Перайсці да зместу

Консулы Рымскай імперыі

З Вікіпедыі, свабоднай энцыклапедыі

Пералік консулаў Рымскай імперыі з 27 года да н. э. да пачатку VII стагоддзя, калі традыцыя кансулата канчаткова згасла. У часы Імперыі консулы страцілі ўладныя паўнамоцтвы, аднак фармальна засталіся вышэйшымі асобамі ў дзяржаве, па імёнах якіх называліся гады (г. зн. яны былі эпонімамі). Консульства да заканчэння свайго існавання заставалася найвышэйшым гонарам для любога жыхара Імперыі.

I стагоддзе да н.э.[правіць | правіць зыходнік]

Год Першы консул Другі консул
27 Актавіян Аўгуст (у 7 раз)
Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus
Агрыпа (у 3 раз)
Marcus Vipsanius Agrippa
26 Актавіян Аўгуст (у 8 раз)
Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus
Ціт Стацілій Таўр (у 2 раз)
Titus Statilius Taurus
25 Актавіян Аўгуст (у 9 раз)
Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus
Марк Юній Сілан
Marcus Iunius Silanus
24 Актавіян Аўгуст (у 10 раз)
Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus
Гай Норбан Флак
Gaius Norbanus Flaccus
23 Актавіян Аўгуст (у 11 раз)
Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus
Аўл Цярэнцій Варон Мурэна
Aulus Terentius Varro Murena
суфекты Луцый Сесцый Альбаніян Квірынал
Lucius Sestius Albanianus Quirinalis
Гней Кальпурній Пізон
Gnaeus Calpurnius Piso
22 Марк Клаўдзій Марцэл Эзернін
Marcus Claudius Marcellus Aeserninus
Луцый Арунцый
Lucius Arruntius
21 Марк Лолій
Marcus Lollius
Квінт Эмілій Лепід
Quintus Aemilius Lepidus
20 Марк Апулей
Marcus Appuleius
Публій Сілій Нерва
Publius Silius Nerva
19 Гай Сенцій Сатурнін
Gaius Sentius Saturninus
Квінт Лукрэцый Веспілон
Quintus Lucretius Vespillo
суфект Марк Вініцый
Marcus Vinicius
18 Публій Карнелій Лентул Марцэлін
Publius Cornelius Lentulus Marcellinus
Гней Карнелій Лентул
Gnaeus Cornelius Lentulus
17 Гай Фурній
Gaius Furnius
Гай Юній Сілан
Gaius Iunius Silanus
16 Луцый Даміцый Агенабарб
Lucius Domitius Ahenobarbus
Публій Карнелій Сцыпіён
Publius Cornelius Scipio
суфект Луцый Тарый Руф
Lucius Tarius Rufus
15 Марк Лівій Друз Лібон
Marcus Livius Drusus Libo
Луцый Кальпурній Пізон
Lucius Calpurnius Piso
14 Марк Ліцыній Крас Фругі
Marcus Licinius Crassus Frugi
Гней Карнелій Лентул Аўгур
Gnaeus Cornelius Lentulus Augur
13 Тыберый Клаўдзій Нерон
Tiberius Claudius Nero
Публій Квінцілій Вар
Publius Quinctilius Varus
12 Марк Валерый Месала Барбат Апіян
Marcus Valerius Messalla Barbatus Appianus
Публій Сульпіцый Квірыній
Publius Sulpicius Quirinius
суфекты Гай Вальгій Руф
Gaius Valgius Rufus
Луцый Валузій Сатурнін
Lucius Volusius Saturninus
суфект Гай Каніній Рэбіл
Gaius Caninius Rebilus
11 Квінт Элій Тубярон
Quintus Aelius Tubero
Павел Фабій Максім
Paullus Fabius Maximus
10 Афрыкан Фабій Максім
Africanus Fabius Maximus
Юл Антоній
Iullus Antonius
9 Нерон Клаўдзій Друз
Nero Claudius Drusus
Ціт Квінкцый Крыспін Сульпіцыян
Titus Quinctius Crispinus Sulpicianus
8 Гай Марцый Цэнзарын
Gaius Marcius Censorinus
Гай Азіній Гал
Gaius Asinius Gallus
7 Тыберый Клаўдзій Нерон (у 2 раз)
Tiberius Claudius Nero
Гней Кальпурній Пізон
Gnaeus Calpurnius Piso
6 Дэцым Лелій Бальб
Decimus Laelius Balbus
Гай Антысцій Вет
Gaius Antistius Vetus
5 Актавіян Аўгуст (у 12 раз)
Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus
Луцый Карнелій Сула
Lucius Cornelius Sulla
суфекты Луцый Вініцый
Lucius Vinicius
Квінт Гатэрый
Quintus Haterius
суфект Гай Сульпіцый Гальба
Gaius Sulpicius Galba
4 Гай Кальвізій Сабін
Gaius Calvisius Sabinus
Луцый Пасіен Руф
Lucius Passienus Rufus
суфекты Гай Цэлій
Gaius Caelius
Гай Сульпіцый
Gaius Sulpicius
3 Луцый Карнелій Лентул
Lucius Cornelius Lentulus
Марк Валерый Месала Месалін
Marcus Valerius Messalla Messallinus
2 Актавіян Аўгуст (у 13 раз)
Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus
Марк Плаўцій Сільван
Marcus Plautius Silvanus
суфекты Гай Фуфій Гемін
Gaius Fufius Geminus
Луцый Каніній Гал
Lucius Caninius Gallus
суфект Квінт Фабрыцый
Quintus Fabricius
1 Кос Карнелій Лентул
Cossus Cornelius Lentulus
Луцый Кальпурній Пізон
Lucius Calpurnius Piso
суфекты Аўл Плаўцій
Aulus Plautius
Аўл Цэцына Север
Aulus Caecina Severus

I стагоддзе[правіць | правіць зыходнік]

