( context, options, value )
	if ( not options.category ) then
		return '';
	end

	local wbStatus, claims = pcall( mw.wikibase.getBestStatements, value.id, options.category );
	if ( wbStatus ~= true or not claims ) then
		return '';
	end

	for _, claim in pairs( claims ) do
		if ( claim
			and claim.mainsnak
			and claim.mainsnak.datavalue
			and claim.mainsnak.datavalue.type == 'wikibase-entityid' ) then
			
			local catEntityId = claim.mainsnak.datavalue.value.id;
			local wbStatus, catSiteLink = pcall( mw.wikibase.getSitelink, catEntityId );

			if ( wbStatus == true and catSiteLink ) then
				if (options.catSort) then
				 return '[[' .. catSiteLink .. '|' .. g_frame:preprocess(options.catSort) .. ']]';
				else
				 return '[[' .. catSiteLink .. ']]';
				end	
			end
		end
	end

	return '';
end

--[[ 
 Функцыя для афармлення сцвярджэнняў (statement)
 Падрабязней пра сцвярджэнні гл. d:Wikidata:Glossary/ru

 Прымае: табліцу параметраў
 Вяртае: радок аформленага тэксту, прызначанага для адлюстравання ў артыкуле
]]
-- састарэлае імя, не выкарыстоўваць
function p.formatStatements( frame )
	return p.formatProperty( frame );
end

--[[
 Атрыманне параметраў, якія звычайна выкарыстоўваюцца для высновы ўласцівасці.
]]
function getPropertyParams( propertyId, datatype, params )
	local config = getConfig();

	-- Розныя ўзроўні настройкі параметраў, па змяншэнні прыярытэту
	local propertyParams = {};

	-- 1. Параметры, паказаныя відавочна пры выкліку
	if params then
		for key, value in pairs( params ) do
			if value ~= '' then
				propertyParams[ key ] = value;
			end
		end
	end

	-- 2. Настройкі пэўнага параметру
	if config[ 'properties' ] and config[ 'properties' ][ propertyId ] then
		for key, value in pairs( config[ 'properties' ][ propertyId ] ) do
			if propertyParams[ key ] == nil then
				propertyParams[ key ] = value;
			end
		end
	end

	-- 3. Паказаны прасэт настроек 
	if propertyParams[ 'preset' ] and config[ 'presets' ] and
		config[ 'presets' ][ propertyParams[ 'preset' ] ]
	then
		for key, value in pairs( config[ 'presets' ][ propertyParams[ 'preset' ] ] ) do
			if propertyParams[ key ] == nil then
				propertyParams[ key ] = value;
			end
		end
	end

	local datatype = datatype or params.datatype or propertyParams.datatype or getPropertyDatatype( propertyId );
	if propertyParams.datatype == nil then
		propertyParams.datatype = datatype;
	end

	-- 4. Настройкі для тыпу даных
	if datatype and config[ 'datatypes' ] and config[ 'datatypes' ][ datatype ] then
		for key, value in pairs( config[ 'datatypes' ][ datatype ] ) do
			if propertyParams[ key ] == nil then
				propertyParams[ key ] = value;
			end
		end
	end

	-- 5. Агульныя настройкі для ўсіх уласцівасцей
	if config[ 'global' ] then
		for key, value in pairs( config[ 'global' ] ) do
			if propertyParams[ key ] == nil then
				propertyParams[ key ] = value;
			end
		end
	end

	return propertyParams;
end

function p.formatProperty( frame )
  local args = frame.args

  -- праверка на адсутнасць абавязковага параметру property 
  if not args.property then
    throwError( 'property-param-not-provided' )
  end
	local propertyId = mw.language.getContentLanguage():ucfirst( string.gsub( args.property, '%[.*$', '' ) )
	args = getPropertyParams( propertyId, nil, args );
	local datatype = args.datatype;

	-- пракід усіх параметраў з шаблона {wikidata}
	p_frame = frame
	while p_frame do
		if p_frame:getTitle() == mw.site.namespaces[10].name .. ':Wikidata' then
			copyTo( p_frame.args, args, true );
		end
		if p_frame.args and p_frame.args.from and p_frame.args.from ~= '' then
			args.entityId = p_frame.args.from;
		end
		p_frame = p_frame:getParent();
	end

  args.plain = toBoolean( args.plain, false );
  args.nocat = toBoolean( args.nocat, false );
  args.references = toBoolean( args.references, true );

	-- калі значэнне перададзена ў параметрах выкліку то выводны толькі яго
  if args.value and args.value ~= '' then
    -- спецыяльнае значэнне для ўтойвання Вікідадзеных
    if args.value == '-' then
      return ''
    end
		local value = args.value

    -- опцыя, якая забараняе афармленне значэння, таму ніяк не чапаем
    if args.plain then
      return value
    end

