Модуль:Wikidata/number

З пляцоўкі Вікіпедыя
Jump to navigation Jump to search

Дакументацыю да гэтага модуля можна стварыць у Модуль:Wikidata/number/Дакументацыя

local p = {}

function p.formatPropertyWithMostRecentClaimAndIndicator( context, options )
	if ( not context ) then error( 'context not specified' ); end;
	if ( not options ) then error( 'options not specified' ); end;
	if ( not options.entity ) then error( 'options.entity missing' ); end;

	local claims;
	if options.property then 
		-- Атрымоўваем усе claims незалежна ад рангу
		claims = context.selectClaims( options, options.property .. '[rank:normal,rank:preferred]' );
	end
	if claims == nil then
		return ''
	end

	-- Шукаем claim з максімальным значэннем P585 і фарматуем яго ў out
	local maxTimestamp = 0;
	local mostRecentClaim;
	for i, claim in ipairs(claims) do
		if (claim.qualifiers and claim.qualifiers.P585) then -- апрацоўваем толькі claims з пазначаным P585
			if (maxTimestamp < context.parseTimeFromSnak( claim.qualifiers.P585[1] )) then
				maxTimestamp = context.parseTimeFromSnak( claim.qualifiers.P585[1] )
				mostRecentClaim = claim
			end
		end
	end
	if (not mostRecentClaim) then -- няма ніводнага claim з пазначаным P585
		return context.formatPropertyDefault( context, options )
	end

	local out = context.formatStatement( options, mostRecentClaim )
	if out ~= '' then
		-- Шукаем claim са значэннем P585 адразу пасля максімальнага і запамінаем яго ў secondMostRecentValue
		local secondMostRecentTimestamp = 0;
		local secondMostRecentValue = 0;
		for i, claim in ipairs(claims) do
			if (claim.qualifiers and claim.qualifiers.P585) then -- апрацоўваем толькі claims з пазначаным P585
				local timestamp = context.parseTimeFromSnak( claim.qualifiers.P585[1] )
				if (secondMostRecentTimestamp < timestamp and maxTimestamp > timestamp ) then
					secondMostRecentTimestamp = timestamp
					secondMostRecentValue = tonumber( claim.mainsnak.datavalue.value.amount )
				end
			end
		end
		if (secondMostRecentValue ~= 0) then -- калі папярэдняе значэнне знайшлося
			if (secondMostRecentValue < tonumber( mostRecentClaim.mainsnak.datavalue.value.amount )) then
				out = '<span style="color: #0c0; font-size: larger;">▲</span>' .. out
			else
				out = '<span style="color: red; font-size: larger;">▼</span>' .. out
			end
		end
		if options.before then
			out = options.before .. out
		end
		if options.after then
			out = out .. options.after
		end
	end

	return out
end

function p.formatQuantityWithDateClaim( context, options, statement )
	local snak = context.formatSnak( options, statement.mainsnak )
	
	--Unit // прыбрана - зараз дублюецца
  -- if ( options.unit and options.unit ~= '' ) then
  --   snak = snak .. ' ' .. options.unit
  -- end

  --Date
  if ( statement.qualifiers and statement.qualifiers.P585 ) then
    snak = snak .. ' (' .. context.formatSnak( options, statement.qualifiers.P585[1] ) .. ')'
  end

	--References
	if ( options.references ) then
  	snak = snak .. context.formatRefs( options, statement );
  end

  return snak
end

 -- сартыроўка па даце: першай вяртаецца апошняя дата, сцвяржэнні без даты ставяцца ў канец
local function orderByDate( teamClaims )
  local orderedTeams = {}
  while (#teamClaims > 0) do
   local j = 1
   local firstClaim = teamClaims[1]
   for i=2,#teamClaims,1 do
    if (teamClaims[i].qualifiers and teamClaims[i].qualifiers.P585 and firstClaim.qualifiers and firstClaim.qualifiers.P585) then
     if (teamClaims[i].qualifiers.P585[1].datavalue.value.time > firstClaim.qualifiers.P585[1].datavalue.value.time) then
      firstClaim = teamClaims[i]
      j = i
     end
    else 
     if (teamClaims[i].qualifiers and teamClaims[i].qualifiers.P585 and not(firstClaim.qualifiers and firstClaim.qualifiers.P585)) then
      firstClaim = teamClaims[i]
      j = i
     end
    end
   end
   table.insert(orderedTeams, firstClaim)
   table.remove(teamClaims, j)
 end
 return orderedTeams
end

function p.formatLastNumberWithProgressAndDate( context, options, statement )
	if ( not context ) then error( 'context not specified' ); end;
	if ( not options ) then error( 'options not specified' ); end;
	if ( not options.entity ) then error( 'options.entity missing' ); end;

  local claims = context.selectClaims( options, options.property );
  if (claims == nil) then
    return '' --TODO error?
  end

  local orderedClaims = orderByDate(claims)

  local snak = context.formatSnak( options, orderedClaims[1].mainsnak )

	--Unit
  if ( options.unit and options.unit ~= '' ) then
    snak = snak .. ' ' .. options.unit
  end

  if (#orderedClaims > 1) then
    local currentValue = orderedClaims[1].mainsnak.datavalue.value['amount']
    local previousValue = orderedClaims[2].mainsnak.datavalue.value['amount']

    if ( currentValue - previousValue < 0) then
      snak = snak .. ' {{Рост}}' .. previousValue - currentValue 
    else 
      if ( currentValue - previousValue > 0) then
       snak = snak .. ' {{Падзенне}}' .. currentValue - previousValue
      else 
       snak = snak .. ' {{Няма змен}}'
      end
    end
  end

  --Date
  if ( orderedClaims[1].qualifiers and orderedClaims[1].qualifiers.P585 ) then
    snak = snak .. ' <small>(' .. context.formatSnak( options, orderedClaims[1].qualifiers.P585[1] ) .. ')</small>'
  end

	--References
	if ( options.references ) then
  	snak = snak .. context.formatRefs( options, orderedClaims[1]);
  end

  return options.frame:preprocess(snak)
end

function p.formatLastNumberWithDate( context, options, statement )
	if ( not context ) then error( 'context not specified' ); end;
	if ( not options ) then error( 'options not specified' ); end;
	if ( not options.entity ) then error( 'options.entity missing' ); end;

  local claims = context.selectClaims( options, options.property );
  if (claims == nil) then
    return '' --TODO error?
  end

  local orderedClaims = orderByDate(claims)

  local snak = context.formatSnak( options, orderedClaims[1].mainsnak )

	--Unit
  if ( options.unit and options.unit ~= '' ) then
    snak = snak .. ' ' .. options.unit
  end

  --Date
  if ( orderedClaims[1].qualifiers and orderedClaims[1].qualifiers.P585 ) then
    snak = snak .. ' <small>(' .. context.formatSnak( options, orderedClaims[1].qualifiers.P585[1] ) .. ')</small>'
  end

	--References
	if ( options.references ) then
  	snak = snak .. context.formatRefs( options, orderedClaims[1]);
  end

  return options.frame:preprocess(snak)
end

return p