Год Першы консул Другі консул
1 Гай Юлій Цэзар Віпсаніян
Gaius Iulius Caesar Vipsanian
Луцый Эмілій Лепід Павел
Lucius Aemilius Lepidus Paullus
суфект Марк Герэній Піцэн
Marcus Herennius Picens
2 Публій Вініцый
Publius Vinicius
Публій Альфен Вар
Publius Alfenus Varus
суфекты Публій Карнелій Лентул Сцыпіён
Publius Cornelius Lentulus Scipio
Ціт Квінкцый Лентул Валерыян
Titus Quinctius Crispinus Valerianus
3 Луцый Элій Ламія
Lucius Aelius Lamia
Марк Сервілій
Marcus Servilius
суфекты Публій Сілій
Publius Silius
Луцый Валузій Сатурнін
Lucius Volusius Saturninus
4 Секст Элій Кат
Sextus Aelius Catus
Гай Сентый Сатурнін
Gaius Sentius Saturninus
суфекты Гай Клодый Ліцын
Gaius Clodius Licinus
Гней Сентый Сатурнін
Gnaeus Sentius Saturninus
5 Луцый Валерый Месала Валез
Lucius Valerius Messalla Volesus
Гней Карнелій Цына Магн
Gnaeus Cornelius Cinna Magnus
суфекты Гай Вібій Постум
Gaius Vibius Postumus
Гай Атэй Капітон
Gaius Ateius Capito
6 Марк Эмілій Лепід
Marcus Aemilius Lepidus
Луцый Арунцый
Lucius Arruntius
суфект Луцый Ноній Аспрэнат
Lucius Nonius Asprenas
7 Квінт Цэцылій Мецел Крыцкі Сілан
Quintus Caecilius Metellus Creticus Silanus
Аўл Ліцыній Нерва Сіліян
Aulus Licinius Nerva Silianus
суфект Луцылій Лонг
Lucilius Longus
8 Марк Фурый Каміл
Marcus Furius Camillus
Секст Ноній Квінціліян
Sextus Nonius Quinctilianus
суфекты Луцый Апроній
Lucius Apronius
Аўл Вібій Габіт
Aulus Vibius Habitus
9 Гай Папей Сабін
Gaius Poppaeus Sabinus
Квінт Сульпіцый Камерын
Quintus Sulpicius Camerinus
суфекты Квінт Папей Секунд
Quintus Poppaeus Secundus
Марк Папій Муціл
Marcus Papius Mutilus
10 Публій Карнелій Далабела
Гай Юній Сілан
Gaius Iunius Silanus
суфекты Сервій Карнелій Лентул Малугінен
Servius Cornelius Lentulus Maluginensis
Квінт Юній Блез
Quintus Iunius Blaesus
11 Маній Эмілій Лепід
Manius Aemilius Lepidus
Ціт Статылій Таўр
Titus Statilius Taurus
суфект Луцый Касій Лонгін
Lucius Cassius Longinus
12 Германік Юлій Цэзар
Germanicus Iulius Caesar
Гай Фантэй Капітон
Gaius Fonteius Capito
суфект Гай Віселій Варон
Gaius Visellius Varro
13 Гай Сілій Аўл Цэцына Ларг
Gaius Silius Aulus Caecina Largus
Луцый Мунацый Планк)
Lucius Munatius Plancus
14 Секст Пампей
Sextus Pompeius
Секст Апулей
Sextus Appuleius
15 Тыберый Друз Клаўдзій Юлій Цэзар Нерон
Tiberius Drusus Clavdius Iulius Caesar Nero
Гай Норбан Флак
Gaius Norbanus Flaccus
суфект Марк Юній Сілан
Marcus Iunius Silanus
16 Сісена Статылій Таўр
Sisenna Statilius Taurus
Луцый Скрыбоній Лібон
Lucius Scribonius Libo
суфекты Публій Пампоній Грэцын
Publius Pomponius Graecinus
Гай Вібій Руф
Gaius Vibius Rufus
17 Луцый Пампоній Флак
Lucius Pomponius Flaccus
Гай Цэцылій Руф
Gaius Caelius Rufus
суфекты Гай Вібій Марс
Gaius Vibius Marsus
Луцый Валузій Прокул
Lucius Voluseius Proculus
18 Тыберый Цэзар аўгуст (у 3 раз)
Tiberius Caesar Augustus
Германік Юлій Цэзар (у 2 раз)
Germanicus Iulius Caesar
суфекты Марк Лівіней Рэгул
Marsus Livineius Regulus
Луцый Сей Тубярон
Lucius Seius Tubero
суфекты Гай Рубелій Бланд
Gaius Rubellius Blandus
Марк Віпстан Гал
Marcus Vipstanus Gallus
19 Марк Юній Сілан Торкват
Marcus Iunius Silanus Torquatus
Луцый Норбан Бальб
Lucius Norbanus Balbus
суфект Публій Петроній
Publius Petronius
20 Марк Валерый Месала Месалін
Marcus Valerius Messalla Messallinus
Марк Аўрэлій Кота Максім Месалін
Marcus Aurelius Cotta Maximus Messalinus
21 Тыберый Цэзар Аўгуст (у 4 раз)
Tiberius Caesar Augustus
Тыберый Друз Клаўдзій Юлій Цэзар Нярон (у 2 раз)
Tiberius Drusus Clavdius Iulius Caesar Nero
суфекты Марк Эмілій Скаўр
Marcus Aemilius Scaurus
Гней Трэмелій
Gnaeus Tremellius
22 Дэцым Гатэрый Агрыпа
Decimus Haterius Agrippa
Гай Сульпіцый Гальба
Gaius Sulpicius Galba
23 Гай Азіній Паліён
Gaius Asinius Pollio
Гай Антыстый Вет
Gaius Antistius Vetus
суфект Гай Сцертыній Максім
Gaius Stertinius Maximus
24 Сервій Карнелій Цэтэг
Servius Cornelius Cethegus
Луцый Віселій Варон
Lucius Visellius Varro
суфекты Гай Кальпурыній Авіёла
Gaius Calpurnius Aviola
Публій Карнелій Лентул Сцыпіён
Publius Cornelius Lentulus Scipio
25 Кос Карнелій Лентул
Cossus Cornelius Lentulus
Марк Азіній Агрыпа
Marcus Asinius Agrippa
суфект Гай Петроній
Gaius Petronius
26 Гней Карнелій Лентул Гетулік
Gnaeus Cornelius Lentulus Gaetulicus
Гай Кальвізій Сабін
Gaius Calvisius Sabinus
суфекты Луцый Юній Сілан
Lucius Iunius Silanus
Гай Велей Тутар
Gaius Vellaeus Tutor
27 Луцый Кальпурній Пізон
Lucius Calpurnius Piso
Марк Ліцыній Крас Фругі
Marcus Licinius Crassus Frugi
суфекты Публій Карнелій Лентул
Publius Cornelius Lentulus
Гай Салюстый Крысп Пасіен
Gaius Sallustius Crispus Passienus
28 Гай Апій Юній Сілан
Gaius Appius Iunius Silanus
Публій Сілій Нерва
Publius Silius Nerva
суфекты Луцый Антыстый Вет
Lucius Antistius Vetus
Квінт Юній Блез
Quintus Iunius Blaesus
29 Квінт Фуфій Гемін
Quintus Fufius Geminus
Луцый Рубелій Гемін
Lucius Rubellius Geminus
суфекты Аўл Плаўтый
Aulus Plautius
Луцый Ноній Аспрэнат
Lucius Nonius Asprenas
30 Марк Вініцый
Marcus Vinicius
Луцый Касій Лонгін
Lucius Cassius Longinus
суфекты Луцый Невій Сурдзін
Lucius Naevius Surdinus
Гай Касій Лонгін
Gaius Cassius Longinus
31 Тыберый Цэзар Аўгуст (у 5 раз)
Tiberius Caesar Augustus
Луцый Элій Сеян
Lucius Aelius Seianus
суфекты Фаўст Карнелій Сула Лукул
Faustus Cornelius Sulla Lucullus
Секст Тэдзій Валерый Катул
Sextus Tedius Valerius Catullus
суфекты Публій Мемій Рэгул
Publius Memmius Regulus
Луцый Фульцыній Трыён
Lucius Fulcinius Trio
32 Гней Даміцый Агенабарб
Gnaeus Domitius Ahenobarbus
Луцый Арунцый Каміл Скрыбаніян
Lucius Arruntius Camillus Scribonianus
суфект Аўл Вітэлій
Aulus Vitellius
33 Луцый Лівій Ацела Сульпіцый Гальба
Lucius Livius Ocella Sulpicius Galba
Луцый Карнелій Сула Фелікс
Lucius Cornelius Sulla Felix
суфекты Луцый Сальвій Отан
Lucius Salvius Otho
Гай Актавій Ленат
Gaius Octavius Laenas
34 Павел Фабій Персік
Paullus Fabius Persicus
Луцый Вітэлій
Lucius Vitellius
суфекты Квінт Марцый Барэя Соран
Quintus Marcius Barea Soranus
Ціт Рустый Нумій Гал
Titus Rustius Nummius Gallus
35 Гай Цестый Гал
Gaius Cestius Gallus
Марк Сярвілій Наніян
Marcus Servilius Nonianus
суфекты Дэцым Валерый Азіатык
Decimus Valerius Asiaticus
Аўл Габіній Секунд
Aulus Gabinius Secundus
36 Секст Папіній Аленій
Sextus Papinius Allenius
Квінт Плаўцій
Quintus Plautius
суфекты Гай Ветый Руф
Gaius Vettius Rufus
Марк Порцый Катан
Marcus Porcius Cato
37 Гней Ацэроній Прокул
Gnaeus Acerronius Proculus
Гай Петроній Понцій Нігрын
Gaius Petronius Pontius Nigrinus
суфекты Гай Цэзар Аўгуст Германік
Gaius Caesar Augustus Germanicus
Тыберый Клаўдзій Нярон Германік
Tiberius Claudius Nero Germanicus
суфекты Аўл Цецына Пет
Aulus Caecina Paetus
Гай Каніній Рэбіл
Gaius Caninius Rebilus
38 Марк Аквіла Юліян
Marcus Aquila Iulianus
Публій Ноній Аспрэнат
Publius Nonius Asprenas
суфекты Сервій Азіній Цэлер
Servius Asinius Celer
Секст Ноній Квінтыліян
Sextus Nonius Quintilianus
39 Гай Цэзар Аўгуст Германік (у 2 раз)
Gaius Caesar Augustus Germanicus
Луцый Апроній Цэзіян
Lucius Apronius Caesianus
суфект Квінт Санквіній Максім (у 2 раз)
Quintus Sanquinius Maximus
суфекты Гней Даміцый Карбулон
Gnaeus Domitius Corbulo
імя консула невядома
суфекты Гней Даміцый Афр
Gnaeus Domitius Afer
Аўл Дзідзій Гал
Aulus Didius Gallus
40 Гай Цэзар Аўгуст Германік (у 3 раз, без колегі)
Gaius Caesar Augustus Germanicus
суфекты Гай Леканій Бас
Gaius Laecanius Bassus
Квінт Цярэнцый Куляён
Quintus Terentius Culleo
41 Гай Цэзар Аўгуст Германік (у 4 раз)
Gaius Caesar Augustus Germanicus
Гней Сентый Сатурнін
Gnaeus Sentius Saturninus
суфект Квінт Пампоній Секунд
Quintus Pomponius Secundus
суфекты Квінт Фуцый Лузій Сатурнін
Quintus Futius Lusius Saturninus
Марк Сей Варан
Marcus Seius Varanus
42 Тыберый Клаўдзій Цэзар Аўгуст Германік (у 2 раз)
Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus
Гай Цэцына Ларг
Gaius Caecina Largus
суфект Гай Цестый Гал
Gaius Cestius Gallus
суфект Карнелій Луп
Cornelius Lupus
43 Тыберый Клаўдзій Цэзар Аўгуст Германік (у 3 раз)
Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus
Луцый Вітэлій (у 2 раз)
Lucius Vitellius
суфекты Секст Палпелій Гістр
Sextus Palpellius Hister
Луцый Педаній Секунд
Lucius Pedanius Secundus
суфекты Аўл Габіній Секунд
Aulus Gabinius Secundus
імя консула невядома
суфекты Квінт Курцый Руф
Quintus Curtius Rufus
Спурый Опій
Spurius Oppius
44 Гай Салюстый Крысп Пасіен (у 2 раз)
Gaius Sallustius Crispus Passienus
Ціт Статылій Таўр
Titus Statilius Taurus
суфект Публій Кальвісій Сабін Папмоній Секунд
Publius Calvisius Sabinus Pomponius Secundus
45 Марк Вініцый (у 2 раз)
Marcus Vinicius
Ціт Статылій Таўр Корвін
Titus Statilius Taurus Corvinus
суфект Тыберый Плаўцій Сільван Эліян
Tiberius Plautius Silvanus Aelianus
суфекты імя консула невядома імя консула невядома
суфекты Марк Антоній Руф
Marcus Antonius Rufus
Марк Пампей Сільван Стаберый Флавіян
Marcus Pompeius Silvanus Staberius Flavianus
46 Дэцым Валерый Азіатык (у 2 раз)
Decimus Valerius Asiaticus
Марк Юній Сілан
Marcus Iunius Silanus
суфект Камерын Аністый Вет
Camerinus Antistius Vetus
суфект Квінт Сульпіцый Камерын
Quintus Sulpicius Camerinus
суфект Дэцым Лелій Бальб
Decimus Laelius Balbus
суфект Гай Тэрэнцый Тулій Гемін
Gaius Terentius Tullius Geminus
47 Тыберый Клаўдзій Цэзар Аўгуст Германік (у 4 раз)
Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus
Луцый Вітэлій (у 3 раз)
Lucius Vitellius
суфекты Гай Калпетан Ранцый Седат
Gaius Calpetanus Rantius Sedatius
Марк Гардзеёній Флак
Marcus Hordeonius Flaccus
суфекты Гней Газідзій Гета
Gnaeus Hosidius Geta
Ціт Флавій Сабін
Titus Flavius Sabinus
суфект Луцый Вагелій
Lucius Vagellius
суфект Гай Валасена Север
Gaius Volasenna Severus
48 Аўл Вітэлій
Aulus Vitellius
Луцый Віпстан Публікола
Lucius Vipstanus Publicola
суфекты Луцый Вітэлій
Lucius Vitellius
Месала Віпстан Гал
Messalla Vipstanus Gallus
49 Гай Пампей Лонг Гал
Gaius Pompeius Longus Gallus
Квінт Вераній
Quintus Veranius
суфекты Луцый Мамій Паліён
Lucius Mammius Pollio
Квінт Алій Максім
Quintus Allius Maximus
50 Гай Антыстый Вет
Gaius Antistius Vetus
Марк Суілій Нерулін
Marcus Suillius Nerullinus
51 Тыберый Клаўдзій Цэзар Аўгуст Германік (у 5 раз)
Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus
Сервій Карнелій Сцыпіён Сальвідзіен Арфіт
Servius Cornelius Scipio Salvidienus Orfitus
суфект Луцый Кальвенцый Вет Гай Карміній
Lucius Calventius Vetus Gaius Carminius
суфект Ціт Флавій Веспасіян
Titus Flavius Vespasianus
52 Фаўст Карнелій Сула Фелікс
Faustus Cornelius Sulla Felix
Луцый Сальвій Атан Ціцыян
Lucius Salvius Otho Titianus
суфект Квінт Марцый Барэя Саран
Quintus Marcius Barea Soranus
суфект імя консула невядома
суфект Луцый Сальвідзіен Руф Сальвіян
Lucius Salvidienus Rufus Salvianus
53 Дэцым Юній Сілан Таркват
Decimus Iunius Silanus Torquatus
Квінт Гатэрый Антонін
Quintus Haterius Antoninus
суфекты імя консула невядома імя консула невядома
суфекты Квінт Цэціна Прым
Quintus Caecina Primus
Публій Трэбоній
Publius Trebonius
суфект Публій Кальвізій Рузон
Publius Calvisius Ruso
54 Маній Ацылій Авіёла
Manius Acilius Aviola
Марк Азіній Марцэл
Marcus Asinius Marcellus
55 Нярон Клаўдзій Цэзар Аўгуст Германік
Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus
Луцый Антыстый Вет
Lucius Antistius Vetus
суфект Нумерый Цестый
Numerius Cestius
суфекты Сенека
Lucius Annaeus Seneca
Публій Карнелій Далабела
Publius Cornelius Dolabella
суфект Марк Трэбелій Максім
Marcus Trebellius Maximus
суфект Публій Пальфурый
Publius Palfurius
суфекты Гней Карнелій Лентул Гетулік
Gnaeus Cornelius Lentulus Gaetulicus
Ціт Курцылій Манцыя
Titus Curtilius Mancia
56 Квінт Валузій Сатурнін
Quintus Volusius Saturninus
Публій Карнелій Сцыпіён
Publius Cornelius Scipio
суфекты Луцый Юній Галіён Анеан
Lucius Iunius Gallio Annaeanus
Ціт Куцый Цілт
Titus Cutius Ciltus
суфекты імя консула невядома імя консула невядома
суфекты Луцый Дувій Авіт
Lucius Duvius Avitus
Публій Клодый Фразея Пет
Publius Clodius Thrasea Paetus
57 Нярон Клаўдзій Цэзар Аўгуст Германік (у 2 раз)
Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus
Луцый Кальпурній Пізон
Lucius Calpurnius Piso
суфект Луцый Цезій Марцыял
Lucius Caesius Martialis
58 Нярон Клаўдзій Цэзар Аўгуст Германік (у 3 раз)
Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus
Марк Валерый Месала Корвін
Marcus Valerius Messalla Corvinus
суфект Гай Фантэй Агрыпа
Gaius Fonteius Agrippa
суфекты Аўл Петроній Луркон
Aulus Petronius Lurco
Аўл Паконій Сабін
Aulus Paconius Sabinus
59 Гай Віпстан Апраніян
Gaius Vipstanus Apronianus
Гай Фантэй Капітон
Gaius Fonteius Capito
суфекты Ціт Секстый Афрыкан
Titus Sextius Africanus
Марк Асторый Скапула
Marcus Ostorius Scapula
60 Нярон Клаўдзій Цэзар Аўгуст Германік (у 4 раз)
Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus
Кос Карнелій Лентул
Cossus Cornelius Lentulus
суфекты Гай Велей Патэркул
Gaius Velleius Paterculus
Марк Манілій Вопіск
Marcus Manilius Vopiscus
61 Публій Петроній Турпіліян
Publius Petronius Turpilianus
Луцый Юній Цэзеній Пет
Lucius Iunius Caesennius Paetus
суфекты Гней Педаній Фуск Салінатар
Gnaeus Pedanius Fuscus Salinator
Луцый Велей Пацеркул
Lucius Velleius Paterculus
62 Публій Марый
Publius Marius
Луцый Азіній Гал
Lucius Asinius Gallus
суфекты Публій Петроній Нігер
Publius Petronius Niger
Квінт Манлій Анхарый Тарквітый Сатурнін
Quintus Manlius Ancharius Tarquitius Saturninus
суфекты Квінт Юній Марул
Quintus Iunius Marullus
імя консула невядома
суфект Ціт Клодый Эпрый Марцэл
Titus Clodius Eprius Marcellus
63 Гай Мемій Рэгул
Gaius Memmius Regulus
Луцый Вергіній Руф
Lucius Verginius Rufus
64 Гай Леканій Бас
Gaius Laecanius Bassus
Марк Ліцыній Крас Фругі
Marcus Licinius Crassus Frugi
суфекты Гай Ліцыній Муцыян
Gaius Licinius Mucianus
Квінт Фабій Барбар Антоній Макр
Quintus Fabius Barbarus Antonius Macer
суфекты імя консула невядома імя консула невядома
65 Аўл Ліцыній Нерва Сіліян
Aulus Licinius Nerva Silianus
Марк Юлій Вестын Атык
Marcus Iulius Vestinus Atticus
суфект Публій Пазідзіен Фірм
Publius Pasidienus Firmus
суфекты Гай Пампоній Пій
Gaius Pomponius Pius
Гай Аніцый Цэрыял
Gaius Anicius Cerialis
суфекты імя консула невядома імя консула невядома
66 Гай Лукцый Цэлязін
Gaius Luccius Telesinus
Гай Светоній Паўлін
Gaius Suetonius Paulinus
суфекты Марк Аній Афрын
Marcus Annius Afrinus
Гай Пакцый Афрыкан
Gaius Paccius Africanus
суфекты Марк Арунтый Аквіла
Marcus Arruntius Aquila
Марк Ветый Болан
Marcus Vettius Bolanus
67 Луцый Юлій Руф
Lucius Iulius Rufus
Фантэй Капітон
Fonteius Capito
суфекты Луцый Аўрэлій Прыск
Lucius Aurelius Priscus
Апій Аній Гал
Appius Annius Gallus
68 Тыберый Катый Асконій Сілій Італік
Tiberius Catius Asconius Silius Italicus
Публій Галерый Трахал
Publius Galerius Trachalus
суфект Нярон Клаўдзій Цэзар Аўгуст Германік (у 5 раз, без колегі)
Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus
суфекты імя консула невядома імя консула невядома
суфекты Гай Белік Наталіс
Gaius Bellicus Natalis
Публій Карнелій Сцыпіён Азіатык
Publius Cornelius Scipio Asiaticus
прызначаны Цынгоній Варон
Cingonius Varro
69 Сервій Гальба імп. Цэзар Аўгуст (у 2 раз)
Servius Galba Imp. Caesar Augustus
Ціт Віній
Titus Vinius
суфекты Марк Сальвій Атан
Marcus Salvius Otho
Луцый Сальвій Атан тыцыян (у 2 раз)
Lucius Salvius Otho Titianus
суфекты Луцый Вергіній Руф (у 2 раз)
Lucius Verginius Rufus
Луцый Пампей Вапіск
Lucius Pompeius Vopiscus
суфекты Ціт Флавій Сабін
Titus Flavius Sabinus
Гней Арулен Цэлій Сабін
Gnaeus Arulenus Caelius Sabinus
суфекты Аўл Марый Цэльс
Aulus Marius Celsus
Гней Арый Антанін
Gnaeus Arrius Antoninus
суфекты Фабій Валент
Fabius Valens
Аўл Цэціна Аліен
Aulus Caecina Alienus
суфект Розій Рэгул
Rosius Regulus
суфекты Гай Квінтый Атык
Gaius Quintius Atticus
Гней Цэцылій Сімплекс
Gnaeus Caecilius Simplex
70 імп. Цэзар Веспасіян Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Vespasianus Augustus
Ціт Цэзар Веспасіян
Titus Caesar Vespasianus
суфекты Гай Ліцыній Муцыян (у 2 раз)
Gaius Licinius Mucianus
Дэцым Валерый Азіатык
Decimus Valerius Asiaticus
суфекты Траян
Marcus Ulpius Traianus
Квінт Петылій Церыал
Quintus Petillius Cerialis
суфекты Луцый Аній Бас
Lucius Annius Bassus
Гай Леканій Бас Цэціна Пет
Gaius Laecanius Bassus Caecina Paetus
71 імп. Цэзар Веспасіян Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Caesar Vespasianus Augustus
Марк Какцей Нерва
Marcus Cocceius Nerva
суфекты Цэзар Даміцыян
Caesar Domitianus
Гней Педзій Каск
Gnaeus Pedius Cascus
суфект Гай Кальпетан Рантый Квірынал Валерый Фест
Gaius Calpetanus Rantius Quirinalis Valerius Festus
суфекты Луцый Флавій Фімбрыя
Lucius Flavius Fimbria
Гай Ацылій Барбар
Gaius Atilius Barbarus
суфекты Квінт Юлій Корд
Quintus Iulius Cordus
Гней Пампей Колега
Gnaeus Pompeius Collega
72 імп. Цэзар Веспасіян Аўгуст (у 4 раз)
Imp. Caesar Vespasianus Augustus
Ціт Цэзар Веспасіян (у 2 раз)
Titus Caesar Vespasianus
суфекты Гай Ліцыній Муцыян (у 3 раз)
Gaius Licinius Mucianus
Ціт Флавій Сабін (у 2 раз)
Titus Flavius Sabinus
73 Цэзар Даміцыян (у 2 раз)
Caesar Domitianus
Луцый Катул Месалін
Lucius Valerius Catullus Messallinus
суфекты Секст Юлій Фронтын
Sextus Iulius Frontinus
Марк Арэцый Клемент
Marcus Arrecinus Clemens
74 імп. Цэзар Веспасіян Аўгуст (у 5 раз)
Imp. Caesar Vespasianus Augustus
Ціт Цэзар Веспасіян (у 3 раз)
Titus Caesar Vespasianus
суфекты Тыберый Плаўцій Сільван Эліян (у 2 раз)
Tiberius Plautius Silvanus Aelianus
Луцый Юній Квінт Вібій Крысп
Lucius Iunius Quintus Vibius Crispus
суфекты Квінт Петылій Цэрыял (у 2 раз)
Quintus Petilius Cerialis
Ціт Клодый Эпрый Марцэл (у 2 раз)
Titus Clodius Eprius Marcellus
75 імп. Цэзар Веспасіян Аўгуст (у 6 раз)
Imp. Caesar Vespasianus Augustus
Ціт Цэзар Веспасіян (у 4 раз)
Titus Caesar Vespasianus
суфекты Цэзар Даміцыян (у 3 раз)
Caesar Domitianus
Луцый Пазідзіен Фірм
Lucius Pasidienus Firmus
суфекты Гай Пампоній
Gaius Pomponius
Луцый Манлій Патруін
Lucius Manlius Patruinus
76 імп. Цэзар Веспасіян Аўгуст (у 7 раз)
Imp. Caesar Vespasianus Augustus
Ціт Цэзар Веспасіян (у 5 раз)
Titus Caesar Vespasianus
суфект Цэзар Даміцыян (у 4 раз)
Caesar Domitianus
суфекты Марк Пампей Сільван Стаберый Флавіян (у 2 раз)
Marcus Pompeius Silvanus Staberius Flavianus
Луцый Тампій Флавіян
Lucius Tampius Flavianus
суфекты Галеон Цэціен Петроніян
Galeo Tettienus Petronianus
Марк Фульвій Гілон
Marcus Fulvius Gillo
77 імп. Цэзар Веспасіян Аўгуст (у 8 раз)
Imp. Caesar Vespasianus Augustus
Ціт Цэзар Веспасіян (у 6 раз)
Titus Caesar Vespasianus
суфекты Цэзар Даміцыян (у 5 раз)
Caesar Domitianus
Гней Юлій Агрыкала
Gnaeus Iulius Agricola
суфекты Луцый Пампей Вапіск Гай Арунцый Кацэлій Целер
Lucius Pompeius Vopiscus Gaius Arruntius Catellius Celer
Марк Арунцый Аквіла
Marcus Arruntius Aquila
78 Дэцым Юній Новій Прыск
Decimus Iunius Novius Priscus
Луцый Цеёній Комод
Lucius Ceionius Commodus
суфекты Секст Вітулазій Непот
Sextus Vitulasius Nepos
Квінт Арцыкулей Пет
Quintus Articuleius Paetus
79 імп. Цэзар Веспасіян Аўгуст (у 9 раз)
Imp. Caesar Vespasianus Augustus
Ціт Цэзар Веспасіян (у 7 раз)
Titus Caesar Vespasianus
суфект Цэзар Даміцыян (у 6 раз)
Caesar Domitianus
суфекты Луцый Юній Цезеній Пет
Lucius Iunius Caesennius Paetus
Публій Кальвізій Рузон Юлій Фронтын
Publius Calvisius Ruso Iulius Frontinus
суфекты Ціт Рубрый Элій Непот
Titus Rubrius Aelius Nepos
Марк Арый Флак
Marcus Arrius Flaccus
80 імп. цыт Цэзар Веспасіян Аўгуст (у 8 раз)
Imp. Titus Caesar Vespasianus Augustus
Цэзар Даміцыян (у 7 раз)
Caesar Domitianus
суфекты Аўл Дзідзій Гал Фабрыцый Вейентон
Aulus Didius Gallus Fabricius Veiento
Луцый Элій Ламія Плаўцій Эліян
Lucius Aelius Lamia Plautius Aelianus
суфект Квінт Аўрэлій Пактумей Франтон
Quintus Aurelius Pactumeius Fronto
суфект Гай Марцэл Актавій Публій Клувій Руф
Gaius Marius Marcellus Octavius Publius Cluvius Rufus
суфекты імя консула невядома Квінт Пампей Трыон
Quintus Pompeius Trio
суфекты Луцый Ацылій Страбон
Lucius Acilius Strabo
Секст Нераній Капітон
Sextus Neranius Capito
суфекты Марк Цітый Фругі
Marcus Tittius Frugi
Ціт Вініцый Юліян
Titus Vinicius Iulianus
81 Луцый Флавій Сільва Ноній Бас
Lucius Flavius Silva Nonius Bassus
Луцый Азіній Паліён Верукоз
Lucius Asinius Pollio Verrucosus
суфекты Марк Росцый Целій
Marcus Roscius Coelius
Гай Юлій Ювенал
Gaius Iulius Iuvenalis
суфекты Ціт Юній Монтан
Titus Iunius Montanus
Луцый Юлій Ветый Павел
Lucius Iulius Vettius Paullus
суфекты Ціт Цэціен Серэн
Titus Tettienus Serenus
Гай Сцэдзій Ната Пінарыан
Gaius Scoedius Natta Pinarianus
суфекты Марк Петроній Умбрын
Marcus Petronius Umbrinus
Гай Карміній Лузітанік
Gaius Carminius Lusitanicus
суфекты Ціт Турпілій Дэкстэр
Titus Turpilius Dexter
Марк Мецый Руф
Marcus Maecius Rufus
82 імп. Цэзар Даміцыян Аўгуст (у 8 раз)
Imp. Caesar Domitianus Augustus
Ціт Флавій Сабін
Titus Flavius Sabinus
суфекты імя консула невядома Сервей Інацэнт
Servaeus Innocens
суфекты імя консула невядома Луцый Сальвій Атан Кокцеян
Lucius Salvius Otho Cocceianus
суфекты Маній Ацылій Авіёла
Manius Acilius Aviola
Метый Мадэст
Mettius Modestus
суфекты Публій Валерый Патруін
Publius Valerius Patruinus
Луцый Антоній Сатурнін
Lucius Antonius Saturninus
83 імп. Цэзар Даміцыян Аўгуст (у 9 раз)
Imp. Caesar Domitianus Augustus
Квінт Петылій Цэрыял (у 2 раз)
Quintus Petillius Cerialis
суфекты Аўл Дзідзій Гал Фабрыцый Вейентан (у 2 раз)
Aulus Didius Gallus Fabricius Veiento
Луцый Юній Квінт Вібій Крысп (у 2 раз)
Lucius Iunius Quintus Vibius Crispus
суфекты Гай Фізій Сабін
Gaius Fisius Sabinus
Марк Аній Месала
Marcus Annius Messala
суфекты Луцый Цэцій Юліян
Lucius Tettius Iulianus
Цярэнцій Страбон Эруцый Гомул
Terentius Strabo Erucius Homullus
суфекты Марк Карнелій Нігрын Курыацый Мацерн
Marcus Cornelius Nigrinus Curiatius Maternus
імя консула невядома
84 імп. Цэзар Даміцыян Аўгуст (у 10 раз)
Imp. Caesar Domitianus Augustus
Гай Опій Сабін
Gaius Oppius Sabinus
суфект Луцый Юлій Урс
Lucius Iulius Ursus
суфекты Гай Тулій Капітон Пампаніян Плотый Фірм
Gaius Tullius Capito Pomponianus Plotius Firmus
Гай Карнелій Галікан
Gaius Cornelius Gallicanus
суфекты Публій Кальвізій Рузон
Publius Calvisius Ruso
Гал
Gallus
85 імп. Цэзар Даміцыян Аўгуст (у 11 раз)
Imp. Caesar Domitianus Augustus
Ціт Аўрэлій Фульв
Titus Aurelius Fulvus
суфекты Гай Юлій Кордзін Гай Рутылій Галік
Gaius Iulius Cordinus Gaius Rutilius Gallicus
Луцый Валерый Катул Месалін (у 2 раз)
Lucius Valerius Catullus Messallinus
суфекты Квінт Гавій Атык
Quintus Gavius Atticus
Луцый Элій Акулат
Lucius Aelius Oculatus
суфекты Публій Герэній Паліён
Publius Herennius Pollio
Марк Аній Герэній Паліён
Marcus Annius Herennius Pollio
суфекты Дэцым Абурый Бас
Decimus Aburius Bassus
Квінт Юлій Бальб
Quintus Iulius Balbus
86 імп. Цэзар Даміцыян Аўгуст (у 12 раз)
Imp. Caesar Domitianus Augustus
Сервій Карнелій Далабела Петроніян
Servius Cornelius Dolabella Petronianus
суфект Гай Сецый Кампан
Gaius Secius Campanus
суфекты імя консула невядома Квінт Вібій Секунд
Quintus Vibius Secundus
суфекты Секст Актавій Франтон
Sextus Octavius Fronto
Тыберый Юлій Кандзід Марый Цэльс
Tiberius Iulius Candidus Marius Celsus
суфекты Аўл Буцый Лапій Максім
Aulus Bucius Lappius Maximus
ЛуцыйІавален Прыск
Lucius Iavolenus Priscus
87 імп. Цэзар Даміцыян Аўгуст (у 13 раз)
Imp. Caesar Domitianus Augustus
Луцый Валузій Сатурніян
Lucius Volusius Saturninus
суфект Гай Кальпурній Пізон Крас Фругі Ліцыніян
Gaius Calpurnius Piso Crassus Frugi Licinianus
суфекты Гай Беліцый Наталіс Цэбаніян
Gaius Bellicius Natalis Tebanianus
Гай Дуцэній Прокул
Gaius Ducenius Proculus
суфекты Гай Цыльній Прокул
Gaius Cilnius Proculus
Луцый Нерацый Прыск
Lucius Neratius Priscus
88 імп. Цэзар Даміцыян Аўгуст (у 14 раз)
Imp. Caesar Domitianus Augustus
Луцый Мініцый Руф
Lucius Minicius Rufus
суфект Дэцым Плотый Грып
Decimus Plotius Grypus
суфекты Квінт Ніній Наста
Quintus Ninnius Hasta
Фругі
Frugi
суфекты Маній Атацылій Катул
Manius Otacilius Catulus
Секст Юлій Спарс
Sextus Iulius Sparsus
89 Ціт Аўрэлій Фульв
Titus Aurelius Fulvus
Марк Азіній Атрацын
Marcus Asinius Atratinus
суфекты Публій Салюстый Блез
Publius Sallustius Blaesus
Марк Педуцэй Сеніян
Marcus Peducaeus Saenianus
суфекты Аўл Віцырый Прокул
Aulus Vicirius Proculus
Маній Лаберый Максім
Manius Laberius Maximus
90 імп. Цэзар Даміцыян Аўгуст (у 15 раз)
Imp. Caesar Domitianus Augustus
Марк Какцей Нерва (у 2 раз)
Marcus Cocceius Nerva
суфект Луцый Карнелій Пузіён Аній Месала
Lucius Cornelius Pusio Annius Messala
суфекты Луцый Антысцый Русцык
Lucius Antistius Rusticus
Луцый Юлій Урс Сервіан
Lucius Iulius Ursus Servianus
суфекты Квінт Акцей Руф
Quintus Accaeus Rufus
Гай Карыстаній Франтон
Gaius Caristanius Fronto
суфекты Публій Бебій італік
Publius Baebius Italicus
Гай Аквілій Прокул
Gaius Aquillius Proculus
суфекты Луцый Пулаен Паліён
Lucius Albius Pullaienus Pollio
Гней Эмілій Цыкатрыкула Пампей Лангін
Gnaeus Pinarius Aemilius Cicatricula Pompeius Longinus
суфекты Марк Тулій Цэрыял
Marcus Tullius Cerialis
Гней Пампей Катулін
Gnaeus Pompeius Catullinus
91 Маній Ацылій Глабрыён
Manius Acilius Glabrio
Марк Ульпій Нерва Траян
Marcus Ulpius Nerva Traianus
суфекты Гней Мініцый Фаўстын
Gnaeus Minicius Faustinus
Публій Валерый Марын
Publius Valerius Marinus
суфекты Квінт Валерый Вегет
Quintus Valerius Vegetus
Публій Метылій Сабін Няпот
Publius Metilius Sabinus Nepos
92 імп. Цэзар Даміцыян Аўгуст (у 16 раз)
Imp. Caesar Domitianus Augustus
Квінт Валузій Сатурнін
Quintus Volusius Saturninus
суфект Луцый Венулей Монтан Апраніян
Lucius Venuleius Montanus Apronianus
суфекты Луцый Сцерцыній авіт
Lucius Stertinius Avitus
Тыберый Юлій Цельс
Tiberius Iulius Celsus
суфекты Гай Юлій Сілан
Gaius Iulius Silanus
Квінт Юній Арулен Русцык
Quintus Iunius Arulenus Rusticus
93 Секст Пампей Калега
Sextus Pompeius Collega
Квінт Педуцэй Прысцын
Quintus Peducaeus Priscinus
суфекты Ціт Авідзій Квіет
Titus Avidius Quietus
Секст Лузіан Прокул
Sextus Lusianus Proculus
суфекты Гай Карнелій Рар
Gaius Cornelius Rarus
Тукцый Цэрыял
Tuccius Cerialis
94 Луцый Ноній Кальпурній Торкват Аспрэнат
Lucius Nonius Calpurnius Torquatus Asprenas
Ціт Секстый Магій Лацэран
Titus Sextius Magius Lateranus
суфекты Дэцым Валерый Азіатык Сатурнін
Decimus Valerius Asiaticus Saturninus
Гай Анцый Аўл Юлій Квадрат
Gaius Antius Aulus Iulius Quadratus
суфекты Луцый Сілій Дэцыян
Lucius Silius Decianus
Ціт Пампоній Бас
Titus Pomponius Bassus
95 імп. Цэзар Даміцыян Аўгуст (у 17 раз)
Imp. Caesar Domitianus Augustus
Ціт Флавій Клямент
Titus Flavius Clemens
суфект Луцый Нерацый Марцэл
Lucius Neratius Marcellus
суфекты Аўл Буцый Лапій Максім (у 2 раз)
Aulus Bucius Lappius Maximus
Публій Дуценій Вер
Publius Ducenius Verus
суфекты Квінт Пампоній Руф
Quintus Pomponius Rufus
Луцый Бебій Тул
Lucius Baebius Tullus
96 Гай Манлій Валент
Gaius Manlius Valens
Гай Анцыстый Вет
Gaius Antistius Vetus
суфекты Квінт Фабій Пастумін
Quintus Fabius Postuminus
Ціт Прыферній Пет
Titus Prifernius Paetus
суфекты Тыберый Катый Цезій Франтон
Tiberius Catius Caesius Fronto
Марк Кальпурній
Marcus Calpurnius
97 імп. Нерва Цэзар Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Nerva Caesar Augustus
Луцый Вергіній Руф (у 3 раз)
Lucius Verginius Rufus
суфекты Гней Арый Антонін (у 2 раз)
Gnaeus Arrius Antoninus
Луцый Кальпурній Пізон
Lucius Calpurnius Piso
суфекты Марк Аній Вер
Marcus Annius Verus
Луцый Нерацый Прыск
Lucius Neratius Priscus
суфекты Луцый Даміцый Апалінарыс
Lucius Domitius Apollinaris
Секст Гярменцыдзій Капман
Sextus Hermentidius Campanus
суфекты Квінт Глітый Ацылій Агрыкола
Quintus Glitius Atilius Agricola
Луцый Пампоній Мацерн
Lucius Pomponius Maternus
суфекты Публій Карнелій Тацыт
Publius Cornelius Tacitus
імя консула невядома
98 імп. Нерва Цэзар Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Nerva Caesar Augustus
імп. Цэзар Нерва Траян (у 2 раз)
Imp. Caesar Nerva Traianus
суфект Гней Даміцый Тул (у 2 раз)
Gnaeus Domitius Tullus
суфект Секст Юлій Фронтын (у 2 раз)
Sextus Iulius Frontinus
суфект Луцый Юлій Урс (у 2 раз)
Lucius Iulius Ursus
суфект Ціт Вестрыцый Спурына (у 2 раз)
Titus Vestricius Spurinna
суфект Гай Пампоній Пій
Gaius Pomponius Pius
суфекты Аўл Віцырый Марцыал
Aulus Vicirius Martialis
Луцый Мецый Постум
Lucius Maecius Postumus
суфекты Гай Пампоній Руф Ацылій
Gaius Pomponius Rufus Acilius
Гней Пампей Ферокс Ліцыніян
Gnaeus Pompeius Ferox Licinianus
суфекты імя консула невядома Публій Юлій Луп
Publius Iulius Lupus
99 Аўл Карнелій Пальма Франтаніян
Aulus Cornelius Palma Frontonianus
Квінт Сосій Сенецыён
Quintus Sosius Senecio
суфекты Сульпіцый Лукрэцый Барба
Sulpicius Lucretius Barba
Сенецыён Мемій Афр
Senecio Memmius Afer
суфекты Квінт Фабій Барбар Валерый Магн Юліян
Quintus Fabius Barbarus Valerius Magnus Iulianus
Аўл Цэцылій Фаўстын
Aulus Caecilius Faustinus
суфекты Квінт Фульвій Гілон Бітый Прокул
Quintus Fulvius Gillo Bittius Proculus
Марк Осторый Скапула
Marcus Ostorius Scapula
суфекты Тыберый Юлій Ферокс
Tiberius Iulius Ferox
імя консула невядома
100 імп. Цэзар Нерва Траян Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Caesar Nerva Traianus Augustus
Секст Юлій Фронтын (у 3 раз)
Sextus Iulius Frontinus
суфект Луцый Юлій Урс (у 3 раз)
Lucius Iulius Ursus
суфекты Марк Марцый Макр
Marcus Marcius Macer
Гай цыльній Прокул
Gaius Cilnius Proculus
суфекты Луцый Герэній Сатурнін
Lucius Herennius Saturninus
Ціт Пампоній Маміліян
Titus Pomponius Mamilianus
суфекты Квінт Акуцый Нерва
Quintus Acutius Nerva
Луцый Фабій Туск
Lucius Fabius Tuscus
суфекты Гай Юлій Корнут Цэртул
Gaius Iulius Cornutus Tertullus
Гай Пліній Цэцылій Секунд
Gaius Plinius Caecilius Secundus
суфекты Луцый Росцый Эліян Мецый Цэлер
Lucius Roscius Aelianus Maecius Celer
Тыберый Клаўдзій Сацэрдас Юліян
Tiberius Claudius Sacerdos Iulianus