		-- апрацоўнікі паводле тыпу значэнні
		local wrapperExtraArgs = ''
		if args['value-module'] and args['value-function'] and not string.find( value, '[%[%]%{%}]' ) then
			local func = getUserFunction( args, 'value' );
			value = func( {}, args, value );
		elseif datatype == 'commonsMedia' then
			value = formatCommonsMedia( value, args );
		elseif datatype == 'external-id' and not string.find( value, '[%[%]%{%}]' ) then
			wrapperExtraArgs = wrapperExtraArgs .. ' data-wikidata-external-id="' .. mw.text.encode( value ).. '"';
			value = formatExternalId( value, args );
		elseif datatype == 'math' then
			value = formatMath( value, args );
		elseif datatype == 'url' then
			local moduleUrl = require( 'Module:URL' );
			if not args.length or args.length == '' then
				args.length = 25
			end
	  	value = moduleUrl.formatUrlSingle( nil, args, value );
		end

    -- абарочваны ў тэг для JS-функцый
    if string.match( propertyId, '^P%d+$' ) then
    	value = mw.text.trim( value )

 	    	-- значэнняў з блокавымі тэгамі застаюцца блокам, тэкст убудоўваем у радок
	    	if ( string.match( value, '\n' )
	    			or string.match( value, '<t[dhr][ >]' )
	    			or string.match( value, '<div[ >]' ) ) then
			    value = '<div class="no-wikidata"' .. wrapperExtraArgs
			    	.. ' data-wikidata-property-id="' .. propertyId .. '">\n'
			    	.. value .. '</div>'
	    	else
			    value = '<span class="no-wikidata"' .. wrapperExtraArgs
			    	.. ' data-wikidata-property-id="' .. propertyId .. '">'
			    	.. value .. '</span>'
	    	end
    end

    -- дадаваны катэгорыю-маркер
	  if not args.nocat then
			value = value .. getCategoryByCode( 'local-value-present' );
		end

    return value
  end

  if ( args.plain ) then -- выкліку стандартнага апрацоўніка без афармлення, калі перададзена опцыя plain
  	return frame:callParserFunction( '#property', propertyId );
  end

	g_frame = frame
	-- пасля праверкі ўсіх аргументаў -- выклік функцыі афармлення для ўласцівасці (набору сцвярджэнняў)
	return formatProperty( args )
end

--[[
 Функцыя афармлення спасылак на крыніцы (reference) 
 Падрабязней пра спасылкі на крыніцы гл. d:Wikidata:Glossary/ru

 Экспартуецца ў якасці зарэзерваванага пункта для выкліку з функцый-пашырэнні віду claim-module/claim-function праз context
 Выклік з іншых модуляў непасрэдны ажыццяўляцца не павінны (выкарыстоўвайце frame:expandTemplate разам з адным са спецыялізаваных шаблонаў высновы значэння ўласцівасці).

 Прымае: аб'ект-табліцу сцвярджэнне
 Вяртае: радок аформленых спасылак для адлюстравання ў артыкуле
]]
function formatRefs( context, options, statement )
	if ( not context ) then error( 'context not specified' ); end;
	if ( not options ) then error( 'options not specified' ); end;
	if ( not options.entity ) then error( 'options.entity missing' ); end;
	if ( not statement ) then error( 'statement not specified' ); end;

	if ( not outputReferences ) then
		return '';
	end

	local references = {};
	if ( statement.references ) then

		local allReferences = statement.references;
		local hasPreferred = false;
		local displayCount = 0;
		for _, reference in pairs( statement.references ) do
			if ( reference.snaks
					and reference.snaks.P248
					and reference.snaks.P248[1]
					and reference.snaks.P248[1].datavalue
					and reference.snaks.P248[1].datavalue.value.id ) then
				local entityId = reference.snaks.P248[1].datavalue.value.id;
				if ( preferredSources[entityId] ) then
					hasPreferred = true;
				end
			end
		end

		for _, reference in pairs( statement.references ) do
			local display = true;
			if ( hasPreferred ) then
				if ( reference.snaks
						and reference.snaks.P248
						and reference.snaks.P248[1]
						and reference.snaks.P248[1].datavalue
						and reference.snaks.P248[1].datavalue.value.id ) then
					local entityId = reference.snaks.P248[1].datavalue.value.id;
					if ( deprecatedSources[entityId] ) then
						display = false;
					end
				end
			end
			if ( display == true ) then
				if ( displayCount > 2 ) then
					if ( options.entity and options.property ) then
						table.remove( references );
						local moreReferences = '<sup>[[d:' .. options.entity.id .. '#' .. string.upper( options.property ) .. '|[…]]]</sup>';
						table.insert( references, moreReferences );
					end
					break;
				end;
				local refText = moduleSources.renderReference( g_frame, options.entity, reference );
				if ( refText ~= '' ) then
					table.insert( references, refText );
					displayCount = displayCount + 1;
				end
			end
		end
	end
	return table.concat( references );
end

return p