Гімн Мальдываў

З Вікіпедыі, свабоднай энцыклапедыі
Вітаем нашу краіну
ޤައުމީ ސަލާމް
Аўтар слоў Мухамад Жамель Дзідзі, 1948
Кампазітар Ванакуватавадуге Дон Амарадзева, 1972
Краіна Мальдывы

Вітаем нашу краіну (мальд.: ޤައުމީ ސަލާމް) — гімн Мальдываў. Ён быў уведзены ў 1972 годзе. Словы гімна напісаў Мухамад Жамель Дзідзі ў 1948 годзе, музыку стварыў у 1972 годзе шрыланкійскі кампазітар Ванакуватавадуге Дон Амарадзева.

Тэкст гімна[правіць | правіць зыходнік]

 1. ޤައުމީ މިއެކުވެރިކަން މަތީ ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް
  ޤައުމީ ބަހުން ގިނަހެޔޮ ދުޢާ ކުރަމުން ކުރީމެ ސަލާމް
  ޤައުމީ ނިޝާނަށް ޙުރުމިތާއެކު ބޯލަންބައި ތިބެގެން
  އައުދާނަކަން ލިބިގެން އެވާދިދައަށް ކުރީމެ ސަލާމް
 2. ނަސްރާ ނަސީބާ ކާމިޔާބުގެ ރަމްޒަކަށް ހިމެނޭ
  ފެއްސާ ރަތާއި ހުދާ އެކީފެނުމުން ކުރީމެސަލާމް
  ފަޚްރާ ޝަރަފް ގައުމަށް އެހޯދައިދެއްވި ބަތަލުނަށް
  ޒިކްރާގެ މަތިވެރި ޅެންތަކުން އަޑުގައި ކުރީމެ ސަލާމް
  ދިވެހީންގެނަން މޮޅުވުން އެދިތިބެ ކުރީމެ ސަލާމް
 3. މިނިވަންކަމާ މަދަނިއްޔަތާ ލިބިގެން މިޢާލަމުގާ
  ދިނިގެން ހިތާމަތަކުން ތިބުންއެދިގެން ކުރީމެ ސަލާމް
  ދީނާއި ވެރިންނަށް ހެޔޮހިތުން ހުރުމަތް އަދާކުރަމުން
  ސީދާ ވަފާތެރިކަންމަތީ ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް
  ދައުލަތުގެ އަބުރާ ޢިއްޒަތާ މަތިވެރި އަބަދަށް
  އައުދާނަވުން އެދި ހެޔޮދުޢާ ކުރަމުން ކުރީމެ ސަލާމް

Транскрыпцыя знакамі МФА[правіць | правіць зыходнік]

qaumi: mi ekuweɾikan mati: tibegen kuɾi:me sala:m,
qaumi: bahun gina hejɔ duˁa: kuɾamun kuɾi:me sala:m.
qaumi: niʃa:naɲ huɾumita:ˀeku bɔ: lambaˀi tibegen
aˀuda: nakan libigen e wa: didaˀak kuɾi:me sala:m.
nasɾa: nasi:ba: ka:mija:bu-ge ɾamzakaŋ himene:
fessa: ɾata:i huda: eki: fenumun kuɾi:me sala:m.
faχra: ʃaɾaf gawmang e hɔ:dai dewwi batalun
zikɾa:ge matiweri ɭentakun aɖugai kuɾi:me sala:m.
divehi:nge nan mɔɭu wun edi tibegen kuɾi:me sala:m.
miniwankama: madanijjata: libigen mi ˁa:lamuga:
dinigen hita: matakun tibun edigen kuɾi:me sala:m.
di:na:i veɾinnaŋ heyɔ hitun huɾmat ada: kuɾamun
si:da: wafa:teɾikan mati: tibegen kuɾi:me sala:m.
dawlatuge abuɾa: ˁizzata: matiweɾi abadaŋ
aˀuda:na wun edi hejɔ duˁa: kuɾamun kuɾi:me sala:m.

Пераклад на англійскую[правіць | правіць зыходнік]

We salute you in this national unity.
We salute you, with many good wishes in the national tongue,
Bowing the head in respect to the national symbol.
We salute the flag that has such might ;
It falls into the sphere of victory, fortune and success
With its green and red and white together, and therefore we salute it.
To those heroes who sought out honour and pride for the nation
We give salute today in auspicious verses of remembrance.
May the nation of the Maldivian Islanders advance under guard and protection
And the name of the Maldivian Islanders become great.
Thus we pledge as we salute.
We wish for their freedom and progress in this world
And for their freedom from sorrows, and thus we salute.
With full respect and heartfelt blessing towards religion and our leaders,
We salute you in uprightness and truth.
May the State ever have auspicious honour and respect.
With good wishes for your continuing might, we salute you.

Пераклад на беларускую[правіць | правіць зыходнік]

Мы салютуем пра вас у гэтым нацыянальным адзінстве.
Мы салютуем пра вас з добрымі пажаданнямі на нацыянальнай мове,
Схіліўшы галовы да нацыянальнага сімвала.
Мы салютуем сцяг, які мае велізарную моц;
Ён падае ў сферу перамогі, удачы і поспеху
З зялёным, чырвоным, і белым, таму мы салютуем пра яго.
Для тых герояў, якія адшукалі гонар і гордасць нацыі.
Мы даем салют сёння ў гонар эгіды вершаў памяці.
Народ возьме мальдыўскі востраў пад ахову і абарону
А імя мальдыўскага вострава стане вялікім.
Таму мы абяцаем салют.
Мы хочам атрымаць сваю свабоду і прагрэс у гэтым свеце
І за сваю свабоду ад смутку, мы салютуем.
З поўным павагі і шчырым дабраславеннем да рэлігіі і нашіх лідараў,
Мы салютуем пра вас у шчырасці і праўдзе.
Няхай дзяржаве заўжды спрыяе пашана і павага.
З добрымі пажаданнямі за вашу нястомную сілу, мы схіляемся перад вамі.

Спасылкі[правіць | правіць зыходнік]