II стагоддзе[правіць | правіць зыходнік]

Год Першы консул Другі консул
101 імп. Цэзар Нерва Траян Аўгуст (у 4 раз)
Imp. Caesar Nerva Traianus Augustus
Квінт Арцыкулей Пет
Quintus Articuleius Paetus
суфект Секст Атый Субуран Эміліян
Sextus Attius Suburanus Aemilianus
суфекты Гай Брокх Квінт Сервей Інацэнт
Gaius Sertorius Brocchus Quintus Servaeus Innocens
Марк Мецый Целер
Marcus Maecius Celer
суфекты Прокул
Proculus
імя консула невядома
102 Луцый Юлій Урс Сервіан (у 2 раз)
Lucius Iulius Ursus Servianus
Луцый Ліцыній Сура (у 2 раз)
Lucius Licinius Sura
суфект Луцый Фабій Юст
Lucius Fabius Iustus
суфекты імя консула невядома Луцый Публілій Цельс
Lucius Publilius Celsus
суфекты Луцый Антоній Альб
Lucius Antonius Albus
Марк Юній Гомул
Marcus Iunius Homullus
103 імп. Цэзар Нерва Траян Аўгуст (у 5 раз)
Imp. Caesar Nerva Traianus Augustus
Маній Лаберый Максім (у 2 раз)
Manius Laberius Maximus
суфект Квінт Глітый Ацылій Агрыкола (у 2 раз)
Quintus Glitius Atilius Agricola
суфекты Публій Метылій Няпот
Publius Metilius Nepos
Квінт Бебій Макр
Quintus Baebius Macer
суфекты Марк Флавій Апер
Marcus Flavius Aper
Гай Трэбоній Прокул Метый Мадэст
Gaius Trebonius Proculus Mettius Modestus
суфекты А(?)ній Мела
(A?)nnius Mela
Публій Кальпурній Макр Каўлій Руф
Publius Calpurnius Macer Caulius Rufus
104 Секст Атый Субуран Эміліян (у 2 раз)
Sextus Attius Suburanus Aemilianus
Марк Азіній Марцэл
Marcus Asinius Marcellus
105 Тыберый Кандзідзій Марый Цельс (у 2 раз)
Tiberius Iulius Candidus Marius Celsus
Гай Анцый Аўл Юлій Квадрат (у 2 раз)
Gaius Antius Aulus Iulius Quadratus
суфекты Гай Юлій Квадрат Бас
Gaius Iulius Quadratus Bassus
Гней Афраній Дэкстэр
Gnaeus Afranius Dexter
суфект Квінт Целій Ганорат
Quintus Caelius Honoratus
суфекты Марк Віторый Марцэл
Marcus Vitorius Marcellus
Гай Цэцылій Страбон
Gaius Caecilius Strabo
106 Луцый Цеёній Камод
Lucius Ceionius Commodus
Секст Ветулен Цывіка Цэрыял
Sextus Vettulenus Civica Cerialis
суфекты Луцый Мініцый Натал
Lucius Minicius Natalis
Квінт Ліцыній Сільван Граніян Квадроній Прокул
Quintus Licinius Silvanus Granianus Quadronius Proculus
107 Луцый Ліцыній Сура (у 3 раз)
Lucius Licinius Sura
Квінт Сосій Сенецыён (у 2 раз)
Quintus Sosius Senecio
суфект Луцый Ацылій Руф
Lucius Acilius Rufus
суфекты Гай Мініцый Фундат
Gaius Minicius Fundanus
Гай Вяцэній Север
Gaius Vettennius Severus
суфекты Гай Юлій Лонгін
Gaius Iulius Longinus
Гай Валерый Паўлін
Gaius Valerius Paullinus
108 Апій Аній Трэбоній Гал
Appius Annius Trebonius Gallus
Марк Ацылій Метылій Брадуа
Marcus Atilius Metilius Bradua
суфекты Публій Элій Адрыан
Publius Aelius Hadrianus
Марк Трэбацый Прыск
Marcus Trebatius Priscus
суфекты Лустрык Брутыян
Lustricus Bruttianus
Квінт Пампей Фалькон
Quintus Pompeius Falco
109 Аўл Карнелій Пальма Франтаніян (у 2 раз)
Aulus Cornelius Palma Frontonianus
Публій Кальвізій Тул Рузон
Publius Calvisius Tullus Ruso
суфект Луцый Аній Ларг
Lucius Annius Largus
суфекты Гней Антоній Фуск
Gnaeus Antonius Fuscus
Гай Антыёх Эпіфан Філопап
Gaius Iulius Antiochus Epiphanes Philopappus
суфекты Гай Абурній Валент
Gaius Aburnius Valens
Гай Юлій Прокул
Gaius Iulius Proculus
110 Марк Педуцэй Прысцын
Marcus Peducaeus Priscinus
Сервій Карнелій Сцыпіён Сальвідзіен Арфіт
Servius Cornelius Scipio Salvidienus Orfitus
суфекты Гай Авідзій Нігін
Gaius Avidius Niginus
Тыберый Юлій Аквіла Палямен
Tiberius Iulius Aquila Polemaeanus
суфекты Луцый Катылій Север Юліян Клаўдзій Рэгін
Lucius Catilius Severus Iulianus Claudius Reginus
Гай Эруцыян Сілон
Gaius Erucianus Silo
суфекты Аўл Ларцый Прыск
Aulus Larcius Priscus
Секст Марцый Ганорат
Sextus Marcius Honoratus
111 Гай Кальпурній Пізон
Gaius Calpurnius Piso
Марк Ветый Болан
Marcus Vettius Bolanus
суфекты Ціт Авідзій Квіет
Titus Avidius Quietus
Луцый Эгій Марул
Lucius Eggius Marullus
суфекты Луцый Актавій Крас
Lucius Octavius Crassus
Публій Целій Апалінар
Publius Coelius Apollinaris
112 імп. Цэзар Нерва Траян Аўгуст (у 6 раз)
Imp. Caesar Nerva Traianus Augustus
Ціт Секстый Карнелій Афрыкані
Titus Sextius Cornelius Africanus
суфект Марк Ліцыній Рузон
Marcus Licinius Ruso
суфекты Гней Пінарый Карнелій Север
Gnaeus Pinarius Cornelius Severus
Луцый Нумій Нігер Квінт Валерый Вегет
Lucius Mummius Niger Quintus Valerius Vegetus
суфекты Публій Сцерцыній Кварт
Publius Stertinius Quartus
Ціт Юлій Максім Манліян Врокх Сервіліян
Titus Iulius Maximus Manlianus Brocchus Servilianus
суфекты Гай Клаўдзій Север
Gaius Claudius Severus
Ціт Сетыдзій Фірм
Titus Settidius Firmus
113 Луцый Публілій Цельс (у 2 раз)
Lucius Publilius Celsus
Гай Клодый Крыспін
Gaius Clodius Crispinus
суфект Сервій Карнелій Далабела Мецыліян Пампей Марцэл
Servius Cornelius Dolabella Metilianus Pompeius Marcellus
суфекты Луцый Сцерцыній Норык
Lucius Stertinius Noricus
Луцый Фадзій Руфін
Lucius Fadius Rufinus
суфекты Гней Карнелій Урбік
Gnaeus Cornelius Urbicus
Ціт Семпроній Руф
Titus Sempronius Rufus
114 Квінт Ніній Наста
Quintus Ninnius Hasta
Публій Манілій Вапіск Віцыніліян
Publius Manilius Vopiscus Vicinillianus
суфекты Гай Клодый Нум
Gaius Clodius Nummus
Луцый Цэзеній Сосп
Lucius Caesennius Sospes
суфекты Луцый Гедзій Руф Лоліян аўіцый
Lucius Hedius Rufus Lollianus Avitius
Луцый Месій Рустык
Lucius Messius Rusticus
115 Луцый Віпстан Месала
Lucius Vipstanus Messalla
Марк Пядон Вергіліян
Marcus Pedo Vergilianus
суфекты Луцый Юлій Фругі
Lucius Iulius Frugi
Публій Ювентый Цельс Ціт Аўфідый Геній Северыян
Publius Iuventius Celsus Titus Aufidius Hoenius Severianus
суфекты Марк Пампей Макрын Няот Феофан
Marcus Pompeius Macrinus Neos Theophanes
імя консула невядома
116 Луцый Фунданій Ламія Эліян
Lucius Fundanius Lamia Aelianus
Секст Карміній Вет
Sextus Carminius Vetus
суфекты Тыберый Юлій Секунд
Tiberius Iulius Secundus
Марк Эганцый Марцэлін
Marcus Egantius Marcellinus
суфекты Дэцым Цярэнцій Генцыян
Decimus Terentius Gentianus
Луцый Касоній Гал
Lucius Cossonius Gallus
суфекты Луцый Статый Аквілія
Lucius Statius Aquilia
Гай Аляксандр Берэніцыян
Gaius Iulius Alexander Berenicianus
117 Квінт Аквілій Нігер
Quintus Aquilius Niger
Марк Рэбіл Апроніян
Marcus Rebilus Apronianus
суфекты Гней Мініцый Фаўстын
Gnaeus Minicius Faustinus
імя консула невядома
118 імп. Цэзар Траян Адрыан Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Traianus Hadrianus Augustus
Гней Фуск Салінатар
Gnaeus Pedanius Fuscus Salinator
суфект Беліцый Цэбаніян
Bellicius Tebanianus
суфект Гай Умідзій Квадрат Сярторый Север
Gaius Ummidius Quadratus Sertorius Severus
суфекты Луцый Пампоній Бас
Lucius Pomponius Bassus
Ціт Сабіній Барбар
Titus Sabinius Barbarus
119 імп. Цэзар Траян Адрыан Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Caesar Traianus Hadrianus Augustus
Публій Дазумій Рустык
Publius Dasumius Rusticus
суфект Аўл Платорый Няпот Апоній італік Маніліян
Aulus Platorius Nepos Aponius Italicus Manilianus
суфекты Марк Пакцый Сільван Квінт Корэдзій Гал Гаргілій Антыкв
Marcus Paccius Silvanus Quintus Goredius Gallus Gargilius Antiquus
Квінт Вібій Гал
Quintus Vibius Gallus
суфекты Гай Герэній Капела
Gaius Herennius Capella
Луцый Целій Руф
Lucius Coelius Rufus
120 Луцый Катылій Север Юліян Клаўдзій Рэгін (у 2 раз)
Lucius Catilius Severus Iulianus Claudius Reginus
Ціт Аўрэлій Фульв Бойоній Арый Антонін
Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus
суфекты Гай Квінкцый Цэрт Публіцый Марцэл
Gaius Quinctius Certus Publicius Marcellus
Луцый Рутылій Прапінкв
Lucius Rutilius Propinquus
суфекты Гай Карміній Гал
Gaius Carminius Gallus
Гай Ацылій Серан
Gaius Atilius Serranus
121 Марк Аній Вер (у 2 раз)
Marcus Annius Verus
Гней Арый Аўгур
Gnaeus Arrius Augur
суфекты Марк Герэній Фаўст
Marcus Herennius Faustus
Квінт Пампоній Руф Марцэл
Quintus Pomponius Rufus Marcellus
суфекты Ціт Пампоній Анцысцыян Фунізулан Ветаніян
Titus Pomponius Antistianus Funisulanus Vettonianus
Луцый Пампоній Сільван
Lucius Pomponius Silvanus
суфекты Марк Статорый Секунд
Marcus Statorius Secundus
Луцый Семпроній Мерула Аўспікат
Lucius Sempronius Merula Auspicatus
122 Маній Ацылій Авіёла
Manius Acilius Aviola
Луцый Корэлій Нерацый Панса
Lucius Corellius Neratius Pansa
суфекты Тыберый Юлій Кандзід Капітон
Tiberius Iulius Candidus Capito
Луцый Вітразій Фламінін
Lucius Vitrasius Flamininus
суфекты Гай Трэбій Максім
Gaius Trebius Maximus
Ціт Калестрый Тырон Орбій Спярат
Titus Calestrius Tiro Orbius Speratus
123 Квінт Арцыкулей Петын
Quintus Articuleius Paetinus
Луцый Венулей Апраніян Актавій Прыск
Lucius Venuleius Apronianus Octavius Priscus
суфекты Ціт Руфін Мініцый Опіміян
Titus Salvius Rufinus Minicius Opimianus
Гней Сенцый Абурніян
Gnaeus Sentius Aburnianus
124 Маній Ацылій Глабрыон
Manius Acilius Glabrio
Гай Бяліцый Флак Таркват Цэбаніян
Gaius Bellicius Flaccus Torquatus Tebanianus
суфекты Аўл Ларцый Македон
Aulus Larcius Macedo
Публій Дуценій Вер
Publius Ducenius Verres
суфекты Гай Юлій Гал
Gaius Iulius Gallus
Гай Валерый Север
Gaius Valerius Severus
125 Марк Лолій Паўлін Дэцым Валерый Азіатык Сатурнін (у 2 раз)
Marcus Lollius Paullinus Decimus Valerius Asiaticus Saturninus
Луцый Эпідзій Ціцый Аквіліян
Lucius Epidius Titius Aquilinus
суфекты Марк Акцена Вер
Marcus Accenna Verus
Публій Луцый Косконіян
Publius Lucius Cosconianus
126 Марк Аній Вер (у 3 раз)
Marcus Annius Verus
Гай Эгій Амбібул
Gaius Eggius Ambibulus
суфект Марк Валерый Прапінкв
Marcus Valerius Propinquus
суфекты Луцый Куспій Камерын
Lucius Cuspius Camerinus
Гай Сеній Север
Gaius Saenius Severus
127 Ціт Ацылій Руф Цітыян
Titus Atilius Rufus Titianus
Марк Гавій Сквіла Галікан
Marcus Gavius Squilla Gallicanus
суфекты Публій Тулій Варон
Publius Tullius Varro
Дэцым Юній Пет
Decimus Iunius Paetus
суфекты Квінт Тыней Руф
Quintus Tineius Rufus
Марк Ліцыній Целер Непот
Marcus Licinius Celer Nepos
суфекты Луцый Эмілій Юнк
Lucius Aemilius Iuncus
Гней Фаўстын Секст Юлій Север
Gnaeus Minicius Faustinus Sextus Iulius Severus
128 Луцый Ноній Кальпурній Таркват Аспрэнат (у 2 раз)
Lucius Nonius Calpurnius Torquatus Asprenas
Марк Аній Лібон
Marcus Annius Libo
суфект Луцый Цэзеніян Антанін
Lucius Caesennius Antoninus
суфекты Марк Юній Метый Руф
Marcus Iunius Mettius Rufus
Квінт Пампоній Мацэрн
Quintus Pomponius Maternus
суфекты Луцый Валерый Флак
Lucius Valerius Flaccus
Марк Юній Гомул
Marcus Iunius Homullus
суфекты Аўл Эгрылій Пларыян
Aulus Egrilius Plarianus
Квінт Сард Луцый Варый Амбібул
Quintus Planius Sardus Lucius Varius Ambibulus
129 Публій Ювентый Цельс Ціт Аўфідый Геній Северыан (у 2 раз)
Publius Iuventius Celsus Titus Aufidius Hoenius Severianus
Луцый Нерацый Марцэл (у 2 раз)
Lucius Neratius Marcellus
суфект Квінт Юлій Бальб
Quintus Iulius Balbus
суфекты Тыберый Юлій Юліян
Tiberius Iulius Iulianus
Каст
Castus
130 Квінт Фабій Катулін
Quintus Fabius Catullinus
Марк Флавій Апер
Marcus Flavius Aper
суфекты Касій Агрыпа
Cassius Agrippa
Квартын
Quartinus
131 Сергій Актавій Лянат Пантыян
Sergius Octavius Laenas Pontianus
Марк Антоній Руфін
Marcus Antonius Rufinus
суфекты Луцый Фабій Гал
Lucius Fabius Gallus
Квінт Фабій Юліян
Quintus Fabius Iulianus
132 Гай Юній Серый Аўгурын
Gaius Iunius Serius Augurinus
Гай Трэбій Сергіян
Gaius Trebius Sergianus
суфекты Публій Суфенат Вер
Publius Sufenas Verus
Тыберый Клаўдзій Атык Гярод
Tiberius Claudius Atticus Herodes
133 Марк Антоній Гібер
Marcus Antonius Hiberus
Публій Мумій Сізена
Publius Mummius Sisenna
суфекты Квінт Флавій Цэртул
Quintus Flavius Tertullus
Квінт Юній Рустык
Quintus Iunius Rusticus
134 Луцый Юлій Урс Сервіан (у 3 раз)
Lucius Iulius Ursus Servianus
Ціт Вібій Вар
Titus Vibius Varus
суфект Ціт Гацерый Непот Ацынат Проб Публіцый Маценіян
Titus Haterius Nepos Atinas Probus Publicius Matenianus
суфекты Публій Ліцыній Панса
Publius Licinius Pansa
Луцый Атый Макрон
Lucius Attius Macro
135 Ціт Туцылій Луперк Пантыян
Titus Tutilius Lupercus Pontianus
Публій Кальпурній Ацыліян
Publius Calpurnius Atilianus
суфекты Марк Месій Рустык Эмілій Пап
Marcus Messius Rusticus Aemilius Papus
Луцый Аптат Лігарыан
Lucius Burbuleius Optatus Ligarianus
суфекты Квінт Лолій Урбік
Quintus Lollius Urbicus
імя консула невядома
суфекты Публій Рутылій Фабіан
Publius Rutilius Fabianus
Гней Эліян Эмілій Тусцыл
Gnaeus Papirius Aelianus Aemilius Tuscillus
136 Луцый Цеёній Камод
Lucius Ceionius Commodus
Секст Ветулен Цывіка Помпеян
Sextus Vettulenus Civica Pompeianus
137 Луцый Элій Цэзар (у 2 раз)
Lucius Aelius Caesar
Публій Целій Бальбін Вібулій Пій
Publius Coelius Balbinus Vibullius Pius
138 Кан Юній Нігер
Kanus Iunius Niger
Гай Пампоній Камерын
Gaius Pomponius Camerinus
суфекты Марк Віндзій Вер
Marcus Vindius Verus
Публій Пактумей Клемент
Publius Pactumeius Clemens
суфекты Публій Касій Секунд
Publius Cassius Secundus
Публій Дэльфій Перэгрын Марк Ноній Муцыян
Publius Delphius Peregrinus Marcus Nonius Mucianus
139 імп. Цэзар Ціт Элій Адрыан Антанін Аўгуст Пій (у 2 раз)
Imp. Caesar Titus Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius
Гай Брутый Прэзент Луцый Фульвій Рустык (у 2 раз)
<Gaius Bruttius Praesens Lucius Fulvius Rusticus/small>
суфекты Луцый Мініцый Натал Квадроній Вер
Lucius Minicius Natalis Quadronius Verus
Луцый Клаўдзій Прокул Корнеліян
Lucius Claudius Proculus Cornelianus
суфекты імя консула невядома Гай Юлій Скапула
Gaius Iulius Scapula
суфекты Марк Цэкцый Юстын
Marcus Ceccius Iustinus
Гай Юлій Бас
Gaius Iulius Bassus
140 імп. Цэзар цыт Элій Адрыан Антанін Аўгуст Пій (у 3 раз)
Imp. Caesar Titus Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius
Марк Аўрэлій Цэзар
Marcus Aurelius Caesar
суфекты Юлій Красіп
Iulius Crassipes
імя консула невядома
суфекты Марк Барбій Эміліян
Marcus Barbius Aemilianus
Ціт Флавій Юліян
Titus Flavius Iulianus
141 Ціт Геній Север
Titus Hoenius Severus
Марк Педуцэй Стлога Прысцын
Marcus Peducaeus Stloga Priscinus
суфекты Луцый Аній Фабіан
Lucius Annius Fabianus
імя консула невядома
142 Луцый Куспій Пактумей Руфін
Lucius Cuspius Pactumeius Rufinus
Луцый Статый Квадрат
Lucius Statius Quadratus
суфекты Публій Раній Каст
Publius Ranius Castus
імя консула невядома
суфекты Marcus Cornelius Fronto
Marcus Cornelius Fronto
Луцый Лаберый Прыск
Lucius Laberius Priscus
суфекты Луцый Тусідзій Кампесцер
Lucius Tusidius Campester
Квінт Карнелій Сенецыон Аніян
Quintus Cornelius Senecio Annianus
суфекты Сульпіцый Юліян
Sulpicius Iulianus
імя консула невядома
143 Гай Бяліцый Таркват
Gaius Bellicius Torquatus
Луцый Вібулій Гіпарх Тыберый Клаўдзій Атык Гярод
Lucius Vibullius Hipparchus Tiberius Claudius Atticus Herodes
суфекты Квінт Юній Калам
Quintus Iunius Calamus
Марк Валерый Юніян
Marcus Valerius Iunianus
144 Луцый Гедзій Руф Лоліян аўіт
Lucius Hedius Rufus Lollianus Avitus
Ціт Стацылій Максім
Titus Statilius Maximus
суфекты Квінт Мусцый Прыск
Quintus Mustius Priscus
Марк Понцій Леліян Ларцый Сабін
Marcus Pontius Laelianus Larcius Sabinus
суфекты імя консула невядома Квінт Лаберый Ліцыніян
Quintus Laberius Licinianus
суфекты Марк Кальпурній Лон
Marcus Calpurnius Longus
Дэцым Велій Фід
Decimus Velius Fidus
145 імп. Цэзар цыт Элій Адрыан Антанін Аўгуст Пій (у 4 раз)
Imp. Caesar Titus Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius
Марк Аўрэлій Цэзар (у 2 раз)
Marcus Aurelius Caesar
суфекты Луцый Публікола Прыск
Lucius Publicola Priscus
Луцый Плаўцій Элій Ламія Сільван
Lucius Plautius Aelius Lamia Silvanus
суфекты Гней Арый Карнелій Прокул
Gnaeus Arrius Cornelius Proculus
Дэцым Юній Пет
Decimus Iunius Paetus
суфекты Луцый Петроній Сабін
Lucius Petronius Sabinus
Гай Вікрый Руф
Gaius Vicrius Rufus
суфекты Гай Фадзій Руф
Gaius Fadius Rufus
Публій Вікрый
Publius Vicrius
146 Сескт Эруцый Клар (у 2 раз)
Sextus Erucius Clarus
Гней Клаўдзій Север Арабіан
Gnaeus Claudius Severus Arabianus
суфект Квінт Мадэстын Секст Атый Лабеон
Quintus Licinius Modestinus Sextus Attius Labeo
суфекты Публій Мумій Сізена Рутыліян
Publius Mummius Sisenna Rutilianus
Ціт Прыферній Пет
Titus Prifernius Paetus
суфекты Луцый Аўрэлій Гал
Lucius Aurelius Gallus
Гней Луцый Церэніцый Гамул Юніёр
Gnaeus Lucius Terentius Homullus Iunior
суфекты Квінт Ваконій Сакса Фід
Quintus Voconius Saxa Fidus
Гай Аніян Вер
Gaius Annianus Verus
суфекты Луцый Эмілій Лонг
Lucius Aemilius Longus
Квінт Карнелій Прокул
Quintus Cornelius Proculus
147 Гай Прастына Месалін
Gaius Prastina Messalinus
Луцый Аній Ларг
Lucius Annius Largus
суфекты Аўл Клаўдзій Харакс
Aulus Claudius Charax
Квінт Фуфіцый Корнут
Quintus Fuficius Cornutus
суфекты Купрэсен Гал
Cupressenus Gallus
Квінт Карнелій Квадрат
Quintus Cornelius Quadratus
суфекты Секст Какцей Северыан Гонорын
Sextus Cocceius Severianus Honorinus
Тыберый Ліцыній Касій Касіян
Tiberius Licinius Cassius Cassianus
суфект Гай Папілій Кар Пядон
Gaius Popilius Carus Pedo
148 Луцый Актавій Карнелій Публій Сальвій Юліян Эміліян
Lucius Octavius Cornelius Publius Salvius Iulianus Aemilianus
Гай Бяліцый Кальпурній Таркват
Gaius Bellicius Calpurnius Torquatus
суфекты Сатурый Фірм
Saturius Firmus
Гай Капітон
Gaius Salvius Capito
суфекты Луцый Целій Фест
Lucius Coelius Festus
Публій Арфідзій Сенецыён
Publius Orfidius Senecio
суфекты Гай Фабій Агрыпін
Gaius Fabius Agrippinus
Марк Антоній Зянон
Marcus Antonius Zeno
149 Сервій Карнелій Сцыпіён Сальвідзіен Арфіт
Servius Cornelius Scipio Salvidienus Orfitus
Квінт Пампей Сосій Прыск
Quintus Pompeius Sosius Priscus
суфекты Квінт Пасіен Ліцын
Quintus Passienus Licinus
Гай Юлій Авіт
Gaius Iulius Avitus
суфекты Ціт Флавій Лонгін Квінт Марцый Турбон
Titus Flavius Longinus Quintus Marcius Turbo
імя консула невядома
150 Марк Гавій Сквіла Галікан
Marcus Gavius Squilla Gallicanus
Секст Карміній Вет
Sextus Carminius Vetus
суфекты Марк Касій Апалінар
Marcus Cassius Apollinaris
Марк Петроній Мамерцын
Marcus Petronius Mamertinus
151 Секст Квінтылій Кондзіан
Sextus Quintilius Condianus
Секст Квінтылій Валерый Максім
Sextus Quintilius Valerius Maximus
суфекты Луцый Атыйдзій Корнеліян
Lucius Attidius Cornelianus
Марк Коміній Секунд
Marcus Cominius Secundus
152 Маній Ацылій Глабрыон Гней Карнелій Север
Manius Acilius Glabrio Gnaeus Cornelius Severus
суфекты Луцый Клаўдзій Мадэст
Lucius Claudius Modestus
Луцый Дазумій Тулій Туск
Lucius Dasumius Tullius Tuscus
суфект Публій Суфенат Вер
Publius Sufenas Verus
суфекты Гай Новій Прыск
Gaius Novius Priscus
Луцый Юлій Ромул
Lucius Iulius Romulus
суфекты Публій Клувій Максім Паўлін
Publius Cluvius Maximus Paulinus
Марк Сярвілій Сілан
Marcus Servilius Silanus
153 Луцый Фульвій Русцый Гай Брутый Прэзент
Lucius Fulvius Rusticus Gaius Bruttius Praesens
Аўл Юній Руфін
Aulus Iunius Rufinus
суфекты Секст Цэцылій Максім
Sextus Caecilius Maximus
Марк Понцій Сабін
Marcus Pontius Sabinus
суфекты Публій Септымій Апер
Publius Septimius Aper
Марк Седацый Северыан
Marcus Sedatius Severianus
суфекты Квінт Петыедзій Гал
Quintus Petiedius Gallus
Гай Катый Марцэл
Gaius Catius Marcellus
154 Луцый Элій Аўрэлій Камод
Lucius Aelius Aurelius Commodus
Ціт Секстый Лацэран
Titus Sextius Lateranus
суфекты Ціт Прыферній Пет
Titus Prifernius Paetus
Марк Ноній Макрын
Marcus Nonius Macrinus
суфекты Тыберый Клаўдзій Юліян
Tiberius Claudius Iulianus
Секст Кальпурній Агрыкола
Sextus Calpurnius Agricola
суфекты Гай Юлій Статый Север
Gaius Iulius Statius Severus
Ціт Юній Север
Titus Iunius Severus
155 Гай Юлій Север
Gaius Iulius Severus
Марк Юній Руфін Сабініян
Marcus Iunius Rufinus Sabinianus
суфекты Гай Аўфідый Вікторыан
Gaius Aufidius Victorinus
Марк Гавій
Marcus Gavius
суфекты Анцый Паліён
Antius Pollio
Мініцый Апіміян
Minicius Opimianus
суфекты Дэцым Рупілій Север
Decimus Rupilius Severus
Луцый Юлій Север
Lucius Iulius Severus
156 Марк Цэёній Сільван
Marcus Ceionius Silvanus
Гай Серый аўгурын
Gaius Serius Augurinus
суфекты Аўл Авілій Урынатый Квадрат
Aulus Avillius Urinatius Quadratus
Страбон Эміліян
Strabo Aemilianus
суфекты Квінт Канузій Прэнесцын
Quintus Canusius Praenestinus
Гай Лузій Спарс
Gaius Lusius Sparsus
157 Марк Ветулен Цывіка Барбар
Marcus Vettulenus Civica Barbarus
Марк Мецылій Аквілій Рэгул Няпот Валузій Торкват Франтон
Marcus Metilius Aquillius Regulus Nepos Volusius Torquatus Fronto
суфекты Гай Целій Секунд
Gaius Caelius Secundus
Гай Юлій Камод Арфіцыян
Gaius Iulius Commodus Orfitianus
158 Секст Сульпіцый цертул
Sextus Sulpicius Tertullus
Квінт Тыней Сацерд Клемент
Quintus Tineius Sacerdos Clemens
суфекты Марк Сярвілій Фабіан Максім
Marcus Servilius Fabianus Maximus
Квінт Ялій Бас
Quintus Iallius Bassus
159 Плаўцій Квінтыл
Plautius Quintillus
Marcus Statius Priscus Licinius Italicus
Marcus Statius Priscus Licinius Italicus
суфекты Луцый Матукцый Фусцын
Lucius Matuccius Fuscinus
Марк Пісібаній Лепід
Marcus Pisibanius Lepidus
суфекты Аўл Курцый Крыспін Арунцыян
Aulus Curtius Crispinus Arruntianus
імя консула невядома
160 Апій Аній Ацылій Брадуа
Appius Annius Atilius Bradua
Ціт Клодый Вібій Вар
Titus Clodius Vibius Varus
суфекты Аўл Платорый Няпот Кальпурніян
Aulus Platorius Nepos Calpurnianus
Марк Пастумій Фест
Marcus Postumius Festus
суфект Гай Септымій Север
Gaius Septimius Severus
суфекты імя консула невядома ?)езорый Павел
(?)esorius Paullus
суфекты Тыберый Аклацый Север
Tiberius Oclatius Severus
Ніній Гасцыян
Ninnius Hastianus
суфекты імя консула невядома Новій Сабініян
Novius Sabinianus
161 Марк Аўрэлій Цэзар (у 3 раз)
Marcus Aurelius Caesar
Луцый Элій Аўрэлій Камод (у 2 раз)
Lucius Aelius Aurelius Commodus
суфекты Марк Аній Лібон
Marcus Annius Libo
Квінт Камурый Нумізій Юніёр
Quintus Camurius Numisius Iunior
162 Квінт Юній Рустык (у 2 раз)
Quintus Iunius Rusticus
Луцый Цітый Плаўцій Аквілін
Lucius Titius Plautius Aquilinus
суфекты Марк Фантэй Франтыніян Луцый Сцярцыній Руф
Marcus Fonteius Frontinianus Lucius Stertinius Rufus
Марк Інсцей Біфінік
Marcus Insteius Bithynicus
163 Марк Понцій Леліян
Marcus Pontius Laelianus
Аўл Юній Пастор Луцый Цезеній Сосп
Aulus Iunius Pastor Lucius Caesennius Sospes
164 Марк Пампей Макрын
Marcus Pompeius Macrinus
Публій Ювентый Цэльс
Publius Iuventius Celsus
суфекты Тыберый Гацерый Сатурнін
Tiberius Haterius Saturninus
Квінт Цэцылій Авіт
Quintus Caecilius Avitus
165 Марк Гавій Арфіт
Marcus Gavius Orfitus
Луцый Арый Пудэнт
Lucius Arrius Pudens
166 Квінт Сярвілій Пудэнт
Quintus Servilius Pudens
Луцый Фуфідзій Паліён
Lucius Fufidius Pollio
суфекты Марк Вібій Ліберал
Marcus Vibius Liberalis
Публій Марцый Вер
Publius Martius Verus
167 імп. Цэзар Луцый Аўрэлій Вер Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Caesar Lucius Aurelius Verus Augustus
Марк Умідзій Квадрат
Marcus Ummidius Quadratus
суфекты Квінт Цэцылій Дэнцыліян
Quintus Caecilius Dentilianus
Марк Антоній Палат
Marcus Antonius Pallas
суфекты Луцый Сямпроній Гракх
Lucius Sempronius Gracchus
імя консула невядома
суфект Квінт Анцыстый Адвент Пастумій
Quintus Antistius Adventus Postumius
168 Луцый Венулей Апроніян Актавій Прыск (у 2 раз)
Lucius Venuleius Apronianus Octavius Priscus
Луцый Сергій Павел
Lucius Sergius Paullus
169 Квінт Сенецыён Сосій Прыск
Quintus Pompeius Senecio Sosius Priscus
Публій Цэлій Аполінарыс
Publius Coelius Apollinaris
170 Гай Эруцый Клар
Gaius Erucius Clarus
Марк Гавій Карнелій Цэцег
Marcus Gavius Cornelius Cethegus
суфект Ціт Геній Север
Titus Hoenius Severus
171 Ціт Статылій Север
Titus Statilius Severus
Луцый Альфідзій Герэніян
Lucius Alfidius Herennianus
172 Сервій Сцыпіён Арфіт
Servius Calpurnius Scipio Orfitus
Секст Квінтылій Максім
Sextus Quintilius Maximus
173 Гней Клаўдзій Север
Gnaeus Claudius Severus
Тыберый Клаўдзій Помпеян
Tiberius Claudius Pompeianus
174 Луцый Аўрэлій Гал
Lucius Aurelius Gallus
Квінт Валузій Флак Карнеліян
Quintus Volusius Flaccus Cornelianus
175 Луцый Кальпурній Пізон
Lucius Calpurnius Piso
Публій Сальвій Юліян
Publius Salvius Iulianus
суфекты Публій Гельвій Пертынакс
Publius Helvius Pertinax
Марк Дзідзій Север Юліян
Marcus Didius Severus Iulianus
суфект Публій Карнелій Анулін
Publius Cornelius Anullinus
176 Ціт Пампоній Прокул Вітразій Паліён (у 2 раз)
Titus Pomponius Proculus Vitrasius Pollio
Марк Флавій Апер (у 2 раз)
Marcus Flavius Aper
177 Луцый Аўрэлій Камод Цэзар
Lucius Aurelius Commodus Caesar
Марк Педуцэй Плаўцій Квінтыл
Marcus Peducaeus Plautius Quintillus
178 Сервій Карнелій Сцыпіён Сальвідзіен Арфіт
Servius Cornelius Scipio Salvidienus Orfitus
Дэцым Велій Руф
Decimus Velius Rufus
179 імп. Цэзар Луцый Аўрэлій Камод Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Lucius Aurelius Commodus Augustus
Публій Марцый Вер (у 2 раз)
Publius Martius Verus
суфекты Ціт Флавій Клаўдзіан
Titus Flavius Claudianus
Луцый Эмілій Юнк
Lucius Aemilius Iuncus
суфекты Маній Ацылій Фаўстын
Manius Acilius Faustinus
Луцый Юлій Прокуліян
Lucius Iulius Proculianus
180 Луцый Фульвій Русцый Гай Брутый Прэзент (у 2 раз)
Lucius Fulvius Rusticus Gaius Bruttius Praesens
Секст Квінтылій Кондзіан
<Sextus Quintilius Condianus/small>
181 імп. Цэзар Луцый Аўрэлій Камод Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Caesar Lucius Aurelius Commodus Augustus
Луцый Анцысцый Бур
Lucius Antistius Burrus
182 Марк Петроній Сура Мамерцын
Marcus Petronius Sura Mamertinus
Квінт Тыней Руф
Quintus Tineius Rufus
суфекты Аўрэліян
Aurelianus
Луцый Атыдзій Карнеліян
Lucius Attidius Cornelianus
183 імп. Цэзар Марк Аўрэлій Камод Антанін Аўгуст (у 4 раз)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Commodus Antoninus Augustus
Гай Аўфідый Вікторын
Gaius Aufidius Victorinus
суфект Луцый Тутылій Пантыан Генцыян
Lucius Tutilius Pontianus Gentianus
суфекты Марк Герэній Секунд
Marcus Herennius Secundus
Марк Эгнацый Постум
Marcus Egnatius Postumus
суфекты Ціт Пакцумей Магн
Titus Pactumeius Magnus
Луцый Септымій Флак
Lucius Septimius Flaccus
184 Луцый Косоній Эгій Марул
Lucius Cossonius Eggius Marullus
Гней Папірый Эліян
Gnaeus Papirius Aelianus
суфекты Гай Актавій Віндэкс
Gaius Octavius Vindex
імя консула невядома
185 Трыарый Мацерн Ласцывій
Triarius Maternus Lascivius
Тыберый Марк Апій Ацылій Брадуа рэгіл Атык
Tiberius Claudius Marcus Appius Atilius Bradua Regillus Atticus
суфекты Марк Умбрый Прым
Marcus Umbrius Primus
імя консула невядома
186 імп. Цэзар Марк Аўрэлій Камод Антанін Аўгуст (у 5 раз)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Commodus Antoninus Augustus
Маній Ацылій Глабрыон
Manius Acilius Glabrio
суфекты Луцый Новій Руф
Lucius Novius Rufus
імя консула невядома
суфекты Гай Сабуцый Маёр Цецыліян
Gaius Sabucius Maior Caecilianus
Валерый Сенецыон
Valerius Senecio
187 Луцый Брутый Квінцый Крыспін
Lucius Bruttius Quintius Crispinus
Луцый Росцый Эліян Пакул
Lucius Roscius Aelianus Paculus
188 Сей Фусцыян (у 2 раз)
Seius Fuscianus
Марк Сярвілій Сілан (у 2 раз)
Marcus Servilius Silanus
189 Дзідзій Сілан
Dulius Silanus
Квінт Сярвілій Сілан
Quintus Servilius Silanus
190 імп. Цэзар Марк Аўрэлій Камод Антанін Аўгуст (у 6 раз)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Commodus Antoninus Augustus
Марк Петроній Сура Септыміян
Marcus Petronius Sura Septimianus
суфекты Луцый Септымій Север
Lucius Septimius Severus
Апулей Руфін
Apuleius Rufinus
191 Папілій Педон Апроніян
Popilius Pedo Apronianus
Марк Валерый Брадуа Маўрык
Marcus Valerius Bradua Mauricus
192 імп. Цэзар Марк Аўрэлій Камод Антанін Аўгуст (у 7 раз)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Commodus Antoninus Augustus
Публій Гельвій Пертынакс (у 2 раз)
Publius Helvius Pertinax
суфекты Квінт Тыней Сацердот
Quintus Tineius Sacerdos
Публій Юлій Скапула Прыск
Publius Iulius Scapula Priscus
суфекты Луцый Юлій Месала Рутыліян
Lucius Iulius Messala Rutilianus
Гай Эмілій Север Кантабрыан
Gaius Aemilius Severus Cantabrinus
193 Квінт Пампей Сосій Фалькон
Quintus Pompeius Sosius Falco
Гай Юлій Эруцый Клар Вібіан
Gaius Iulius Erucius Clarus Vibianus
суфекты Луцый Фабій Кілон Септымін Катыній Ацыліян Лепід Фульцыніян
Lucius Fabius Cilo Septiminus Catinius Acilianus Lepidus Fulcinianus
імя консула невядома
суфекты Марк Сілій Месала
Marcus Silius Messalla
імя консула невядома
194 імп. Цэзар Луцый Септымій Север Пертынакс Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Lucius Septimius Severus Pertinax Augustus
Дэцым Клодый Септымій Альбін Цэзар (у 2 раз)
Decimus Clodius Septimius Albinus Caesar
195 Публій Юлій Скапула цертул Прыск
Publius Iulius Scapula Tertullus Priscus
Квінт Тыней Клемент
Quintus Tineius Clemens
196 Гай Даміцый Дэкстэр (у 2 раз)
Gaius Domitius Dexter
Луцый Валерый Месала Фрасея Прыск
Lucius Valerius Messala Thrasea Priscus
197 Ціт Секстый Магій Лацеран
Titus Sextius Magius Lateranus
Луцый Куспій Руфін
Lucius/Gaius Cuspius Rufinus
198 Публій Марцый Сергій Сатурнін
Publius Martius Sergius Saturninus
Луцый Аўрэлій Гал
Lucius Aurelius Gallus
199 Публій Карнелій Анулін (у 2 раз)
Publius Cornelius Anullinus
Марк Аўфідый Франтон
Marcus Aufidius Fronto
200 Тыберый Клаўдзій Север Прокул
Tiberius Claudius Severus Proculus
Гай Аўфідый Вікторын
Gaius Aufidius Victorinus

III стагоддзе[правіць | правіць зыходнік]

Год Першы консул Другі консул
201 Луцый Аній Фабіян
Lucius Annius Fabianus
Марк Ноній Арый Муцыян
Marcus Nonius Arrius Mucianus
202 Імп. Цэзар Луцый Септымій Север Пертынакс Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Caesar Lucius Septimius Severus Pertinax Augustus
Імп. Цэзар Марк Аўрэлій Антанін Аўгуст
Imp. Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus
суфекты Ціт Мурэній Север
Titus Murrenius Severus
Гай Касій Рэгаліян
Gaius Cassius Regallianus
203 Гай Фульвій Плаўціян (у 2 раз)
Gaius Fulvius Plautianus
Публій Септымій Гета (у 2 раз)
Publius Septimius Geta
204 Луцый Фабій Кілон Септымін Каціній Ацыліян Ляпід Фульцыніян (у 2 раз)
Lucius Fabius Cilo Septiminus Catinius Acilianus Lepidus Fulcinianus
Аній Флавій Лібон
Marcus Annius Flavius Libo
205 Імп. Цэзар Марк Аўрэлій Антанін Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus
Публій Септымій Гета Цэзар
Publius Septimius Geta Caesar
206 Марк Нумій Умбрый Прым Сенецыён Альбін
Marcus Nummius Umbrius Primus Senecio Albinus
Фульвій Гавій Нумісій Петроній Эміліян
Lucius Fulvius Gavius Numisius Petronius Aemilianus
суфекты Публій Тулій Марс
Publius Tullius Marsus
Марк Целій Фаўстын
Marcus Caelius Faustinus
207 Луцый Аній Максім
Lucius Annius Maximus
Гай Септымій Север Апр
Gaius Septimius Severus Aper
208 Імп. Цэзар Марк Аўрэлій Антанін Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus
Публій Септымій Гета Цэзар (у 2-і раз)
Publius Septimius Geta Caesar
209 Луцый Аўрэлій Камод Пампеян
Lucius Aurellius Commodus Pompeianus
Квінт Гедый Лаліян Плаўцій Авіт
Quintus Hedius Lollianus Plautius Avitus
210 Маній Ацылій Фаўстын
Manius Acilius Faustinus
Аўл Трыарый Руфін
Aulus Triarius Rufinus
211 Гедый Лаліян Цярэнцій Генціян
Hedius Lollianus Terentius Gentianus
Пампоній Бас
Pomponius Bassus
212 Гай Юлій Аспер (у 2 раз)
Gaius Iulius Asper
Гай Юлій Каміл Аспер
Gaius Iulius Camilius Asper
213 Імп. Цэзар Марк Аўрэлій Антанін Аўгуст (у 4 раз)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus
Дэцым Цэлій Кальвін Бальбін (у 2 раз)
Decimus Caelius Calvinus Balbinus
214 Луцый Валерый Месала Апалінарый
Lucius Valerius Messalla Apollinaris
Гай Актавій Апій Светрый Сабін
Gaius Octavius Appius Suetrius Sabinus
суфект Эміліян
Aemilianus
215 Квінт Мецый Лет (у 2 раз)
Quintus Maecius Laetus
Марк Мунацый Сула Церыалій
Marcus Munatius Sulla Cerialis
216 Публій Кацій Сабін (у 2 раз)
Publius Catius Sabinus
Публій Карнелій Анулін
Publius Cornelius Anullinus
217 Гай Бруцій Прэсент
Gaius Bruttius Praesens
Ціт Месій Экстрыкат (у 2 раз)
Titus Messius Extricatus
218 Імп. Цэзар Марк Апелій Север Макрын Аўгуст
Imp. Caesar Marcus Opellius Severus Macrinus Augustus
Марк Аклаціній Адвент (у 2 раз)
Marcus Oclatinius Adventus
суфект Імп. Цэзар Марк Аўрэлій Антанін Аўгуст
Imp. Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus
219 Імп. Цэзар Марк Аўрэлій Антанін Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus
Квінт Ціней Сакярдот (у 2 раз)
Quintus Tineius Sacerdos
220 Імп. Цэзар Марк Аўрэлій Антанін Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus
Публій Валерый Камазон Эўціхіян (у 2 раз)
Publius Valerius Comazon Eutychianus
221 Гай Вецій Грат Сабініян
Gaius Vettius Gratus Sabinianus
Марк Флавій Вітэлій Сялеўк
Marcus Flavius Vitellius Seleucus
222 Імп. Цэзар Марк Аўрэлій Антанін Аўгуст (у 4 раз)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus
Марк Аўрэлій Север Аляксандр Цэзар
Marcus Aurelius Severus Alexander Caesar
223 Луцый Марый Максім Пярпетв Аўрэліян (у 2 раз)
Lucius Marius Maximus Perpetuus Aurelianus
Луцый Росцый Эліян Пакул Сальвій Юліян
Lucius Roscius Aelianus Paculus Salvius Iulianus
224 Апій Клаўдзій Юліян (у 2 раз)
Appius Claudius Iulianus
Гай Бруцый Крыспін
Gaius Bruttius Crispinus
225 Тыберый Манілій Фуск (у 2 раз)
Tiberius Manilius Fuscus
Сервій Кальпурній Даміцый Дэксцер
Servius Calpurnius Domitius Dexter
226 Марк Аўрэлій Север Аляксандр Цэзар (у 2 раз)
Marcus Aurelius Severus Alexander Caesar
Гай Аўфідый Марцэл (у 2 раз)
Gaius Aufidius Marcellus
227 Марк Нумій Сенецыён Альбін
Marcus Nummius Senecio Albinus
Марк Лелій Фульвій Максім Эміліян
Marcus Laelius Fulvius Maximus Aemilianus
228 Квінт Аяцый Мадэст Крэсцэнціян (у 2 раз)
Quintus Aiacius Modestus Crescentianus
Марк Пампоній Мецый Проб
Marcus Pomponius Maecius Probus
229 Марк Аўрэлій Север Аляксандр Цэзар (у 3 раз)
Marcus Aurelius Severus Alexander Caesar
Луцый Касій Дыян Какцаян (у 2 раз)
Lucius Cassius Dio Cocceianus
230 Луцый Вірый Агрыкола
Lucius Virius Agricola
Секст Кацый Клемянцін Прысціліян
Sextus Catius Clementinus Priscillianus
231 Луцый Тыберый Клаўдзій Пампеян
Lucius Tiberius Claudius Pompeianus
Ціт Флавій Салюстый Пелігніян
Titus Flavius Sallustius Paelignianus
232 Луцый Вірый Луп Юліян
Lucius Virius Lupus Iulianus
Луцый Марый Максім
Lucius Marius Maximus
233 Луцый Валерый Клаўдзій Ацылій Прысціліян Максім
Lucius Valerius Claudius Acilius Priscilianus Maximus
Гней Карнелій Патэрн
Gnaeus Cornelius Paternus
234 Марк Клодзій Пупіен Максім (у 2 раз)
Marcus Clodius Pupienus Maximus
Марк Мунацый Сула Урбан
AMarcus Munatius Sulla Urbanus
235 Гней Клаўдзій Север
Gnaeus Claudius Severus
Луцый Тыберый Клаўдзій Аўрэлій Квінціян
Lucius Tiberius Claudius Aurelius Quintianus
236 Імп. Цэзар Гай Юлій Вер Максімін Аўгуст
Imp. Caesar Gaius Iulius Verus Maximinus Augustus
Марк Пупіен Афрыкан
Marcus Pupienus Africanus
237 Луцый Марый Пярпетв
Lucius Marius Perpetuus
Луцый Мумій Фелікс Карнеліян
Lucius Mummius Felix Cornelianus
238 Фульвій Пій
Fulvius Pius
Понцій Прокул Панціян
Pontius Proculus Pontianus
239 Імп. Цэзар Марк Антоній Гардзіан Аўгуст
Imp. Caesar Marcus Antonius Gordianus Augustus
Маній Ацылій Авіола
Manius Acilius Aviola
240 Гай Актавій Апій Светрый Сабін
Gaius Octavius Appius Suetrius Sabinus
Рагоній Вянуст
Ragonius Venustus
241 Імп. Цэзар Марк Антоній Гардзіан Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Marcus Antonius Gordianus Augustus
Клодзій Пампеян
Clodius Pompeianus
242 Гай Вецый Грат Ацік Сабініян
Gaius Vettius Gratus Atticus Sabinianus
Гай Асіній Ляпід Прэцекстат
Gaius Asinius Lepidus Praetextatus
243 Луцый Аній Арыян
Lucius Annius Arrianus
Гай Цэрвоній Пап
Gaius Cervonius Papus
244 Тыберый Паленій Арменій Перэгрын
Tiberius Pollenius Armenius Peregrinus
Фульвій Эміліян
Fulvius Aemilianus
245 Імп. Цэзар Марк Юлій Філіп Аўгуст
Imp. Caesar Marcus Iulius Philippus Augustus
Гай Месій Ціцыян
Gaius Maesius Titianus
246 Гай Бруцый Прэсент
Gaius Bruttius Praesens
Гай Алій Альбін
Gaius Allius Albinus
247 Імп. Цэзар Марк Юлій Філіп Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Marcus Iulius Philippus Augustus
Марк Юлій Север Філіп Цэзар
Marcus Iulius Severus Philippus Caesar
248 Імп. Цэзар Марк Юлій Філіп Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Caesar Marcus Iulius Philippus Augustus
Імп. Цэзар Марк Юлій Север Філіп Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Marcus Iulius Severus Philippus Augustus
249 Луцый Фульвій Гавій Нумізій Эміліян (у 2 раз)
Lucius Fulvius Gavius Numisius Aemilianus
Луцый Невій Аквілін
Lucius Naevius Aquilinus
250 Імп. Цэзар Гай Месій Квінт Траян Дэцый Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Gaius Messius Quintus Traianus Decius Augustus
Вецый Грат
Vettius Gratus
251 Імп. Цэзар Гай Месій Квінт Траян Дэцый Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Caesar Gaius Messius Quintus Traianus Decius Augustus
Квінт Гярэній Этруск Месій Дэцый Цэзар
Gaiso
252 Імп. Цэзар Гай Вібій Трэбаніян Гал Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Gaius Vibius Trebonianus Gallus Augustus
Імп. Цэзар Гай Вібій Афіній Гал Вельдумніян Валузіян Аўгуст
Imp. Caesar Gaius Vibius Afinius Gallus Veldumnianus Volusianus Augustus
253 Імп. Цэзар Гай Вібій Афіній Гал Вельдумніян Валузіян Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Gaius Vibius Afinius Gallus Veldumnianus Volusianus Augustus
Луцый Валерый Клаўдзій Паплікола Бальбін Максім
Lucius Valerius Poplicola Balbinus Maximus
254 Імп. Цэзар Публій Ліцыній Валерыан Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Publius Licinius Valerianus Augustus
Імп. Цэзар Публій Ліцыній Эгнацій Галіен Аўгуст
Imp. Caesar Publius Licinius Gallienus Augustus
255 Імп. Цэзар Публій Ліцыній Валерыан Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Caesar Publius Licinius Valerianus Augustus
Імп. Цэзар Публій Ліцыній Эгнацій Галіен Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Publius Licinius Gallienus Augustus
256 Луцый Валерый Клаўдзій Ацылій Прысціліян Максім (у 2 раз)
Lucius Valerius Claudius Acilius Priscilianus Maximus
Марк Ацылій Глабрыон
Marcus Acilius Glabrio
257 Імп. Цэзар Публій Ліцыній Валерыан Аўгуст (у 4 раз)
Imp. Caesar Publius Licinius Valerianus Augustus
Імп. Цэзар Публій Ліцыній Эгнацій Галіен Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Caesar Publius Licinius Gallienus Augustus
258 Марк Нумій Туск
Marcus Nummius Tuscus
Мумій Бас
Mummius Bassus
259 Эміліян
Aemilianus
Бас
Bassus
260 Публій Карнелій Секуларый (у 2 раз)
Publius Cornelius Saecularis
Гай Юній Данат (у 2 раз)
Gaius Iunius Donatus
Галія Імп. Цэзар Марк Касіяній Лаціній Постум Аўгуст
Imp. Caesar Marcus Cassianius Latinius Postumus Augustus
Ганарацыян (?)
Honoratianus
261 Імп. Цэзар Публій Ліцыній Эгнацій Галіен Аўгуст (у 4 раз)
Imp. Caesar Publius Licinius Gallienus Augustus
Луцый Петроній Таўр Валусіян
Lucius Petronius Taurus Volusianus
Галія Імп. Цэзар Марк Касіяній Лаціній Постум Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Marcus Cassianius Latinius Postumus Augustus
Усход Імп. Цэзар Фульвій Макрыан Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Fulvius Macrianus Augustus
Імп. Цэзар Фульвій Квіет Аўгуст(у 2 раз?)
Imp. Caesar Fulvius Quietus Augustus
262 Імп. Цэзар Публій Ліцыній Эгнацій Галіен Аўгуст (у 5 раз)
Imp. Caesar Publius Licinius Gallienus Augustus
Мумій Фаўстыян
Mummius Faustianus
Галія Імп. Цэзар Марк Касіяній Лаціній Постум Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Caesar Marcus Cassianius Latinius Postumus Augustus
263 Марк Нумій Альбін (у 2 раз)
Marcus Nummius Albinus
Дэксцер
Dexter
264 Імп. Цэзар Публій Ліцыній Эгнацій Галіен Аўгуст (у 6 раз)
Imp. Caesar Publius Licinius Gallienus Augustus
Сатурнін
Saturninus
265 Ліцыній Валерыан (у 2 раз)
Licinius Valerianus
Луцыл
Lucillus
266 Імп. Цэзар Публій Ліцыній Эгнацій Галіен Аўгуст (у 6 раз)
Imp. Caesar Publius Licinius Gallienus Augustus
Сабініл
Sabinillus
267 Патэрн
Paternus
Аркесілай
Arcesilaus
Галія Імп. Цэзар Марк Касіяній Лаціній Постум Аўгуст (у 4 раз)
Imp. Caesar Marcus Cassianius Latinius Postumus Augustus
Марк Піавоній Віктарын
Marcus Piavonius Victorinus
268 Патэрн
Paternus
Марыніян
Marinianus
269 Імп. Цэзар Марк Аўрэлій Валерый Клаўдзій Аўгуст
Imp. Caesar Marcus Aurelius Claudius Augustus
Патэрн
Paternus
Галія Імп. Цэзар Марк Касіяній Лаціній Постум Аўгуст (у 5 раз)
Imp. Caesar Marcus Cassianius Latinius Postumus Augustus
270 Флавій Анціахіян (у 2 раз)
Flavius Antiochianus
Вірый Арфіт
Virius Orfitus
271 Імп. Цэзар Луцый Даміцый Аўрэліян Аўгуст
Imp. Caesar Lucius Domitius Aurelianus Augustus
Пампоній Бас (у 2 раз)
Pomponius Bassus
272 Ціт Флавій Пастумій Квіет
Titus Flavius Postumius Quietus
Юній Вельдумніян
Iunius Veldumnianus
Галія Імп. Цэзар Гай Пій Эзувій Тэтрык Аўгуст
Imp. Caesar Gaius Pius Esuvius Tetricus Augustus
273 Марк Клаўдзій Тацыт[1]
Marcus Claudius Tacitus
Юлій Плацыдзіян
Iulius Placidianus
Галія Імп. Цэзар Гай Пій Эзувій Тэтрык Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Gaius Pius Esuvius Tetricus Augustus
274 Імп. Цэзар Луцый Даміцый Аўрэліян Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Lucius Domitius Aurelianus Augustus
Капіталін
Capitolinus
Галія Імп. Цэзар Гай Пій Эзувій Тэтрык Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Caesar Gaius Pius Esuvius Tetricus Augustus
Гай Пій Эзувій Тэтрык Цэзар
Gaius Pius Esuvius Tetricus Caesar
275 Імп. Цэзар Луцый Даміцый Аўрэліян Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Caesar Lucius Domitius Aurelianus Augustus
Марцэлін
Marcellinus
276 Імп. Цэзар Марк Клаўдзій Тацыт Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Marcus Claudius Tacitus Augustus
Эміліян (у 2 раз)
Aemilianus
277 Імп. Цэзар Марк Аўрэлій Проб Аўгуст
Imp. Caesar Marcus Aurelius Probus Augustus
Паўлін
Paulinus
278 Імп. Цэзар Марк Аўрэлій Проб Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Probus Augustus
Вірый Луп (у 2 раз)
Virius Lupus
279 Імп. Цэзар Марк Аўрэлій Проб Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Probus Augustus
Ноній Патэрн (у 2 раз)
Quintus Clodius Hermogenianus Olybrius
280 Месала
Messalla
Грат
Gratus
281 Імп. Цэзар Марк Аўрэлій Проб Аўгуст (у 4 раз)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Probus Augustus
Гай Юній Ціберыян
Gaius Iunius Tiberianus
282 Імп. Цэзар Марк Аўрэлій Проб Аўгуст (у 5 раз)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Probus Augustus
Віктарын
Victorinus
283 Імп. Цэзар Марк Аўрэлій Кар Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Carus Augustus
Імп. Цэзар Марк Аўрэлій Карын Аўгуст
Imp. Caesar Marcus Aurelius Carinus Augustus
284
Захад
Імп. Цэзар Марк Аўрэлій Карын Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Carinus Augustus
Імп. Цэзар Марк Аўрэлій Нумерыан Аўгуст
Imp. Caesar Marcus Aurelius Numerianus Augustus
Усход[2] Імп. Цэзар Гай Аўрэлій Валерый Дыяклетыян Аўгуст
Imp. Caesar Gaius Aurelius Valerius Diocletianus Augustus
Луцый Цэзоній Авіній Манлій Руфініян Бас
Lucius Caesonius Ovinius Manlius Rufinianus Bassus
285[3] Імп. Цэзар Марк Аўрэлій Карын Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Carinus Augustus
Ціт Клаўдзій Марк Аўрэлій Арыстабул
Titus Claudius Aurelius Aristobulus
Імп. Цэзар Гай Аўрэлій Валерый Дыяклетыян Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Gaius Aurelius Valerius Diocletianus Augustus
286 Марк Юній Максім (у 2 раз)
Marcus Iunius Maximus
Вецый Аквілін
Vettius Aquilinus
287 Імп. Цэзар Гай Аўрэлій Валерый Дыяклетыян Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Caesar Gaius Aurelius Valerius Diocletianus Augustus
Імп. Цэзар Марк Аўрэлій Валерый Максіміян Аўгуст
Imp. Caesar Marcus Aurelius Valerius Maximianus Augustus
Брытанія Імп. Цэзар Марк Аўрэлій Маус. Караўзій Аўгуст
Imp. Caesar Marcus Aurelius Maus(aeus?) Carausius Augustus
288 Імп. Цэзар Марк Аўрэлій Валерый Максіміян Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Valerius Maximianus Augustus
Пампоній Январыан
Pomponius Ianuarianus
Брытанія Імп. Цэзар Марк Аўрэлій Мавс. Караўзій Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Maus(aeus?) Carausius Augustus
289 Луцый Рагоній Квінцыян
Lucius Ragonius Quintianus
Марк Магрый Бас
Marcus Magrius Bassus
Суфекты[4] Марк Умбрый Прым
Marcus Umbrius Primus
Ціт Флавій Каэліян
Titus Flavius Coelianus
Цэёній Прокул
Ceionius Proculus
Гельвій Клямент
Helvius Clemens
Флавій Дэцым
Flavius Decimus
Аніній Максім
(A?)ninius Maximus
Брытанія Імп. Цэзар Марк Аўрэлій Маус. Караўзій Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Maus(aeus?) Carausius Augustus
290 Імп. Цэзар Гай Аўрэлій Валерый Дыяклетыян Аўгуст (у 4 раз)
Imp. Caesar Gaius Aurelius Valerius Diocletianus Augustus
Імп. Цэзар Марк Аўрэлій Валерый Максіміян Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Valerius Maximianus Augustus
Брытанія Імп. Цэзар Марк Аўрэлій Маус. Караўзій Аўгуст (у 4 раз)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Maus(aeus?) Carausius Augustus
291 Гай Юній Ціберыян (у 2 раз)
Gaius Iunius Tiberianus
Касій Дыян
Cassius Dio
292 Афраній Ганібаліян
Afranius Hannibalianus
Юлій Асклепіядот
Iulius Asclepiodotus
293 Імп. Цэзар Гай Аўрэлій Валерый Дыяклетыян Аўгуст (у 5 раз)
Imp. Caesar Gaius Aurelius Valerius Diocletianus Augustus
Імп. Цэзар Марк Аўрэлій Валерый Максіміян Аўгуст (у 4 раз)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Valerius Maximianus Augustus
294 Гай Флавій Валерый Констанцый Цэзар
Flavius Valerius Constantius Caesar
Гай Галерый Валерый Максіміян Цэзар
Gaius Galerius Valerius Maximianus Caesar
295 Нумій Туск
Nummius Tuscus
Гай Аній Анулін
Gaius Annius Anullinus
296 Імп. Цэзар Гай Аўрэлій Валерый Дыяклетыян Аўгуст (у 6 раз)
Imp. Caesar Gaius Aurelius Valerius Diocletianus Augustus
Флавій Валерый Канстанцый Цэзар (у 2 раз)
Flavius Valerius Constantius Caesar
297 Імп. Цэзар Марк Аўрэлій Валерый Максіміян Аўгуст (у 5 раз)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Valerius Maximianus Augustus
Гай Галерый Валерый Максіміян Цэзар (у 2 раз)
Gaius Galerius Valerius Maximianus Caesar
298 Марк Юній Цэсоній Нікамах Аніцый Фаўст Паўлін (у 2 раз)
Marcus Iunius Caesonius Nicomachus Anicius Faustus Paulinus
Вірый Гал
Virius Gallus
299 Імп. Цэзар Гай Аўрэлій Валерый Дыяклетыян Аўгуст (у 7 раз)
Imp. Caesar Gaius Aurelius Valerius Diocletianus Augustus
Імп. Цэзар Марк Аўрэлій Валерый Максіміян Аўгуст (у 6 раз)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Valerius Maximianus Augustus
300 Флавій Валерый Канстанцый Цэзар (у 3 раз)
Flavius Valerius Constantius Caesar
Гай Галерый Валерый Максіміян Цэзар (у 3 раз)
Gaius Galerius Valerius Maximianus Caesar

IV стагоддзе[правіць | правіць зыходнік]

Год Першы консул Другі консул
301 Ціт Флавій Пастумій Ціцыян (у 2 раз)
Titus Flavius Postumius Titianus
Вірый Непацыян
Virius Nepotianus
302 Гай Флавій Валерый Канстанцый Цэзар (у 4 раз)
Flavius Valerius Constantius Caesar
Гай Галерый Валерый Максіміян Цэзар (у 4 раз)
Gaius Galerius Valerius Maximianus Caesar
303 Імп. Цэзар Гай Аўрэлій Валерый Дыяклетыян Аўгуст (у 8 раз)
Imp. Caesar Gaius Aurelius Valerius Diocletianus Augustus
Імп. Цэзар Марк Аўрэлій Валерый Максіміян Аўгуст (у 7 раз)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Valerius Maximianus Augustus
304 Імп. Цэзар Гай Аўрэлій Валерый Дыяклетыян Аўгуст (у 9 раз)
Imp. Caesar Gaius Aurelius Valerius Diocletianus Augustus
Імп. Цэзар Марк Аўрэлій Валерый Максіміян Аўгуст (у 8 раз)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Valerius Maximianus Augustus
305 Гай Флавій Валерый Канстанцый Цэзар (у 5 раз)
Flavius Valerius Constantius Caesar
Гай Галерый Валерый Максіміян Цэзар (у 5 раз)
Gaius Galerius Valerius Maximianus Caesar
306 Імп. Флавій Валерый Канстанцый Аўгуст (у 6 раз)
Imp. Caesar Flavius Valerius Constantius Augustus
Імп. Гай Галерый Валерый Максіміян Аўгуст (у 6 раз)
Imp. Caesar Gaius Galerius Valerius Maximianus Augustus
307
Рым[5]
Імп. Цэзар Гай Галерый Валерый Максіміян Аўгуст (у 7 раз)
Imp. Caesar Gaius Galerius Valerius Maximianus Augustus
Валерый Галерый Максімін Цэзар
Galerius Valerius Maximinus Caesar
Захад[6] Імп. Цэзар Гай Галерый Валерый Максіміян Аўгуст (у 7 раз)
Imp. Caesar Gaius Galerius Valerius Maximianus Augustus
Флавій Валерый Канстанцін Цэзар
Flavius Valerius Constantinus Caesar
Імп. Цэзар Марк Аўрэлій Валерый Максіміян Аўгуст (у 9 раз)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Valerius Maximianus Augustus
Флавій Валерый Канстанцін Цэзар
Flavius Valerius Constantinus Caesar
Усход[7] Імп. Цэзар Флавій Валерый Север Аўгуст
Imp. Caesar Flavius Valerius Severus Augustus
Валерый Галерый Максімін Цэзар
Galerius Valerius Maximinus Caesar
308[8] Гай Аўрэлій Галерый Дыяклетыян Аўгуст (у 10 раз)
Gaius Aurelius Valerius Diocletianus Augustus
Імп. Цэзар Гай Галерый Валерый Максіміян Аўгуст (у 7 раз)
Imp. Caesar Gaius Galerius Valerius Maximianus Augustus
Рым[9] Імп. Цэзар Марк Аўрэлій Валерый Максенцый Аўгуст
Imp. Caesar Marcus Aurelius Valerius Maxentius Augustus
Валерый Ромул
Valerius Romulus
309
Захад
Працяг кансулата Дыяклетыяна (у 10 раз) і Максіміяна (у 7 раз) Аўгустаў
Post consulatum Diocletiani X et Maximiani Augusti VII
Рым Імп. Цэзар Марк Аўрэлій Валерый Максенцый Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Valerius Maxentius Augustus
Валерый Ромул (у 2 раз)
Valerius Romulus
Усход[10] Імп. Цэзар Валерый Ліцыніян Ліцыній Аўгуст
Imp. Caesar Gaius Valerius Licinianus Licinius Augustus
Флавій Валерый Канстанцін Цэзар
Flavius Valerius Constantinus Caesar
310
Захад
Працяг кансулата Дыяклетыяна (у 10 раз) і Максіміяна (у 7 раз) Аўгустаў
II post consulatum Diocletiani X et Maximiani Augusti VII
Рым[11] Імп. Цэзар Марк Аўрэлій Валерый Максенцый Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Valerius Maxentius Augustus
Усход Тацій Андронік
Tatius Andronicus
Пампей Проб
Pompeius Probus
311[12] Імп. Цэзар Гай Галерый Валерый Максіміян Аўгуст (у 8 раз)
Imp. Caesar Gaius Galerius Valerius Maximianus Augustus
Імп. Цэзар Валерый Галерый Максімін Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Galerius Valerius Maximinus Augustus
Італія і Афрыка[13] Гай Цэёній Руфій Валузіян
Gaius Ceionius Rufius Volusianus
Арадзій Руфін
Aradius Rufinus
312[14] Імп. Цэзар Флавій Валерый Канстанцін Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus
Імп. Цэзар Валерый Ліцыніян Ліцыній Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Gaius Valerius Licinianus Licinius Augustus
Рым[15] Імп. Цэзар Марк Аўрэлій Валерый Максенцый Аўгуст (у 4 раз)
Imp. Caesar Marcus Aurelius Valerius Maxentius Augustus
313[16] Валерый Галерый Максімін Цэзар (у 3 раз)
Galerius Valerius Maximinus Caesar
Імп. Цэзар Флавій Валерый Канстанцін Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus
Імп. Цэзар Флавій Валерый Канстанцін Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus
Імп. Цэзар Валерый Ліцыніян Ліцыній Аўгуст (у 3 раз)[17]
Imp. Caesar Gaius Valerius Licinianus Licinius Augustus
314 Гай Цэёній Руфій Валузіян (у 2 раз)[18]
Gaius Ceionius Rufius Volusianus
Петроній Аніян
Petronius Annianus
315 Імп. Цэзар Флавій Валерый Канстанцін Аўгуст (у 4 раз)
Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus
Імп. Цэзар Валерый Ліцыніян Ліцыній Аўгуст (у 4 раз)
Imp. Caesar Gaius Valerius Licinianus Licinius Augustus
316 Антоній Цэцыній Сабін
Antonius Caecinius Sabinus
Гай Вецый Касіній Руфін
Vettius Rufinus
317[19] Авіній Галікан
Ovinius Gallicanus
Цэсоній Бас
Caesonius Bassus
318 Імп. Цэзар Валерый Ліцыніян Ліцыній Аўгуст (у 5 раз)
Imp. Caesar Gaius Valerius Licinianus Licinius Augustus
Флавій Юлій Крысп Цэзар
Flavius Iulius Crispus Caesars
319 Імп. Цэзар Флавій Валерый Канстанцін Аўгуст (у 5 раз)
Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus
Валерый Ліцыніян Ліцыній Цэзар
Valerius Licinianus Licinius Caesar
320 Імп. Цэзар Флавій Валерый Канстанцін Аўгуст (у 6 раз)
Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus
Флавій Клаўдзій Канстанцін Цэзар
Flavius Claudius Constantinus Caesar
321
Захад
Флавій Юлій Крысп Цэзар (у 2 раз)
Flavius Iulius Crispus Caesars
Флавій Клаўдзій Канстанцін Цэзар (у 2 раз)
Flavius Claudius Constantinus Caesar
Усход Імп. Цэзар Валерый Ліцыніян Ліцыній Аўгуст (у 6 раз)
Imp. Caesar Gaius Valerius Licinianus Licinius Augustus
Валерый Ліцыніян Ліцыній Цэзар (у 2 раз)
Valerius Licinianus Licinius Caesar
322
Захад
Петроній Прабіан
Petronius Probianus
Амній Аніцый Юліян
Amnius Anicius Iulianus
Усход[20] Працяг кансулата Ліцынія Аўгуста (у 6 раз) і Ліцынія Цэзара (у 2 раз)
Post consulatum Licinii Augusti VI et Licinii Caesaris II
323
Захад
Ацылій Север
Acilius Severus
Вецый Руфін
Vettius Rufinus
Усход Працяг кансулата Ліцынія Аўгуста (у 6 раз) і Ліцынія Цезара (у 2 раз)
II post consulatum Licinii Augusti VI et Licinii Caesaris II
324
Захад
Флавій Юлій Крысп Цэзар (у 3 раз)
Flavius Iulius Crispus Caesars
Флавій Клаўдзій Канстанцін Цэзар (у 3 раз)
Flavius Claudius Constantinus Caesar
Усход[21] Працяг кансулата Ліцынія Аўгуста (у 6 раз) і Ліцынія Цезара (у 2 раз)
II post consulatum Licinii Augusti VI et Licinii Caesaris II
Флавій Юлій Крысп Цэзар (у 3 раз)
Flavius Iulius Crispus Caesars
Флавій Клаўдзій Канстанцін Цэзар (у 3 раз)
Flavius Claudius Constantinus Caesar
325 Валерый Прокул[22]
Valerius Proculus
Секст Аніцый Фаўст Паўлін
Sextus Anicius Faustus Paulinus
суфект Юлій Юліян
Ionius Iulianus
326 Імп. Цэзар Флавій Валерый Канстанцін Аўгуст (у 7 раз)[23]
Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus
Флавій Юлій Канстанцый Цэзар
Flavius Iulius Constantius Caesar
327 Флавій Канстанцый
Flavius Constantius
Луцый Валерый Максім Басілій
Lucius Valerius Maximus Basilius
328[24] Флавій Январын
Flavius Ianuarinus
Вецый Юст
Vettius Iustus
329 Імп. Цэзар Флавій Валерый Канстанцін Аўгуст (у 8 раз)
Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus
Флавій Клаўдзій Канстанцін Цэзар (у 4 раз)
Flavius Claudius Constantinus Caesar
330 Флавій Галікан
Flavius Gallicanus
Аўрэлій Валерый Туліян Сімах
Aurelius Valerius Tullianus Symmachus
331 Юній Аній Бас
Iunius Annius Bassus
Флавій Аблабій
Flavius Ablabius
332 Луцый Папій Пакаціан
Lucius Papius Pacatianus
Мецылій Гіларыан
Mecilius Hilarianus
333 Флавій Юлій Далмацый
Flavius Iulius Dalmatius
Даміцый Зенафіл
Domitius Zenophilus
334 Флавій Аптат
Flavius Optatus
Амній Маній Цэзоній Нікамах Аніцый Паўлін Ганорый
Amnius Manius Caesonius Nicomachus Anicius Paulinus
335 Флавій Юлій Канстанцый
Flavius Iulius Constantius
Цэёній Руфій Альбін
Caeionius Rufius Albinus
336 Вірый Непацыян
Virius Nepotianus
Тэцый Факунд
Tettius Facundus
337 Флавій Феліціян
Flavius Felicianus
Фабій Ціцыян
Fabius Titianus
338[25] Флавій Урс
Flavius Ursus
Флавій Палемій
Flavius Polemius
339[26] Імп. Цэзар Флавій Юлій Канстанцый Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus
Імп. Цэзар Флавій Юлій Канстант Аўгуст
Imp. Caesar Flavius Iulius Constans Augustus
340 Септымій Аціндзін
Septimius Acindynus
Луцый Арадзій Валерый Прокул
Lucius Aradius Valerius Proculus
341 Флавій Антоній Марцэлін
Flavius Antonius Marcellinus
Петроній Пробін
Petronius Probinus
342 Імп. Цэзар Флавій Юлій Канстанцый Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus
Імп. Цэзар Флавій Юлій Канстант Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Flavius Iulius Constans Augustus
343 Марк Мецый Мумій Фурый Бабурый Цецыліян Плацыд
Marcus Maecius Memmius Furius Baburius Caecilianus Placidus
Флавій Ромул
Flavius Romulus
344
Захад
Флавій Даміцый Ляонцій
Flavius Domitius Leontius
Флавій Баноз[27]
Flavius Bonosus
Флавій Юлій Салюстый
Flavius Iulius Sallustius
Усход Флавій Даміцый Ляонцій
Flavius Domitius Leontius
Флавій Юлій Салюстый
Flavius Iulius Sallustius
345 Флавій Аманцій
Flavius Amantius
Марк Нумій Альбін Трытурый
Marcus Nummius Albinus Triturrius
346 Захад[28] Працяг кансулата Аманція і Альбіна
Post consulatum Amanti et Albini
Усход Імп. Цэзар Флавій Юлій Канстанцый Аўгуст (у 4 раз)
Imp. Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus
Імп. Цэзар Флавій Юлій Канстант Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Caesar Flavius Iulius Constans Augustus
347 Вулкацый Руфін
Vulcacius Rufinus
Флавій Евсевій
Flavius Eusebius
348 Флавій Філіп
Flavius Philippus
Флавій Салія
Flavius Salia
349 Ульпій Ліменій
Ulpius Limenius
Аконій Катулін Філаматый
Aconius Catullinus Philomathius
350 Флавій Сергій
Flavius Sergius
Флавій Нігрыніян
Flavius Nigrinianus
351
Захад
Імп. Цэзар Флавій Магн Магненцый Аўгуст
Imp. Caesar Magnus Magnentius Augustus
Гаізон
Gaiso
Усход Працяг кансулата Сергія і Нігрыніяна
Post consulatum Sergii et Nigriniani
352
Захад
Магн Дэцэнцый Цэзар
Magnus Decentius Caesar
Павел
Paulus
Усход Імп. Цэзар Флавій Юлій Канстанцый Аўгуст (у 5 раз)
Imp. Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus
Флавій Клаўдзій Канстанцый Цэзар
Flavius Claudius Constantius Caesar
353[29] Імп. Цэзар Флавій Юлій Канстанцый Аўгуст (у 6 раз)
Imp. Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus
Флавій Клаўдзій Канстанцый Цэзар (у 2 раз)
Flavius Claudius Constantius Caesar
354 Імп. Цэзар Флавій Юлій Канстанцый Аўгуст (у 7 раз)
Imp. Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus
Флавій Клаўдзій Канстанцый Цэзар (у 3 раз)
Flavius Claudius Constantius Caesar
355 Флавій Арбіцыён
Fllavius Arbitio
Квінт Флавій Месій Эгнацый Лаліян
Quintus Flavius Maesius Egnatius Lollianus
356 Імп. Цэзар Флавій Юлій Канстанцый Аўгуст (у 8 раз)
Imp. Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus
Флавій Клаўдзій Юліян Цэзар
Flavius Claudius Iulianus Caesar
357 Імп. Цэзар Флавій Юлій Канстанцый Аўгуст (у 9 раз)
Imp. Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus
Флавій Клаўдзій Юліян Цэзар (у 2 раз)
Flavius Claudius Iulianus Caesar
358 Цензорый Даціан
Censorius Datianus
Нерацый Церэал
Naeratius Cerealis
359 Флавій Яўсевій
Flavius Eusebius
Флавій Гіпацій
Flavius Hypatius
360 Імп. Цэзар Флавій Юлій Канстанцый Аўгуст (у 10 раз)
Imp. Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus
Флавій Клаўдзій Юліян Цэзар (у 3 раз)
Flavius Claudius Iulianus Caesar
361 Флавій Таўр
Flavius Taurus
Флавій Флорэнцый
Flavius Florentius
362 Клаўдзій Мамерцін
Claudius Mamertinus
Флавій Нявіта
Flavius Nevitta
363 Імп. Цэзар Флавій Клаўдзій Юліян Аўгуст (у 4 раз)
Imp. Caesar Flavius Claudius Iulianus Augustus
Флавій Салюстый
Flavius Sallustius
364 Імп. Цэзар Флавій Іовіян Аўгуст
Imp. Caesar Flavius Iovianus Augustus
Флавій Вараніян
Flavius Varronianus
365 Імп. Цэзар Флавій Валентыніян Аўгуст
Imp. Caesar Flavius Valentinianus Augustus
Імп. Цэзар Флавій Валент Аўгуст
Imp. Caesar Flavius Valens Augustus
366 Флавій Грацыян
Flavius Gratianus
Дагалайф
Dagalaifus
367 Флавій Лупіцын
Flavius Lupicinus
Флавій Іавін
Flavius Iovinus
368 Імп. Цэзар Флавій Валентыніян Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Flavius Valentinianus Augustus
Імп. Цэзар Флавій Валент Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Flavius Valens Augustus
369 Флавій Валентыніян Галат
Flavius Valentinianus Galates
Флавій Віктор
Flavius Victor
370 Імп. Цэзар Флавій Валентыніян Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Caesar Flavius Valentinianus Augustus
Імп. Цэзар Флавій Валент Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Caesar Flavius Valens Augustus
371 Імп. Цэзар Флавій Грацыян Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Flavius Gratianus Augustus
Секст Клаўдзій Петроній Проб
Sextus Claudius Petronius Probus
372 Даміцый Мадэст
Domitius Modestus
Флавій Арынфей
Flavius Arintheus
373 Імп. Цэзар Флавій Валентыніян Аўгуст (у 4 раз)
Imp. Caesar Flavius Valentinianus Augustus
Імп. Цэзар Флавій Валент Аўгуст (у 4 раз)
Imp. Caesar Flavius Valens Augustus
374 Імп. Цэзар Флавій Грацыян Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Caesar Flavius Gratianus Augustus
Флавій Эквіцый
Flavius Equitius
375[30] Працяг кансулата Грацыяна Аўгуста (у 3 раз) і Эквіція
Post consulatum Gratiani Augusti III et Equiti
376 Імп. Цэзар Флавій Валент Аўгуст (у 5 раз)
Imp. Caesar Flavius Valens Augustus
Імп. Цэзар Флавій Валентыніян Малодшы Аўгуст
Imp. Caesar Valentinianus Iunior Augustus
377 Імп. Цэзар Флавій Грацыян Аўгуст (у 4 раз)
Imp. Caesar Flavius Gratianus Augustus
Флавій Мерабаўд
Flavius Merobaudes
378 Імп. Цэзар Флавій Валент Аўгуст (у 6 раз)
Imp. Caesar Flavius Valens Augustus
Імп. Цэзар Флавій Валентыніян Малодшы Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Valentinianus Iunior Augustus
379 Дэцым Магн Аўзоній
Decimius Magnus Ausonius
Квінт Клодзій Гермагеніян Алібрый
Quintus Clodius Hermogenianus Olybrius
380 Імп. Цэзар Флавій Грацыян Аўгуст (у 5 раз)
Imp. Caesar Flavius Gratianus Augustus
Імп. Цэзар Флавій Феадосій Аўгуст
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
381[31] Флавій Сіагрый
Flavius Syagrius
Флавій Яўхерый
Flavius Eucherius
382 Флавій Клаўдзій Антоній
Flavius Claudius Antonius
Флавій Афраній Сіагрый
Flavius Afranius Syagrius
383[32] Імп. Цэзар Флавій Феадосій Аўгуст
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
Флавій Мерабаўд (у 2 раз)
Flavius Merobaudes
ці Флавій Мерабаўд (у 2 раз)
Flavius Merobaudes
Флавій Сатурнін
Flavius Saturninus
384
Галія[33]
Імп. Цэзар Флавій Магн Максім Аўгуст
Imp. Caesar Magnus Maximus Augustus
Рым і Усход Флавій Рыхомер
Flavius Ricomer
Флавій Кляарх
Flavius Clearchus
385 Імп. Цэзар Флавій Аркадзій Аўгуст
Imp. Caesar Flavius Arcadius Augustus
Флавій Баўтон[34]
Flavius Bauto
386 Флавій Ганорый
Flavius Honorius
Флавій Яводзій
Flavius Euodius
387 Імп. Цэзар Флавій Валентыніян Малодшы Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Caesar Valentinianus Iunior Augustus
Флавій Яўтропій
Flavius Eutropius
388
Захад[35]
Імп. Цэзар Флавій Магн Максім Аўгуст
Imp. Caesar Magnus Maximus Augustus
Усход Імп. Цэзар Флавій Феадосій Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
Матэрн Кінегій
Maternus Cynegius
389 Флавій Цімасій
Flavius Timasius
Флавій Прамот
Flavius Promotus
390 Імп. Цэзар Флавій Валентыніян Малодшы Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Caesar Valentinianus Iunior Augustus
Флавій Неатэрый
Flavius Neoterius
391[36] Флавій Яўтолмій Тацыян
Flavius Eutolmius Tatianus
Квінт Аўрэлій Сімах
Quintus Aurelius Symmachus
392 Імп. Цэзар Флавій Аркадзій Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Flavius Arcadius Augustus
Флавій Руфін
Flavius Rufinus
393
Захад[37]
Імп. Цэзар Флавій Феадосій Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
Імп. Цэзар Флавій Яўгеній Аўгуст
Imp. Caesar Flavius Eugenius Augustus
Усход Імп. Цэзар Флавій Феадосій Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
Флавій Абунданцый
Flavius Abundantius
394
Захад
Вірый Нікамах Флавіан[38]
Virius Nicomachus Flavianus
Усход Імп. Цэзар Флавій Аркадзій Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Caesar Flavius Arcadius Augustus
Імп. Цэзар Флавій Ганорый Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
395 Флавій Аніцый Гермагеніян Алібрый
Flavius Anicius Hermogenianus Olybrius
Флавій Аніцый Прабін
Flavius Anicius Probinus
В 395 годзе імперыя канчаткова падзелена, адзін консул назначаецца на Усходзе (У), адзін — на Захадзе (З).
Першы конул Другі консул
396 Імп. Цэзар Флавій Аркадзій Аўгуст (у 4 раз) (У)
Imp. Caesar Flavius Arcadius Augustus
Імп. Цэзар Флавій Ганорый Аўгуст (у 3 раз) (З)
Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
397 Флавій Цэзарый (У)
Flavius Caesarius
Ноній Ацік (З)
Nonius Atticus
398 Імп. Цэзар Флавій Ганорый Аўгуст (у 4 раз) (З)
Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
Флавій Яўціхіян (У)
Fllavius Eutychianus
399[39]
Захад
Флавій Малій Феадор
Flavius Mallius Theodorus
Усход Евтропій (У)
Eutropius
Флавій Малій Феадор (З)
Flavius Mallius Theodorus
400[40]
Захад
Флавій Сціхон (З)
Flavius Stilicho
Усход Флавій Сціхон
Flavius Stilicho
Флавій Аўрэліян (У)
Flavius Aurelianus

V стагоддзе[правіць | правіць зыходнік]

Год Першы консул Другі консул
401 Флавій Вінцэнцій (З)
Flavius Vincentius
Флавій Фравіта (У)
Flavius Fravitta
402 Імп. Цэзар Флавій Аркадзій Аўгуст (у 5 раз) (У)
Imp. Caesar Flavius Arcadius Augustus
Імп. Цэзар Флавій Ганорый Аўгуст (у 5 раз) (З)
Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
403 Імп. Цэзар Флавій Феадосій Аўгуст (У)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
Флавій Румарыд (З)
Flavius Rumoridus
404
Захад[41]
Імп. Цэзар Флавій Ганорый Аўгуст (у 6 раз) (З)
Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
Усход Імп. Цэзар Флавій Ганорый Аўгуст (у 6 раз) (З)
Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
Арысценет (У)
Aristaenetus
405 Флавій Сціхон (у 2 раз) (З)
Flavius Stilicho
Флавій Анфемій (У)
Flavius Anthemius
406 Імп. Цэзар Флавій Аркадзій Аўгуст (у 6 раз) (У)
Imp. Caesar Flavius Arcadius Augustus
Флавій Аніцый Петроній Проб (З)
Flavius Anicius Petronius Probus
407 Імп. Цэзар Флавій Ганорый Аўгуст (у 7 раз) (З)
Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
Імп. Цэзар Флавій Феадосій Аўгуст (у 2 раз) (У)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
408 Аніцый Авхеній Бас (З)
Anicius Auchenius Bassus
Флавій Фціп (У)[42]
Flavius Philippus
409 Імп. Цэзар Флавій Ганорый Аўгуст (у 8 раз) (З)
Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
Імп. Цэзар Флавій Феадосій Аўгуст (у 3 раз) (У)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
Галія Імп. Цэзар Флавій Ганорый Аўгуст (у 8 раз)
Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
Імп. Цэзар Флавій Клаўдзій Канстанцін Аўгуст
Imp. Caesar Flavius Claudius Constantinus Augustus
410[43]
Захад
Працяг кансулата Гонорыя (у 8 раз) і Феадосія Аўгустаў
Post consulatum Honorii VIII et Theodosii III Augustii
Варан (У)
Varanes
Рым Цэртул
Tertullus
Усход Варан (У)
Varanes
411
Захад[44]
Працяг кансулата Варана
post consulatum Varanae
Імп. Цэзар Флавій Феадосій Аўгуст (у 4 раз) (У)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
Усход Імп. Цэзар Флавій Ганорый Аўгуст (у 9 раз)
Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
Імп. Цэзар Флавій Феадосій Аўгуст (у 4 раз) (У)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
412[45]
Захад
Імп. Цэзар Флавій Ганорый Аўгуст (у 9 раз)
Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
Імп. Цэзар Флавій Феадосій Аўгуст (у 5 раз) (У)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
Усход Імп. Цэзар Флавій Феадосій Аўгуст (у 5 раз) (У)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
413
Захад[46]
Іракліян
Heraclianus
Усход Флавій Луцый[47]
Flavius Lucius
414 Флавій Канстанцый (З)
Flavius Constantius
Флавій Канстант[48] (У)
Flavius Constans
415 Імп. Цэзар Флавій Ганорый Аўгуст (у 10 раз) (З)
Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
Імп. Цэзар Флавій Феадосій Аўгуст (у 6 раз) (У)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
416 Імп. Цэзар Феадосій Аўгуст (у 7 раз) (У)
Imp. CaesarFlavius Theodosius Augustus
Флавій Юній Кварт Паладзій (З)
Flavius Iunius Quartus Palladius
417 Імп. Цэзар Флавій Ганорый Аўгуст (у 11 раз) (З)
Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
Флавій Канстанцый (у 2 раз) (З)
Flavius Constantius
418 Імп. Цэзар Флавій Ганорый Аўгуст (у 12 раз) (З)
Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
Імп. Цэзар Феадосій Аўгуст (у 8 раз) (У)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
419 Флавій Манаксій (У)
Flavius Monaxius
Флавій Плінта (У)
Flavius Plinta
420 Імп. Цэзар Феадосій Аўгуст (у 9 раз) (У)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
Флавій Канстанцый (у 3 раз)[49] (З)
Flavius Constantius
421[50]
Захад
Флавій Юлій Агрыкола (З)
Flavius Julius Agricola
Флавій Яўстафій (У)
Flavius Eustathius
Усход Флавій Яўстафій (У)
Flavius Eustathius
Флавій Юлій Агрыкола (З)
Flavius Julius Agricola
422 Імп. Цэзар Флавій Ганорый Аўгуст (у 13 раз) (З)
Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
Імп. Цэзар Феадосій Аўгуст (у 10 раз) (У)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
423
Захад
Флавій Авіт Марыніян (З)
Flavius Avitus Marinianus
Флавій Асклепіядот (У)
Flavius Asclepiodotus
Усход Флавій Асклепіядот (У)
Flavius Asclepiodotus
Флавій Авіт Марыніян (З)
Flavius Avitus Marinianus
424[51]
Захад
Флавій Касцін (З)
Flavius Castinus
Усход Флавій Віктар (У)
Flavius Victor
425
Захад
Імп. Цэзар Іаан Аўгуст (З)
Imp. Caesar Iohannes Augustus
Імп. Цэзар Феадосій Аўгуст (у 11 раз) (У)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
Плацідзій Валентыніян Цэзар
Placidus Valentinianus Caesar
426 Імп. Цэзар Феадосій Аўгуст (у 12 раз) (У)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
Імп. Цэзар Плацідзій Валентыніян Аўгуст (у 2 раз) (З)
Imp. Caesar Placidus Valentinianus Augustus
427 Флавій Гіерый
Flavius Hierius
Флавій Ардавур
Flavius Ardaburius
428 Флавій Фелікс
Flavius Felix
Флавій Таўр
Flavius Taurus
429 Флавій Флорэнцый
Flavius Florentius
Флавій Дыянісій
Flavius Dionysius
430 Імп. Цэзар Феадосій Аўгуст (у 13 раз) (У)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
Імп. Цэзар Плацідзій Валентыніян Аўгуст (у 3 раз) (З)
Imp. Caesar Placidus Valentinianus Augustus
431 Флавій Аніцый Аўхеній Бас
Flavius Anicius Auchenius Bassus
Флавій Анціох
Flavius Antiochus
432 Флавій Аэцый
Flavius Aetius
Флавій Валерый
Flavius Valerius
433 Імп. Цэзар Феадосій Аўгуст (у 14 раз) (У)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
Флавій Петроній Максім
Flavius Petronius Maximus
434 Флавій Ардабурый Аспар
Flavius Ardaburius Asparus
Флавій Арэабінд
Flavius Areobindus
435 Імп. Цэзар Феадосій Аўгуст (у 15 раз) (У)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
Імп. Цэзар Плацідзій Валентыніян Аўгуст (у 4 раз) (З)
Imp. Caesar Placidus Valentinianus Augustus
436 Флавій Анцемій Ісідор
Flavius Anthemius Isidorus
Флавій Сенатар
Flavius Senator
437 Флавій Аэцый (у 2 раз)
Flavius Aetius
Флавій Сігісвульт
Flavius Sigisvultus
438 Імп. Цэзар Феадосій Аўгуст (у 16 раз) (У)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
Аніцый Ацылій Глабрыон Фаўст
Anicius Acilius Glabrio Faustus
439 Імп. Цэзар Феадосій Аўгуст (у 17 раз) (У)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
Флавій Фест
Flavius Festus
440 Імп. Цэзар Плацідзій Валентыніян Аўгуст (у 5 раз) (З)
Imp. Caesar Placidus Valentinianus Augustus
Флавій Анатолій
Flavius Anatolius
441 Флавій Таўр Сялеўк Кір (без калегі)
Flavius Taurus Seleucus Cyrus
442 Флавій Дыаскор
Flavius Dioscorus
Флавій Яўдоксій
Flavius Eudoxius
443 Флавій Петроній Максім (у 2 раз)
Flavius Petronius Maximus
Флавій Пацерый
Flavius Paterius
444 Імп. Цэзар Феадосій Аўгуст (у 18 раз) (У)
Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
Флавій Цэціна Дэцый Агінацій Альбін
Flavius Caecina Decius Aginatius Albinus
445 Імп. Цэзар Плацідзій Валентыніян Аўгуст (у 6 раз) (З)
Imp. Caesar Placidus Valentinianus Augustus
Флавій Ном
Flavius Nomus
446 Флавій Аэцый (у 3 раз)
Flavius Aetius
Квінт Аўрэлій Сімах
Quintus Aurelius Symmachus
447 Флавій Калепій
Flavius Calepius
Флавій Ардабурый Юніёр
Flavius Ardaburius Iunior
448 Флавій Руфій Прэцэкстат Постуміян
Flavius Rufius Praetextatus Postumianus
Флавій Зянон
Flavius Zeno
449 Флавій Асцірый
Flavius Astyrius
Флавій Фларэнцый Раман Пратаген
Flavius Flor(entius?) Romanus Protogenes
450 Імп. Цэзар Плацідзій Валентыніян Аўгуст (у 7 раз) (З)
Imp. Caesar Placidus Valentinianus Augustus
Генадзій Авіен
Gennadius Avienus
451 Імп. Цэзар Маркіан Аўгуст
Imp. Caesar Marcianus Augustus
Валерый Фальтоній Адэльфій
Valerius Faltonius Adelfius
452 Флавій Бас Геркулан
Flavius Bassus Herculanus
Флавій Спарацый
Flavius Sporacius
453 Флавій Руфій Апцыон
Flavius (Rufius?) Opilio
Флавій Іаан Вінкамал
Flavius Iohannes Vincomalus
454 Флавій Аэцый
Flavius Aetius
Флавій Студзій
Flavius Studius
455 Імп. Цэзар Плацідзій Валентыніян Аўгуст (у 8 раз) (З)
Imp. Caesar Placidus Valentinianus Augustus
Флавій Пракопій Анцемій
Flavius Procopius Anthemius
456 Імп. Цэзар Епархій Авіт Аўгуст
Imp. Caesar Eparchius Avitus Augustus
Флавій Іаан
Flavius Iohannes
Флавій Варан
Flavius Varanes
457 Флавій Канстанцін
Flavius Constantinus
Флавій Руф
Flavius Rufus
458 Імп. Цэзар Юлій Маёрыан Аўгуст
Imp. Caesar Iulius Maiorianus Augustus
Імп. Цэзар Леў Аўгуст
Imp. Caesar Leo Augustus
459 Флавій Рыцымер
Flavius Ricimerus
Флавій Юлій Патрыцый
Flavius Iulius Patricius
460 Флавій Магн
Flavius Magnus
Флавій Апалоній
Flavius Apollonius
461 Флавій Северын
Flavius Severinus
Флавій Дагалайф
Flavius Dagalaifus
462 Імп. Цэзар Лівій Север Аўгуст
Imp. Caesar Libius Severus Augustus
Імп. Цэзар Леў Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Leo Augustus
463 Флавій Цэціна Дэцый Базцый
Flavius Caecina Decius Basilius
Флавій Вівіан
Flavius Vivianus
464 Флавій Русціцый
Flavius Rusticius
Флавій Аніцый Алібрый
Flavius Anicius Olybrius
465 Флавій Гермянерык
Flavius Hermenericus
Флавій Васіліск
Flavius Basiliscus
466 Імп. Цэзар Леў Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Caesar Leo Augustus
Тацыян Галіен
Tatianus (Gallien)
467 Флавій Пузей
Flavius Pusaeus
Флавій Іаан
Flavius Iohannes
468 Імп. Цэзар Пракопій Анцемій Аўгуст (у 2 раз, без калегі)
Imp. Caesar Procopius Anthemius Augustus
469 Флавій Маркіан
Flavius Marcianus
Флавій Зянон
Flavius Zeno
470 Флавій Месій Феб Север
Flavius Messius Phoebus Severus
Флавій Іардан
Flavius Iordanes
471 Імп. Цэзар Леў Аўгуст (у 4 раз)
Imp. Caesar Leo Augustus
Цэлій Аконій Прабіан
Caelius Aconius Probianus
472 Флавій Руфій Пастумій Фест
Flavius Rufius Postumius Festus
Флавій Маркіан
Flavius Marcianus
473 Імп. Цэзар Леў Аўгуст (у 5 раз, без калегі)
Imp. Caesar Leo Augustus
474 Імп. Цэзар Леў Юніёр Аўгуст (без калегі)
Imp. Caesar Leo Iunior Augustus
475 Імп. Цэзар Зянон Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Zeno Augustus
Працяг кансулата Льва Юніёра Аўгуста
Post consulatum Leonis Iunioris Augusti
476 Імп. Цэзар Васіліск Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Basiliscus Augustus
Флавій Армат
Flavius Armatus
477 Працяг кансулата Васіліска (у 2 раз) і Армата
Post consulatum Basilisci Augusti II et Armati
478 Іл (без калегі)
Illus
479 Імп. Цэзар Зянон Аўгуст (у 3 раз, без калегі)
Imp. Caesar Zeno Augustus
480 Флавій Цэціна Дэцый Максім Базцій Юніёр (без калегі)
Flavius Caecina Decius Maximus Basilius Iunior
481 Руфій Ахцый Мецый Плацід (без калегі)
Rufius Achilius Maecius Placidus
482 Северын Юніёр
Severinus Iunior
Флавій Апалій Іл Тракунд
Flavius Appalius Illus Trocundes
483 Аніцый Ацылій Агінанцый Фаўст Юніёр
Anicius Acilius Aginantius Faustus Iunior
Працяг кансулата Тракунда
Post consulatum Trocundis
484 Дэцый Марый Венанцый Базцый
Decius Marius Venantius Basilius
Флавій Тэадорых
Flavius Theodericus
485 Квінт Аўрэлій Мемій Сімах Юніёр
Quintus Aurelius Memmius Symmachus Iunior
Працяг кансулата Тэадорыха
Post consulatum Theoderici
486 Цэціна Маворцый Базцій Дэцый Юніёр
Caecina Mavortius Basilius Decius Iunior
Флавій Лангін
Flavius Longinus
487 Манлій Баэцый
Manlius Boethius
Працяг кансулата Лангіна
Post consulatum Longini
488 Клаўдзій Юлій Эклезій Дынамій
Claudius Iulius Ecclesius Dynamius
Руфій Ахцый Сівідзій
Rufius Achilius Sividius
489 Петроній Пробін
Petronius Probinus
Флавій Еўсевій
Flavius Eusebius
490 Флавій Аніцый Проб Фаўст Юніёр
Flavius Anicius Probus Faustus Iunior
Флавій Лангін (у 2 раз)
Flavius Longinus
491 Флавій Алібрый Юніёр (без калегі)
Flavius Olybrius Iunior
492 Імп. Цэзар Анастасій Аўгуст
Imp. Caesar Anastasius Augustus
Флавій Руф
Flavius Rufus
493 Флавій Фаўст Альбін Юніёр
Flavius (Faustus?) Albinus Iunior
Флавій Еўсевій (у 2 раз)
Flavius Eusebius
494 Флавій Турцый Руфій Апраніян Астэрый
Flavius Turcius Rufius Apronianus Asterius
Флавій Прэзідзій
Flavius Praesidius
495 Флавій Віятар (без калегі)
Flavius Viator
496 Флавій Павел
Flavius Paulus
Працяг кансулата Віятара
Post consulatum Viatoris
497 Імп. Цэзар Анастасій Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Anastasius Augustus
Працяг кансулата Віятара
II post consulatum Viatoris
498 Флавій Паўлін
Flavius Paulinus
Іаан Скіфа
Iohannes Scytha
499 Флавій Іаан
Flavius Iohannes qui et Gibbus
Працяг кансулата Паўліна
Post consulatum Paulini
500 Флавій Патрыцый
Flavius Patricius
Флавій Гіпацій
Flavius Hypatius

VI стагоддзе[правіць | правіць зыходнік]

Год Першы консул Другі консул
501 Флавій Авіен Юніёр
Flavius Avienus Iunior
Флавій Пампей
Flavius Pompeius
502 Руфій Фаўст Авіен Юніёр
Rufius Magnus Faustus Avienus Iunior
Флавій Проб
Flavius Probus
503 Флавій Валузіян
Flavius Volusianus
Флавій Дэксікрат
Flavius Dexicrates
504 Флавій Руфій Петроній Нікамах Цэцег (без калегі)
Flavius Rufius Petronius Nicomachus Cethegus
505 Флавій Феадор
Flavius Theodorus
Флавій Сабініян
Flavius Sabinianus
506 Флавій Янодзій Месала
Flavius Ennodius Messala
Флавій Арэабінд Дагалайф
Flavius Areobindus Dagalaifus Areobindus
507 Імп. Цэзар Анастасій Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Caesar Anastasius Augustus
Венанцій Юніёр
Venantius Iunior
508 Базцый Венанцій Юніёр
Basilius Venantius Iunior
Флавій Цэлер
Flavius Celer
509 Флавій Інпартун Юніёр (без калегі)
Flavius Inportunus Iunior
510 Аніцый Манлій Северын Баэцый Юніёр (без калегі)
Anicius Manlius Severinus Boethius Iunior
511 Флавій Аркадзій Плацыд Магн Фелікс
Flavius Arcadius Placidus Magnus Felix
Флавій Сякундзін
Flavius Secundinus
512 Флавій Павел
Flavius Paulus
Флавій Масхіан
Flavius Moschianus
513 Флавій Проб
Flavius Probus
Флавій Таўр Клемянцін Армоній Клемянцін
Flavius Taurus Clementinus Armonius Clementinus
514 Флавій Магн Аўрэлій Касіадор Сенатар (без калегі)
Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator
515 Флавій Фларэнцый
Flavius Florentius
Флавій Пракопій Анцемій
Flavius Procopius Anthemius
516 Флавій Петр (без калегі)
Flavius Petrus
517 Флавій Агапіт
Flavius Agapitus
Флавій Анастасій Павел Проб Сабініян Пампей Анастасій
Flavius Anastasius Paulus Probus Sabinianus Pompeius Anastasius
518 Флавій Анастасій Павел Проб Мосхіан Проб Магн
Flavius Anastasius Paulus Probus Moschianus Probus Magnus
Працяг кансулата Агапіта
Post consulatum Agapiti
519 Імп. Цэзар Юсцін Аўгуст
Imp. Caesar Iustinus Augustus
Флавій Яўтарык Цыліка
Flavius Eutharicus Cillica
520 Флавій Русцік
Flavius Rusticius
Флавій Віталіян
Flavius Vitalianus
521 Флавій Петр Сабацій Юстыніян
Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus
Флавій Валерый
Flavius Valerius
522 Флавій Сімах
Flavius Symmachus
Флавій Баэцый
Flavius Boethius
523 Флавій Аніцый Максім (без калегі)
Flavius Anicius Maximus
524 Імп. Цэзар Юсцін Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Iustinus Augustus
Флавій Венанцій Апцыон
Flavius Venantius Opilio
525 Флавій Проб Юніёр
Flavius Probus Iunior
Флавій Феадор Філаксен Сацерых Філаксен
Flavius Theodorus Philoxenus Soterichus Philoxenus
526 Флавій Аніцый Алібрый Юніёр (без калегі)
Flavius Anicius Olybrius Iunior
527 Вецый Агорый Базцый Маворцый (без калегі)
Vettius Agorius Basilius Mavortius
528 Імп. Цэзар Юстыніян Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Iustinianus Augustus
Працяг кансулата Маворцыя
Post consulatum Mavortii
529 Флавій Дэцый Юніёр
Flavius Decius Iunior
Працяг кансулата Маворція
II post consulatum Mavortii
530 Флавій Лампадзій
Flavius Lampadius
Флавій Руфій Генадзій Проб Арэст
Flavius Rufius Gennadius Probus Orestes
531 Працяг кансулата Лампадзія і Арэста
Post consulatum Lampadii et Orestis
532 Працяг кансулата Лампадзія і Арэста
II post consulatum Lampadii et Orestis
533 Імп. Цэзар Юстыніян Аўгуст (у 3 раз)
Imp. Caesar Iustinianus Augustus
Працяг кансулата Лампадзія і Арэста
III post consulatum Lampadii et Orestis
534 Імп. Цэзар Юстыніян Аўгуст (у 4 раз)
Imp. Caesar Iustinianus Augustus
Флавій Дэцый Паўлін Юніёр
Flavius Decius Paulinus Iunior
535 Флавій Велізарый
Flavius Belisarius
Працяг кансулата Паўліна
Post consulatum Paulini
536 Працяг кансулата Велізарыя
Post consulatum Belisarii
Працяг кансулата Паўліна
II post consulatum Paulini
537 Працяг кансулата Велізарыя
II post consulatum Belisarii
Працяг кансулата Паўліна
III post consulatum Paulini
538 Флавій Іаан Арыентал
Flavius Iohannes Orientalis
Працяг кансулата Паўліна
IV post consulatum Paulini
539 Флавій Стратэгій Апіон Стратэгій Апіон
Flavius Strategius Apio Strategius Apio
Працяг кансулата Іаана
Post consulatum Iohannis
Працяг кансулата Паўліна
V post consulatum Paulini
540 Флавій Марыан Петр Феадор Валянцін Русцік Бараід Герман Юсцін
Flavius Mar(ianus?) Petrus Theodorus Valentinus Rusticius Boraides Germanus Iustinus
Працяг кансулата Іаана
II post consulatum Iohannis
Працяг кансулата Паўліна
VI post consulatum Paulini
541 Флавій Аніцый Фаўст Альбін Васцый Юніёр
Flavius Anicius Faustus Albinus Basilius Iunior
Працяг кансулата Юсціна
Post consulatum Iustini
Працяг кансулата Паўліна
VII post consulatum Paulini
542565 Працяг кансулата Васцыя
Post consulatum Basilii
566 Імп. Цэзар Юсцін Аўгуст
Imp. Caesar Iustinus Augustus
567 Працяг кансулата Юсціна Аўгуста
Post consulatum Iustini Augusti
568 Імп. Цэзар Юсцін Аўгуст (у 2 раз)
Imp. Caesar Iustinus Augustus
569578 Працяг кансулата Юсціна Аўгуста
II post consulatum Iustini Augusti
579 Імп. Цэзар Тыберый Канстанцін Аўгуст
Imp. Caesar Tiberius Constantinus Augustus
580582 Працяг кансулата Тыберыя Канстанціна Аўгуста
Post consulatum Tiberii Constantini Augusti
583 Імп. Цэзар Маўрыкій Тыберый Аўгуст
Imp. Caesar Mauricius Tiberius Augustus
584602 Працяг кансулата Маўрыкія Ціберыя Аўгуста
Post consulatum Mauricii Tiberii Augusti

VII стагоддзе[правіць | правіць зыходнік]

Год Першы консул Другі консул
603 Імп. Цэзар Флавій Фака Аўгуст
Imp. Caesar Flavius Focas Augustus
604610 Працяг кансулата Фокі Аўгуста
Post consulatum Focae Augusti
611 Імп. Цэзар Флавій Іраклій Аўгуст
Imp. Caesar Flavius Heraclius Augustus
612638 Працяг кансулата Іраклія Аўгуста
Post consulatum Heraclii Augusti
639 Імп. Цэзар Флавій Іраклій Аўгуст (у 2 раз)[52]
Imp. Caesar Flavius Heraclius Augustus
640641 Працяг кансулата Іраклія Аўгуста
II post consulatum Heraclii Augusti
642 Імп. Цэзар Флавій Канстант Аўгуст
Imp. Caesar Flavius Constantinus Augustus
643668 Працяг кансулата Канстанта Аўгуста
Post consulatum Constantini Augusti
686 Імп. Цэзар Флавій Юстыніян Аўгуст[53]
Imp. Caesar Flavius Justinianus Augustus
687695 Працяг кансулата Юстыніяна Аўгуста
Post consulatum Justiniani Augusti

Зноскі

 1. Магчыма, консулам быў не Марк Клаўдзій Тацыт, будучы імператар, а Аўл Цэціна Тацыт.
 2. У Велікоднай хроніцы Дыяклетыян і Бас значацца паміж консуламі 283 і 284 года. З гэтага некаторыя даследчыкі робяць выснову, што яны былі суфектамі 283 года. Другіе, аднак, паказваюць, што ў пасхальнай хроніцы суфекты эпохі Позняй імперыі не называліся. Відавочна, Дыяклетыян і Бас сталі консуламі 20 лістапада, пасля прыходу Дыяклетыяна да ўлады. Ён, аднак, не стаў знішчаць успаміны аб кансулаце Нумерыана, прыемнікам якога ён сябе ўяўляў, і, такім чынам, ён і Бас фактычна былі суфектамі, хоць і не значыліся імі. Bagnall R…. Consuls of the Later Roman Empire. P. 102—103.
 3. Карын павінен быў быть консулам разам з Арыстабулам, аднак ён загінуў і консулам стаў Дыяклетыян, захаваўшы консульства і за Арыстабулам. Сведкаў аб трэцім консульстве Карына зусім мала. Bagnall R…. Consuls of the Later Roman Empire. P. 105.
 4. Даты ўступу ў консульства і працяг кансулатаў гэтых суфектов вельмі спрэчныя. Гл. Bagnall R…. Consuls of the Later Roman Empire. P. 112—113.
 5. Галерый і Максімін Даза былі аб’яўлены консуламі ў Рыме Максенцыям. Пасле разрыву Максенцыя с Галерыем у красавіку кансулат Галерыя і Максіміна Дазы ў Рыме быў адменены, але новыя консулы назначаны не былі і было аб’яўлена аб працягу кансулата 306 года. Bagnall R. Consuls of the Later Roman Empire… P. 149.
 6. На Захадзе Канстанцін I аб’явіў консуламі Галерыя і сябе, аднак у верасні, пасля заключэння саюза з вярнуўшыся ў палітыку Максіміянам Гяркуліем, аб’явіў консуламі яго і сябе. Bagnall R. Consuls of the Later Roman Empire… P. 149.
 7. Север пазначаны як консул толькі да канца верасня. Пасля сваёй гібелі ён, наперакор традыцыі, консулаом лічыцца перастаў, але новы назначаны не быў. Bagnall R. Consuls of the Later Roman Empire… P. 149.
 8. Галерый ва ўмовах крызісу вырашыў абаперціся на аўтарытэт Дыяклетыяна, абвясціўшы консуламі яго і сябе. Канстанцін I прызнаў гэта назначэнне. Bagnall R. Consuls of the Later Roman Empire… P. 150.
 9. З 1 студзеня па 19 красавіка Максенцыем выкарыстоўвалася для азначэння консулаў дзіўная формула лац.: coss. quos iusserint DD NN Augusti — «консулы, назначаныя Аўгустамі». Прычыны выкарыстання такой формулы тлумачацца па-рознаму. Пасля разрыву Максенцыя са сваім бацькам Максіміянам Гяркуліем ён абвясціў консуламі сябе і свайго сына Ромула (20 красавіка). Bagnall R. Consuls of the Later Roman Empire… P. 150—152.
 10. 11 лістапада 308 года Галерый, пасля абмеркавання з Дыяклетыянам і Максімінам Дазай, назначаў новым Аўгустам (замест загінуўшага Флавія Севера) Ліцынія, «абдзяліўшы» пры этом Канстанціна I і Максіміна Дазу, якія засталіся толькі Цезарамі. У якасці прымірыцельнага жэсту Галерый абвясціў Канстанціна консулам разам з новым аўгустам Ліцыніем — па ранейшаму як Цэзара, але з некалькі кампрамісным цітулам лац.: filius Augustorum — «сын Аўгустаў». Канстанцін, аднак, вырашыў гэта назначэнне не прымаць, і на Захадзе, у яго ўладаннях, было аб’яўлена аб працягу кансулата Галерыя і Дыяклетыяна, а сам Канстанцін, пазней, лічыў сваё консульства 312 года не трэцім, а другім. Bagnall R. Consuls of the Later Roman Empire… P. 152.
 11. Максенцый аб’явіў сябе консулам без калегі (яго сын Ромул памёр у 309 годзе). Bagnall R. Consuls of the Later Roman Empire… P. 154.
 12. Галерый у выніку абвясціў Максіміна Дазу Аўгустам і зрабіў яго сваім калегай па кансулату. На гэты раз гэтыя назначэнні былі прызнаны і Канстанцінам I. Пасля смерці Галерыя ў маі яго імя знікае і з некаторых надпісаў на Усходзе. Bagnall R. Consuls of the Later Roman Empire… P. 156—157.
 13. Незразумела,ці прызнаў Максенцый консульства Галерыя і Максіміяна Дазы — ён зноў карыстаецца ў Рыме формулай лац.: coss. quos iusserint DD NN Augusti да самага верасня, калі консуламі былі назначаны два рымскіх сенатары. Парадак іх іменаў у крыніцах розны. Bagnall R. Consuls of the Later Roman Empire… P. 156—157.
 14. Канстанцін, парадніўшыся з Ліцыніям, абвясціў сябе і яго консуламі. Канстанцін лічыў гэты свой кансулат другім, а не трэцім, не прызнаючы назначэнне ад Галерыя ў 309 годзе.
 15. Максенцый не прызнаў консуламі Канстанціна і Ліцынія і зноў абвясціў сябе. Яго кансулат цягнуўся да 28 кастрычніка, калі ён был разбіты Канстанцінам у бітве на Мульвійскім мосце і загінуў.
 16. Падчас сумеснага консульства Максіміна Дазы і Канстанціна I і той, і другі ў надпісах у зоне свайго ўплыву прысвайвалі старшынство сабе. Пасле паражэння ад Ліцынія і гібелі Максіміна (30 красавіка) яго імя знікае з формулы і ў зоне Канстанціна (с мая), і ў зоне Ліцынія (с красавіка). Bagnall R. Consuls of the Later Roman Empire… P. 160—161.
 17. Ліцыній згадваецца ў якасці консула са жніўня, заняўшы горада Максіміна Дазы.
 18. У большасці афіцыйных дакументаў] гэта консульства Валузіяна не пазначаецца як другое, так як першы раз ён быў назначаны непрызнаным Максенцыям і, такім чынам, яго кансулат не быў прызнаны іншымі імператарамі. Bagnall R. Consuls of the Later Roman Empire… P. 162.
 19. Згодна Хранаграфіі 354 года Галікан і Бас не былі назначаны да 17 лютага. У адным папірусе яны згаданы ў студзені, але, хутчэй за ўсё, гэта памылка. Bagnall R. Consuls of the Later Roman Empire… P. 168.
 20. Ліцыній у 322—324 гадах паўтарае больш раннія дзеянні Максенція і Канстанціна — не прызнае консулаў суперніка, але і не назначае новых сваіх.
 21. Ліцыній зноў не абвясціў новых консулаў. У верасні, пасле паражэння Ліцынія, консулы Крысп і Канстанцін II былі прызнаны таксама і на Усходзе. Bagnall R. Consuls of the Later Roman Empire… P. 183.
 22. Валерый Прокул быў змешчаны ў мае. Новым консулам быў назначаны Іоній Юліян, пры гэтым першым, старэйшым, консулам быў зроблены Паўлін. Bagnall R. Consuls of the Later Roman Empire… P. 184.
 23. Канстанцін I зноў уступіў у констульства, відавочна, у гонар дваццацігоддзя свайго праўлення — азначаўшагася ім яшчэ ў 305 годзе ў Нікамедыі і зноў святкуемага ў Рыме ў 326. Bagnall R. Consuls of the Later Roman Empire… P. 186.
 24. Гэты год з’яўляцца першым з доўгага шэрагу гадоў, калі нельга палітычнымі ўзрушэннямі растлумачыць затрымку ў абазначэнні кансулатаў у егіпецкіх папірусах. Bagnall R. Consuls of the Later Roman Empire… P. 191.
 25. Канстанцін I памёр 22 мая 337 года, а яго тры сыны былі абвешчаны Аўгустамі 9 верасня. Тое, што на наступны, 338 год, консуламі былі назначаны не новыя Аўгусты, а два военачальнікі, меркавана тлумачыцца іх магчымым удзелам у забойствах лета 337 года, калі былі знішчаны многія сваякі Канстанціна I. Першапачаткова, да смерці Канстанціна, у консулы прадназначаўся Квінт Флавій Месій Эгнацый Лаліян, атрымаўшы гэту пасаду толькі ў 355 годзе. Bagnall R. Consuls of the Later Roman Empire… P. 211.
 26. Незразумела,чаму Канстанцін II аддаў кансулат сваім малодшым братам, а не ўступіў у яго сам.
 27. Лічыўся на Захадзе консулам да красавіка-мая. Прычыны его назначэння і зрушэння абсалютна невядомыя. В мае Захад прызнаў консулам Салюстыя. Bagnall R. Consuls of the Later Roman Empire… P. 222.
 28. У 346 годзе консуламі былі аб’яўлены два застаўшыся ў жывых сына Канстанціна I — Канстанцый II і Канстант. Канстант, аднак, гледзячы па ўсяму, не прызнаў гэты сумесны кансулат і на Захадзе было аб’яўлена аб працягу кансулата Аманція і Альбіна. Bagnall R. Consuls of the Later Roman Empire… P. 227.
 29. Хоць Магненцый загінуў толькі 10 жніўня, сведкаў таго, што ў 353 годзе ён увогуле кантраляваў Рым няма. Bagnall R. Consuls of the Later Roman Empire… P. 240.
 30. Магчыма, назначэнню консулаў на 375 год перашкодзіла ўварванне варвараў у Панонію ў канцы 374. R. Consuls of the Later Roman Empire… P. 285.
 31. На Захадзе старэйшым лічыўся Сіагрый, на Усходзе — Яўхерый, які быў дзядзькай імператара Феадосія I. Сітуацыя, відавочна, узнікла з-за таго, што Грацыян, як старэйшы Аўгуст, назначыў Сіагрыя старэйшым консулам, аднак Яўхерый, будучы сваяком імператара, па склаўшайся, відавочна, практыцы, лічыўся старэйшым усходнім дваром. Відавочна, Грацыян прызнаў дзеянні Феадосія правамочнымі, так як у наступным, 282 годзе, другі сваяк Феадосія быў яўна прызнаны старэйшым і на Захадзе. Bagnall R. Consuls of the Later Roman Empire… P. 297.
 32. Хоць існуе некалькі надпісаў з Рыма, якія кажуць аб консульстве Феадосія і Мерабаўда ў гэты год (да сакавіка), большасць крыніц сведчыць аб консульстве Мерабаўда і Сатурніна. Відавочна, спачатку Феадосій прадугледжваў сам стаць консулам, аднак навіна аб змяненіі планаў не адразу дайшла да Рыма, дзе паспелі ўжо з’явіцца адпаведныя надпісы. Bagnall R. Consuls of the Later Roman Empire… P. 300; 650—652.
 33. Магн Максім аб’явіў сябе імператарам вясной 383 года. Чатыры (з дзесяці) надпісаў называюць яго кансулат у 384 годзе другім. Так як Максім не быў прызнаны, то яго кансулаты не ўзгадваліся ў далейшых крыніцах. У сувязі з гэтым існуе невялікая верагоднасць, што надпісы з узгадваннем яго першага консульства просто не дайшлі да нас, хоць больш верагодны варыант, што ў 384 годзе ён усё ж стаў консулам у першы раз. Магн Максім не рабіў, у адрозненне ад Караўзія ці Магненцыя манет у гонар свайго консульства (прынамсі, яны не вядомыя). Bagnall R. Consuls of the Later Roman Empire… P. 303.
 34. Першапачаткова ў консулы быў прэдназначаны буйны чыноўнік з Захада Прэцэкстат, аднак у канцы года ён раптам памёр і Валентыніян II паспешна назначыў консулам замест яго Баўтона, відавочна, без абмеркавання з Феадосіем. Bagnall R. Consuls of the Later Roman Empire… P. 15; 305.
 35. Існуе некалькі сведкаў, што ў 388 годзе консулам разам з Максімам быў Мерабаўд (у трэці раз), аднак яны, хутчэй за ўсё памылковыя. Магн Максім быў разбіты Феадосіям 28 жніўня, пасле чаго ён і Кінегій былі прызнаны консуламі на Захадзе. Bagnall R. Consuls of the Later Roman Empire… P. 311.
 36. Последній год с обоімі консуламі-язычнікамі.
 37. Пасля забойства Валентыніяна II і абвяшчэння на Захадзе імператарам Яўгенія той абвясціў консуламі сябе і Феадосія. Зроблена гэта было ці для таго, каб паспрабаваць заручыцца прызнаннем усходнега імператара, ці то «па інерцыі» — так як Феадосій, відавочна, прадназначащся ў консулы загадзя, яшчэ пры Валентыніяне. Ён, аднак, не прызнаў Яўгенія імператарам і консулам і аб’явіў сваім калегай па консульству чыноўніка з Усхода. Bagnall R. Consuls of the Later Roman Empire… P. 16; 321.
 38. Нікамах Флавіан быў консулам да 6 верасня, калі, пасле вестак аб паражэнні Яўгенія ў бітве пры рацэ Фрыгід, ён скончыў з сабой. З 7 верасня консуламі на Захадзе, таксама як і на Усходзе, лічыліся Аркадзій і Ганорый. Bagnall R. Consuls of the Later Roman Empire… P. 16; 322.
 39. Яўтропій, магутны прэпазіт свяшчэннай апачывальні Аркадзія, быў свержаны ў жніўні, пасля чаго знік з консульскіх формулаў на Усходзе. На Захадзе Сціхон не прызнаваў яго консулам зусім. Bagnall R. Consuls of the Later Roman Empire… P. 16; 333.
 40. Сціхон не прызнаў консула, назначанага на Усходзе, аднак сам быў там прызнаны. Больш того, ён, як сваяк імператара, ставіўся на першым месцы, перад Аўрэліянам. Bagnall R. Consuls of the Later Roman Empire… P. 16; 335.
 41. Тасама ж, як і ў 400 годзе, консул, назначаны на Усходзе, не быў прызнаны на Захадзе. Указанні на консульства Арысцінета на Захадзе ў законах, відавочна, пазнейшая ўстаўка. Bagnall R…. Consuls of Latewr Roman Empire. P. 343.
 42. Пытанне, ці быў Флавій Фціп назначаны на Усходзе ці на Захадзе спрэчны. Bagnall R…. Consuls of Latewr Roman Empire. P. 351.
 43. Цэртул быў консулам, назначаным Аталам — марыянетачным імператарам Аларыха. Ганорый у Равене, гледзячы па аднаму яго пісьму, прызнащ назначанага на Усходзе консула Варана. Таксама ў многіх крыніцах азначаны працяг мінулагодняга кансулата. Bagnall R…. Consuls of Latewr Roman Empire. P. 351.
 44. Розныя крыніцы даюць розныя варыянты кансулата на Захадзе. См. Bagnall R…. Consuls of Latewr Roman Empire. P. 357.
 45. У крыніцах існуе блытаніца (як і ў 411 годзе) з імёнамі консулаў і намярамі кансулатаў Ганорыя і Феодосія. Блытаніца ўзнікла, відавочна з-за ўварвання готаў у Італію і дрэннай сувязі паміж часткамі імперыі. Магчымае тлумачэнне гл. Bagnall R…. Consuls of Latewr Roman Empire. P. 358-9.
 46. Паўстаўшы палкаводзец Геракліян аб’явіў сябе консулам. Гледзячы па ўрыўку з Равенскіх аналаў ён загінуў 3 марта 411 года, але гэта дата, магчыма, празмерна ранняя. Закон (Кодэкс Феадосія XV. 14. 13), які загадвае знішчыць імя Геракілана ў надпісах, датуецца 3 жніўня 413 года. Працяг кансулата Ганорыя і Феадосія, які сустракаецца ў многіх заходніх крыніцах, відавочна, быў даданы ўжо пазней, заднім лікам, пасле damnatio memoriae Геракліяна. Bagnall R…. Consuls of Latewr Roman Empire. P. 360—361.
 47. назначэнне Луцыя консулам было, відавочна, вядома на Захадзе, але ў дзеючымся ў Імперыі хаасе яго там просто не абвясцілі консулам.
 48. На выснове таго, што ў некаторых надпісах з Захаду Канстант не ўзгаданы як консул Ота Зеек зрабіў вывад, што ён не быў там прызнаны, аднак, хутчэй за ўсё інфармацыя аб яго абвяшчэнні проста доўга ішла з Усходу. Bagnall R…. Consuls of Latewr Roman Empire. P. 363.
 49. Назначэнне прыватнага чалавека консулам у трэці раз у імператарскую эпоху было экстраардынарным. Відавочна, гэта было зроблена напярэдадні абвяшчэння Канстанцыя Аўгустам у наступным годзе.
 50. Упершыню (выключаючы сітуацыю 381 года) у консульскіх формулах на Захадзе і на Усходзе выкарыстованы розны парадак консулаў, у абедзвюх частках імперыі старэйшым консулам лічыцца «свой». У далейшым сітуація будзе не раз паўтарацца.
 51. Імператар Ганорый памёр у жніўні, і ўладу ў Рыме захапіў прыміцэрый натарыяў Іаан. Касціній, відавочна, быў назначаны менавіта ім. Усходні двор, адпаведна, не прызнаў консула ўзурпатара. Bagnall R…. Consuls of Latewr Roman Empire. P. 383.
 52. А. А. Чекалова. У истоков византийской государственности: сенат и сенаторская аристократия Константинополя. М., 2007.
 53. Bede: Book V

Літаратура[правіць | правіць зыходнік]

Позняя імперыя[правіць | правіць зыходнік]